Mataos Eniŋlɨ e kalara Mataos
OZMBAD
Eniŋlɨ e kalara Mataos
Kalara nwa, nye ebʉo edwan e mpʉn e njʉ̌m sàa. Nye elɛʼle ó, Yesʉs ó ndɨ Lœma mulo mo Zyɛm, waa ogwiha o mɨlɔb o njʉ̌m sàa bé a bɛa tile é lʉ we e. Nye nteme, nye ó Njwɨɨbʉr oYʉden lé eduho é mpoŋbʉr mo David, wé a bɛa be Njwɨɨbʉr oYʉden molu pihe e.
Mataos, nye etaare tile kalara nwaʼ ó, oYʉden gʉŋa Mbɨmbɨa Lɔɔ, ó Yesʉs a ze ó, lé eze tiʼ be. Sa gwar, tiʼ yaa, yé ó é l'efu e bʉr bɨbɛh, gumo Yesʉs lé elɛɛ ompʉn be é lʼefehle e kalara ó: «Toʼ ga é si nwaʼ nyiwɛh. Bɨn bé à sa bɨkul bibyɛh ompʉn bam» ɨ. Bé ódù be é die mo Sɔŋ e Mwan ndwe e Mbɨambɨa Sisim. (Mataos 28.19).
Mataos, mʉr a tile kalara nwaʼ ɛ, nye a taare be ó nwɨa tœa. Nye a be nteme die ó, Levi (Mark 2.14) Yesʉs ka ze jebe nye ó, nye beʼ é sama ompʉn ewʉm e l'oba be (Mat 9.9), baa nye a ka bula cen tɔɔ mɨlʉmlʉ ɨ.
Mataos, nye etaare kalara we ó, lé etaŋle bɨmpam mo Yesʉs, ndwe le elɛʼle cye mo Yesʉs é kul bʉr oYʉden. Nye etaŋle ebyɛl mo Yesʉs, sikʉlʉ nye a dɨ dwe bʉr ɨ, mpʉ nye a lulo ompʉn be e, mosima nye a dɨ sa ɛ, efie é klos ndwe e lʼepàh e foo, duho é l'odwè. Efwahle e kalara, lé elɛɛ syɛɛ Yesʉs a ka liʼe ompʉn be e ya ɛ.
Kalara nwa, nye ó mpʉ ekaŋa ndɨ njɛna e wɨʼ odumo é Njʉ̌m Sàa Kalara Zyɛm, guu odumo é l'Edwan e Sàa Kalara Zyɛm. Nye elɛʼle bɨna ga mpʉ Yesʉs ndɨ Lœma mulo mo Zyɛm, waa ogwiha o mɨlɔb mo Zyɛm a bɛa kɛʼ ɛ. Nye elɛʼle nteme ó, nye ó ndɨ njwɨɨbʉr nɨnɨ, ma nta mo David, a bɛa jwɨ̀ʼ oYʉden ɨ.
Mataos a tile kalara nwaʼ ó, lé ekpɛl dwe kul ye oYʉden sikʉlʉ tiibe e Yesʉs. Nye a yeʼle be ó, Yesʉs a ze ó, é bɨdi bɨba: Tiʼbʉr wɔɔ ndwe e njwɨɨ wɔɔ. Sa gwar, mbɨambɨa lɔɔ wi, wé abe njɨ é l'efu lɔɔ, bé ome. Wé ó é l'efu e bʉr o si nwaʼ bɨbɛh.