Ndondeko 1:15

Ndondeko 1:15 FLR

Iyo mirengeerwe íri kwiꞌgulu, ikizi tanguulira ikihugo.» Kwanaba kwo bigaaba.
FLR: Ibibiriya: Igambo lya Rurema mu ndeto ye'kifuliiru
Jaa