Rutɨ 1
BJVDBL
1
Nḛ kəm-to-ndoo kɨ tḛḛ dɔ gɨn kojɨ tɨ lə Elɨmələkɨ
1Dɔ kagɨ lo ko̰ ɓe tɨ lə njé gangɨ ta je kɨ o̰i dɔ ngan Isɨrayəl je tɨ, ɓo kɨ bo ngay o̰ dɨje me ɓe tɨ. Ə dɨngəm kare kɨ Bətɨləhəm tɨ, dɔnangɨ tɨ kɨ Jude, un nene kɨ ngane je kɨ dɨngəm kɨ joo, ə awi uwəi lo kɨsɨ me ɓe tɨ kɨ Mowabɨ tɨ. 2Tɔ dɨngəm ka kɨn nə Elɨmələkɨ, tɔ ne nə Nawomi, nɨngə tɔ ngane je kɨ dɨngəm kɨ joo ka kɨn nə Makɨlo̰ tɔ Kɨlijo̰ tɔ. Əi dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ kɨ Epɨrata, me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm, dɔnangɨ tɨ kɨ Jude. Lokɨ awi tḛḛi dɔnangɨ tɨ kɨ Mowabɨ tɨ nɨngə, uwəi lo kɨsɨ tɨ tə ɓe. 3Go tɨ ɓa, Elɨmələkɨ oy ə ɨyə̰ Nawomi kɨ ngane je kɨ dɨngəm kɨ joo jie tɨ. 4NGan je lə Nawomi kɨ joo ka kɨn taai dəne je kɨ me ɓe tɨ kɨ Mowabɨ. Tɔ e kɨ kare nə Ɔrpa ə tɔ e kɨ nungɨ nə Rutɨ tɔ. Ɨsi Mowabɨ tɨ rai ɓal kɨ asɨ dɔgɨ. 5Nɨngə Makɨlo̰ əi kɨ Kɨlijo̰ rəi oyi joo pu go bawde tɨ ɓəy, adɨ Nawomi uwə ndoo ngawne nɨm ngane je nɨm.
Nawomi təl kɨ Bətɨləhəm tɨ gogɨ
6Go nḛ je tɨ kɨn, Nawomi oo poy majɨ kɨ Luwə ra kɨ dɨje ləne, adɨ-de nḛ kuso, adɨ əi kɨ məmne je kɨ joo, ḭḭ dɔnangɨ kɨ Mowabɨ tɨ kadɨ təli awi gogɨ. 7Nawomi əi kɨ məmne je ɨyə̰i lokɨ ɨsi tɨ, ə osi dɔ rəbɨ tɨ kadɨ awi dɔnangɨ Jude tɨ gogɨ. 8Nə lokɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, Nawomi əl məmne je ə nə: «Ɨtəli awi rɔ njé kojɨsi je tɨ gogɨ. Nɨngə kadɨ Ɓaɓe ra səsi majɨ təkɨ ɨrai majɨ kɨ njé koy je, ə se ɨrai səm mi wa kɨn be tɔ. 9Kadɨ Ɓaɓe adɨ dəw kɨ ra dansi tɨ ɨngə ngaw nɨngə kadɨ ɨngə lo kɨsɨ kɨ majɨ me kəy tɨ lə ngawne.» Go tɨ, Nawomi uwə-de kadɨne tɨ njarara, ɓa uni ndude kɨ taa no̰i. 10Lo kɨn tɨ, əli Nawomi əi nə: «Jagɨ, j-a j-aw səi dɔnangɨ koji tɨ!» 11Ə Nawomi əl-de ə nə: «NGanm je, ɨtəli gom tɨ, ɨgei kaw səm kɨ mba ri ɓəy ə? Ka-m kɨ m-a kam ngan je toi mem tɨ ne ɓəy kadɨ tə m-ojɨ-de m-adɨ taai səsi a? 12NJasi ba, ɨtəli awi ɓe nganm je, tadɔ m-tɔgɨ ngay m-al dɔ ta dɨngəm ngata. A re m-əl m-ə nə: “M-a m-asɨ kadɨ m-ɨngə dɨngəm kondɔ ne kare, ə m-a m-ojɨ-n ngan dɨngəm je ɓəy tɔ” ka, 13se a ɨngəmi-de bɨtɨ kadɨ tə tɔgi kare wa? Se a ɔgi rɔsi dɨngəm je kɨ rangɨ bɨtɨ kadɨ ɨngəmi tade wa? Jagɨ, a e be al nganm je! Ko̰ ləm al dɔ majɨ ɓɨ to tə ya̰si al. E kɨndə kɔjɨ ə Ɓaɓe ɨndə-m ɔjɨ-m.»
14Lo kɨn tɨ, təli ndui kɨ no̰ gogɨ ɓəy. Nɨngə go tɨ, Ɔrpa uwə ji məmne ə təl aw ɓe. Nə Rutɨ uwə goe nga̰. 15Nawomi əl Rutɨ ɓəy ə nə: «O nii ɨsɨ təl aw ɓe rɔ dɨje tɨ ləne kɨ gɨn kagɨ yo je tɨ lə kane je, ə ḭ ka ɨtəl aw sie tɔ.» 16Nə Rutɨ əl-e ə nə: «Ɨtaa kə̰ə̰ ta tɨbə-m goi tɨ kadɨ m-təl ə m-ɨyə̰i. Lokɨ ra kɨ a aw tɨ ə m-a m-aw tɨ səi naa tɨ; lo kɨ ra kɨ a ɨsɨ tɨ ə m-a m-ɨsɨ tɨ səi naa tɨ. Gɨn dɨje ləi a təli gɨn dɨje ləm; Luwə ləi a e Luwə ləm tɔ. 17Lo kɨ ra kɨ a oy tɨ ə, loe tɨ wa kɨn ə m-a m-oy tɨ kadɨ dɨbi-mi tɨ tɔ. Kadɨ Ɓaɓe ra səm nḛ kɨ nga̰, re e yo par ə a gangɨ-m naa tɨ səi al.»
18Lokɨ Nawomi oo kadɨ Rutɨ a dɔ ndune tɨ kadɨ a aw sie ɓa, ɨyə̰ ta tɨbe gone tɨ. 19E be ə, awi naa tɨ joo pu bɨtɨ tḛḛi Bətɨləhəm tɨ. Lokɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm tɨ nɨngə, ndɨl dɨje kɨ me ɓe tɨ tḛḛ so̰y dɔde tɨ. Dəne je dəji ta rɔde əi nə: «Nawomi wa ka am ɓe?» 20Nɨngə əl-de ə nə: «Ɨɓari mi Nawomi al ngata, ɨɓari mi Mara (adɨ e nḛ kɨ atɨ), tadɔ Ɓaɓe kɨ NJe tɔgɨ pətɨ ra səm nḛ ko̰ kɨ al dɔ majɨ. 21NDɔ kaw-m tɨ m-otɨ nḛ rututu, nɨngə ndɔ təlm tɨ, Ɓaɓe adɨ-m m-təl kɨ jim kare. Ɨɓari mi Nawomi al ngata, tadɔ Ɓaɓe kɨ NJe tɔgɨ pətɨ ra səm nḛ kɨ to, adɨ kəmm to ndoo.»
22E be ə, Nawomi ḭḭ-n dɔnangɨ Mowabɨ tɨ təl-n kɨ ɓe, naa tɨ kɨ məmne Rutɨ kɨ e dəne kɨ Mowabɨ tɨ. Tḛḛi Bətɨləhəm tɨ dɔ kagɨ lo kɨjə ko tɨ kɨ ɓari-e ɔrjɨ .