Matiu 1
KIRNT
1
Zisas kha nuianan hɨgi.
Khe Zisasan nzɨgi zɨri khare.
Ruk 3.23-38
1 # Stt 22.18; 1 Sto 17.11 Khe Zisas Krais nzɨgi bun nzuai buni khare. Zisas ana Devitan nzɨk ma. Devit ana Abrahaman nzɨk ma.
2Abraham Aisak tegi, Aisak Zekop tegi. Zekop Zuda gum ntogi tegi. 3#Stt 38.29-30; Rut 4.18-22Zuda Peres gu Sara tegi, mani niamuuŋ, ana Tamar tegi. Peres Hesron tegi. Hesron Ram tegi. 4Ram Aminadap tegi. Aminadap Nason tegi. Nason Sarmon tegi. 5Sarmon Boas tegi, ana niamuuŋ Rahap. Boas Obet tegi. Obet niamuuŋ Rut ma. Obet Zesi tegi. 6#2 Sml 12.24Zesi Devit tegi. Ana Devit tegim, ana ŋgui vhɨrve gari guman pan kegi.
Devit, ana Soromon tegi. Soromon tegi niamuuŋ, ana fhum Uria ga tɨga kegi. 7#1 Sto 3.10-16Soromon Rehoboam tegi. Rehoboam Abiza tegim, Abiza Asa tegi. 8Asa Zehosafat tegi. Zehosafat Zehoram tegi. Zehoram Usia tegi. 9Usia Zotam tegim, Zotam Ahas tegi. Ahas Hesekia tegi. 10Hesekia Manase tegi. Manase Emon tegi. Emon Zosaia tegi. 11#2 Kin 24.14-15; 1 Sto 3.15; 2 Sto 36.10; Jer 27.20Zosaia, ana Zehoiakin gu ntogi tegi. Mba tugen Babironiŋ Isreriŋ shogap mbe ndiga Babironan vegap, mbe ndim bɨna suegim, mbe fhura mben ŋaara gumgi ki.
12 # Esr 3.2 Mba Isreriŋ Babironan bɨnan ki tuge thɨgap, zav, Zehoiakin Seartier tegim, Seartier Serubaber tegi. 13Serubaber Abiut tegi. Abiut Eriakim tegi. Eriakim Asor tegi. 14Asor Sadok tegim, Sadok Akim tegi. Akim Eriut tegi. 15Eriut Ereasar tegim, Ereasar Matan tegi, Matan Zekop tegi. 16Zekop Zosep tegi. Zosep Maria man ma.
Maria, ana Zisas tegi. Zisas mbe vhɨra kha zɨn ana kaai, Krais, ana Fhe Bakɨme taagip kha nuianan ki gumgi gu mbigi ndir zav farasarigi guma ma.
17Maaŋ muuŋgiap, Abrahaman nzɨgi, mbe zav Devit thɨgi, mbe phɨk bavira fethɨgi. Devitan kegap zav, mbe Isreriŋ Babironiŋ mbe shogap, mbe ndiga vov bɨna suegi tugen, Devita nzɨgi vhɨra phɨk bavira fethɨgi. Mbe Babiron bɨnan kav, fhura Babironin ŋgari tugen kega zav, Krais kha nuianan hɨgi tugen, mbe nzɨgi vhɨra phɨk bavira fethɨgi.
Maria Zisas Krais tegi.
Ruk 2.1-7
18 # Ru 1.27; 1.35 Khe Zisas Krais kha nuianan hɨgi ne neŋgi buni khaŋ muuŋgi. Ana niamuuŋ Maria, mbe Zozevan rɨgɨr zav ana ndi fagi. Mbe ana ndi fagim, mani wani ga tɨgi fhuvara. Mbe garim, Maria ndave rɨgi. Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nduara mba tarar Maria ndava sarigim, Maria mba tara ndavar ki. 19#Lo 24.1Ana man Zosep, ana tɨvir vhuuiŋra zɨn vui guma ma. Maaŋ muuŋgiap, ana Maria mbararagim, ana ndavar kim, ana ana thamthar za mbui. Ana Maria thamthar za mbuav, ana vhɨra mba gumgi gu mbigi nɨman memɨrar Marian nɨɨngeŋ vuzvugi fhuvara. Ana maaŋ muuŋgiap nimra ana thamthar za mbui. 20Zosep ana thamthar zav wo ndav vhera mba ndɨkndɨga mbuav ki. Ana mba ndɨkndɨga mbuav kim, maan Fhe Bakɨme enser mbe rɨman ana kharigi. Ana rɨman ana kharav khaŋ ana nzuai, “Zosep, Devitan nzɨk, ndu Marian rɨgɨrgen rɨvɨ thari. Ndu mbarara! Maria ndavar ki tar, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nduara mba tarar ana ndava vhee sarigi. 21#Ru 1.31; 2.21; FG 4.12; 13.23; 13.38Ana mba ŋguga ruagirim, ndu kha zɨn mba tara tɨgɨri, Zisas. Ne khaŋ muuŋgi, mba tar, ana won gumgi gu mbigi muuŋgi tɨvi mbatɨgi vhɨzɨv, taagi mbe ndirga.”
22Mba bigi maaŋ muuŋgip hɨgɨp, mba Fhe Bakɨme kamthooŋ guma fhum suaŋgi bunira zɨn ŋgɨgɨrga. Fhe Bakɨme kamthooŋ guma fhum khaŋ suaŋgi, 23#Ais 7.14“Nde mbarara! Mbigar kama the, ana guma the ndiga kegi fhu, ana ndava rɨgɨp, ŋguga the ruagirga. Ana mba ŋguga ruagirga, mbe kha zɨn ana tɨgɨrga, Emanuer.” Mba zɨ nɨɨngeŋ khaŋ nzuai, Fhe Bakɨme nza phorga ki.
24Zosep mba rɨma kuigap, mɨtimanera khavgiap, ana mba Guma Bakɨme enser ana suaŋgi kameŋra zɨn vugi. Ana mba kameŋ zɨn vov won muuŋ Maria ga tɨgi. 25#Ru 2.7; 2.21Zosep Maria ga tɨgap, ana ndiga wo phenan vugap, ana gura Maria phorga kui fhuvara. Ana fhura ana phorga kav kim, Maria mba ndavar ki ŋguga ruagi. Maria mba ŋguga ruagim, ana kha zɨn ana tɨgi, Zisas.

Created by Pioneer Bible Translators Association of Papua New Guinea, Inc.

Published by the Bible Society of Papua New Guinea in 2001.

Lisätietoja käännöksestä Fhe Bakɨmen Kaman Kameŋ