Η Αγία Γραφή με τα Δευτεροκανονικά (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) (TGVD)

Modern Greek - Ελληνικά


Read this version Download the Bible App now

Download the free Bible App

Hundreds of versions in 900+ different languages - the Bible that goes with you anywhere.

Download now
You will receive a one time SMS to download the app
Click to download the Bible App:
Great! Check your mobile device for the link.
Sorry, something went wrong. Please try again.