ฉบับอักษรโรมันใหม่ (IUMINR)

Iu Mien - ภาษาอิวเมี่ยน

Read this version Download the Bible App now