PATHIAN LEHKHABU THIANGHLIM (MIZO)

Lushai - Mizo (Lushai)

Read this version Download the Bible App now