Parallel
6
Maangmai Kubü shangabü Lenbü
1“Mütei hapla shanga haoen thedanga, saopobü kanei akümla maangsangshi; khei aying longa khuthüka kibü kaneibü Bou yoa kanei pailetbü aki.
2“Hibü nyi ladang maangmai kubü kümsilei kümlaje, hibü- youbü tegü sinagoga hoba pühlama, müteibü nyensang hapla shanga, ka thedanga sen tekaang. Ngühmaia ngei kan to lenda, haoenei jembü pailetbü hapa. 3Lausikei ladang nyi maangmai kubü kümsilei kümlaje, kaibü mae ikei ai kümda kho kaibü nanae ik la tengeti; 4khei nyi maangmai kubü kho huphanga kilabü lele; hoba Kabou aoei hushanga haoei lolo hapda haoei ka la pailetbü kulabü.
Welau shangabü Lenbü
(Lk 11.2-4)
5“Hobaje ladang kanei welaulaje, kanei hibüyoubü shuong tegü teying. Aishanga mütei hapla shanga, haoenei sinagoga hoba lambheka loan welauda. Ngühmaia ngei kan to lenda, haoenei jembü jongsak hapa. 6Lausikei ladang nyi welaulaje, kaibü thangtet maangkabou to atashi, hoba kaibü kou khinngailangan, hushanga kibou Kabou to welauashi; hoba Kabou aoei hushanga kibü hapda haoei ka la pailetbü kulabü.
7 “Hobaje welaujinei küksithangei jungeibü tegü, lejim akibü ngühnop tejungei, aishanga haoenei juong lausi ditlabü dogo haoenei damda. 8Kan haoen tegü teki; aishanga kanei ai ong khambei, kho kaneibü Bouei ngekei. 9Kanei hai welaujan:
‘Khuthüka kibü Abou,
Ka nyen saopobü yingshi,
10Kaibü Sangle kaiya,
Khuthüka kibü tegü,
kaodakakei kamaang leshi.
11Kün la tat chaangbou
shausiyung kubü;
12Künei ailai müeibü shedbü
apbuan ki
kho tegü küneibü shedbükei apbuma.
13Hobaje kün takteibü to
teleima,
lausikei amaibou ka kün senetashi.’
14“Aishanga kanei müeibü shedbü apbua longa, kaneibü khuthük kabü Boueikei, kaneibü shedbü apbulabü. 15Lausikei kanei müeibü shedbü üpbu longa, kaneibü Boueikei kaneibü shedbü üpbulabü.
Nyengbü shangabü Lenbü
16“Hobaje ladang kan nyenglaje, hibüyoubü shuong tegü, the tekhüm; aishanga haoen nyengbü müt la haptila shanga, haoenei jembü thenyeka mak kaktida. Ngühmaia ngei kan to lenda, haoenei jembü pailetbü hapa. 17Lausikei nyengbü kho mütei ayingko, hushanga kibou Kabouei hapla shanga, nyi ladang nyenglaje 18ka khua onang naangashi, hoba kathe nyetashi; hoba Kabou, aoei hushanga hapda, haoei ka la pailetbü kulabü.
Khuthüka Nyaksinam
(Lk 12.33-34)
19“Kanei jembü shanga kaoa nyaksinam tethan, ainei phetei hoba dühei künda, hoba kokbüei khoknyinda hoba koklangda. 20Lausikei kan shanga khuthüka nyaksinam thanashi, laonei phetei hoba dühei ashauda hoba kokbüei akhoknyinda hoba akoklangda. 21Aishanga lanei ka nyaksinam ki khonei ka maangponkei kilabü.
Mang Ngesakbü
(Lk 11.34-36)
22“Nyek kho mangeibü wanthung ki. Ka nyek maisho kia longa, ka mang khümbo ngesaklabü; 23lausikei ka nyek amaiko kia longa, ka mang khümbo nakthühei shenan kilabü. Hibü ka to kibü ngesakbü kho nakthüh yinga longa, nakthüh kho latetche yaangkei!
Mühghaü hoba Nyaksinam
(Lk 16.13; 12.22-31)
24“Aoeikei bunyu nyi khangenla athük; aishanga haoei che mangsenlabü hoba che sanoulabü, ayingsi haoei che la maang kulabü hoba che aweasünglabü. Kanei Mühghaü hoba nyaksinam khangenla athük.
25“Hibü ngei kan to lenda, kaneibü langkei shanga ai shaula ayingsi ai yungla, ayingsi tokei kaneibü mang shanga, ai neila, maangtemau. Shausiyung to langkei khaibou, hoba neisimei to mang khaibou aying lo? 26Mühkabü aushuong to chühashi; haoenei awenda ayingsi alatda, ayingsi bunga athanda; khei ying- ankei kaneibü khuthükkabü Bouei haoen samda. Haoen to kei kan aei khaibou aying si? 27 Hobaje kan yoa aoei haiyeibüei jembü thong iknop che chingyola thükkei? 28Hobaje kanei aila neisimei shanga maangmauda? Ushia leilang khüpbong lai chingda daman chühashi. Haoenei akümaleida, haoenei lei ashikda; 29khei yingasikei ngei kan to lenda, Solomon mangkei jembü soneikangbü pendoua habü yoa che phatko hele ale. 30Lausikei O mailem hanbü shuong, ai ushi sang tat kian ngiet wanmang to jinda, khola Mühghaüei hainyu neitia longa, haoei khüto liman kan la aneikulep lo? 31Hibü, ‘Künei ai shaula?’ ayingsi ‘Künei ai yungla?’ ayingsi ‘Künei ai neila?’ dogo lauko maangtemau. 32Aishanga küksithang shuongei kheibü lamda, hoba kaneibü Khuthükkabü Bouei khübü pendou kanei khamakei dogo ngeakei. 33Lausikei kanei shaangla Mühghaü Sangle hoba hao sao- pobü lamashi, hoba khübü pendou kan la jinyokulabü. 34Hibü ngiet shanga maangtemau, aishanga ngietei jembü shanga maangmaulabü. Chalou weko khonsak hao thüngthüng ki.”