YouVersion Logo
Search Icon

MATIO 1

1
Ŋkhənyə Yeso
(Lk 3.23-38)
1Ŋwa'nyə nə ŋkhənyə Yeso Kristo mú David, mú Abraham.
2Abraham lə tsə́ Isak,
Isak tsə́ Yakop,
Yakop tsə́ Yuda pu a mfɑ pyə́,
3Yuda pu Tamar tsə́ Farɛs ba Zora,
Farɛs tsə́ Esrom,
Esrom tsə́ Aram,
4Aram tsə́ Aminadab,
Aminadab tsə́ Nasoŋ,
Nasoŋ tsə́ Salmoŋ,
5Salmoŋ pu Rahab tsə́ Boos,
Boos pu Rut tsə́ Obɛb,
Obɛb tsə́ Yese,
6Yese tsə fo David,
David pu jwi Uria tsə́ Salomoŋ,
7Salomoŋ tsə́ Roboam,
Roboam tsə́ Abia,
Abia tsə Asaf,
8Asaf tsə Yosafat,
Yosafat tsə́ Yɔram,
Yɔram tsə Osia,
9Osia tsə Yɔatam,
Yɔatam tsə́ Akaz,
Akaz tsə Ezekias,
10Ezekias tsə́ Manase,
Manase tsə́ Amoŋ,
Amoŋ tsə́ Yozia,
11Yozia tsə́ Yekonia pu a mfɑ pyə,
nə cwə yə pu lə lɑ pɑ Israɛl gɔ m Babilon a.
12Pɑ Israɛl lə fɑ̌ Babilon,
Yekonia tsə Salatiɛl,
Salatiɛl tsə́ Zorobabɛl,
13Zorobabɛl tsə́ Abiud,
Abiud tsə́ Eliakim,
Eliakim tsə Azɔr,
14Azɔr tsə́ Sadɔk,
Sadɔk tsə́ Akim,
Akim tsə́ Eliud,
15Eliud tsə́ Eleazar,
Eleazar tsə́ Matan,
Matan tsə́ Yakop,
16Yakop tsə́ Yosɛp dhə́ Maria,
ma Yeso yə pu ŋkhe e gɑ Kristo a.
17Guŋ Ŋkhənyə Yeso tə fɑ nə Abraham gɔ ŋkhəm nə David bɑ m zhəŋ shwɔppfʉə m gham; biŋ fɑ nə David gɔ ŋkhəm nə cwə Babilon bɑ m zhəŋ shwɔppfʉə m gham, fɑ nə cwə Babilon gɔ ŋkhəm nə Kristo bɑ mzhəŋ shwɔppfʉə mgham.
Nə́ tsə́ Yeso Kristo
(Lk 2.1-7)
18Pɑ yu' pa' pu lə tsə Yeso a. Yosɛp lə ko nə map e Maria. Da' gɑ́ pu e lə yɑtə wuŋ dɔmdyə, gʉ' Zhwenyə Dɔlɔ̌ ghə e pɑ tsʉ̌m. 19Yosɛp, dhə e yə e lə bɑ́ mo dəŋdəŋ, la' e pɑwə shəŋ nə lɑ sǒ ŋkhu Maria sɔsɔ̌ á, lə nyəŋ nə təm nə e pɑ́ m jʉmjʉ̀m. 20E lə sɛ nə ghə po'o, da'gɑ́ aŋgəle Cyəpɔ sɔ' bi e m nthʉm jʉ̀m gɔm bi e gɑ: Yosɛp mu David, kɑ pwɔk nə lɑ Maria jwi o la' o, nə pa' tsʉ̌m é fɑ m nə Zhwenyə Dɔlɔ̌ a. 21E nəŋ gɔ sɔ' tsə́ mú mbɛ, o ke é gɑ́ Yeso, nə pa' yʉ́ nə gɔ sɔ' vɔ́k pɔ pyə nə mhɔ máp a.
22Guŋ mnwə bɔ lə nthəm po'o gɑ guŋ ywə yə Cyəpɔ lə cyə m nə gɔm ghɔm Si gɔm á a pəmtə gɑ:
23Gò tə wuŋ jyə m bɛ gɔ sɔ' pɑ́ tsʉ́m,
tsə mú mbɛ, pú ke tsó tsyə́ gɑ Emanuɛl,
a pɑ nthutə' gɑ: Si bɑ cəcɑ̌ pɑ.
24Yosɛp lə yǎm gə ywə yə aŋgəle Cyəpɔ lə ghɔm bi a: E lə lɑ Maria jwi é dyə é, 25da' gɑ e lə zhyə e, tə e la' dzə mú mbɛ tə e cwətso tsyə gɑ Yeso.

Currently Selected:

MATIO 1: NTGomala

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy