Versions

Cancel
 
9Modasdas ang ilang mga sundalo aron sa pagpanghasi. Daw sama sila sa makusog nga hangin nga gikan sa sidlakan. Ang ilang mga bihag sama kadaghan sa balas.