9Angay usab natong hinumdoman nga ang Kasugoan wala himoa alang sa mga matarong, kondili gihimo kini alang sa mga malapason, sa mga gahi ug ulo, sa mga walay kahadlok sa Dios, sa mga makasasala, sa mga dili diosnon o dili relihiyoso, sa mga mamumuno sa ilang amahan o inahan ug sa ilang isigka-tawo,

Read 1 TIMOTEO 1

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.