YouVersion Logo
Search Icon

MAATEWOH YÀÀMEH 1

1
Jweesustetselhp'anteh
1'Oyààme hi'no tà lheey Jw eesus Kilíistoh, tà tâlhe Laawitp'anteh, tà tâlhe Wikyiijkya-yis. Wet hàp tààjna Jweesustetselhp'anteh lheeyis: 2Wikyiijkyayis, 'iwolhâàsa' tha', hàp 'Iisak; wet 'Iisak, 'iwolhâàsa' tha', hàp Jwaakop; wet Jwaakop, 'iwolhâàsa' tha', Jwuulah, wet lhà'ya lapuuhjwas. 3Wet Jwuulah, 'iwolaleesahlà Taamalh tha hàp Jwáales wet Sáalah. Wet Jwáales, 'iwolhâàsa' tha', 'Eeslomh. Wet 'Eeslomh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aalamh. 4Wet 'Aalamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aaminalap. Wet 'Aaminalap, 'iwolhâàsa' tha', Naasonh. Wet Naasonh, 'iwolhâàsa' tha Saalmonh. 5Wet Saalmonh, 'iwolhààsahlà Laa'ap tha hàp Woos. Wet Woos, 'iwolhààsahlà Luut tha hàp 'Oowet. Wet 'Oowet, 'iwolhâàsa' tha', 'Iisayh.
6Wet 'Iisayh, 'iwolhâàsa' tha', hàp niyaat tà lheey Laawit. Wet niyaat tà lheey Laawit, 'iwolhâàsa' tha', Saalomonh. Wet Saalo-monqo wet, hâàpep'ante 'Uulíyasky'ejwah.
7Wet Saalomonh, 'iwolhâàsa' tha', Loowamh. Wet Loowamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aawíyas. Wet 'Aawíyas, 'iwolhâàsa' tha', 'Aasah. 8Wet 'Aasah, 'iwolhâàsa' tha', Jwoosajwat. Wet Jwoosajwat, 'iwolhâàsa' tha', Jwoolamh. Wet Jwoolamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Uusíyas. 9Wet 'Uusíyas, 'iwolhâàsa' tha', Jwootamh. Wet Jwootamh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aakas. Wet 'Aakas, 'iwolhâàsa' tha', 'Eesekyíyas. 10Wet 'Eesekyíyas, 'iwolhâàsa' tha', Maanases. Wet Maanases, 'iwolhâàsa' tha', 'Aamonh. Wet 'Aamonh, 'iwolhâàsa' tha', Jwoosíyas. 11Wet Jwoosíyas, 'iwolhâàsa' tha', Jweekoní-yas, wet lhà'ya 'iyhàj lapuuhjwas, tà hâàpe 'ijwaalasp'ante 'nohàànho wikyi honhat tà lheey Waawilónyah. 12Wet tajwaatshíp'ante tà 'nohàànho wikyi Waawilónyah, wet Jweekoníyas 'iwolhâàsa' tha', Saalatyelh. Wet Saalatyelh, 'iwolhâà-sa' tha', Soolowawelh. 13Wet Soolowawelh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aawyut. Wet 'Aawyut, 'iwolhâàsa' tha', 'Eelyakyimh. Wet 'Eelyakyimh, 'iwolhâàsa' tha', 'Aasolh. 14Wet 'Aasolh, 'iwolhâàsa' tha', Saalok. Wet Saalok, 'iwolhâàsa' tha', 'Aakyimh. Wet 'Aa-kyimh, 'iwolhâàsa' tha', 'Eelhyut. 15Wet 'Eelhyut, 'iwolhâàsa' tha', 'Eelhyasalh. Wet 'Eelhyasalh, 'iwolhâàsa' tha', Maatanh. Wet Maatanh, 'iwolhâàsa' tha', Jwaakop. 16Wet Jwaakop, 'iwolhâàsa' tha', Jwoseh, tà hààpqhila Maaliyaky'ejwah. Wet Maaliya-tso wet, taqaapuhtshanh; wet nikyààtkyà' tha hâàpe Jweesus, tà 'nowolhéeya' tha', Kilíistoh. 17Wet màànhyejp'antetso nilhóoqej Jweesus-qathànhàyh: Tâlhe Wikyiijkyayis yàt paj tha nikyâàte Laawit, lhaamelh 'íihip'ante tijwek 'ii'pe tumwek; wet tâlhe Laawit yàt paj tha 'nohàànho wikyi Waawilónyah, lhaamelh 'àp 'íihip'ante tijwek 'ii'pe tum-wek; wet tâlhe tà 'nohàànho wikyi Waawi-lónyah, yàt paj tha nikyâàte Kilíistoh, wet laqaathànhày 'àp 'íihip'ante tijwek 'ii'pe tumwek.
Jweesus nikyààtkyà'
18Tàjp'ante nikyààtkyà Jweesus wet, màành-yejp'antetsoh: Laqoohla wet, hâàpep'ante 'atsiinha tà lheey Maalíyah. Wet Maaliya-tso wet, lhààmet'íyej hi'no tà lheey Jwoseh, tà hààpqhila-k 'íiyej. Wet tàjp'ante lhaa-melh qamaj tok 'iiwek wet, 'no'ween Maalí-ya tà hiky'ootshanh; tha hàp tà tâlhet'et' 'Nooyalh tà 'Isi'. 19Wet tà màànhyejtso wet, Jwose 'itíikye-k 'iléeyej Maalíyah; tha hàp tà tok yahuumin kyek 'itíikye tà tataakye wikyi'. Tsi lhaam wet, hâàpe hi'no tà 'is'aalhóho', wet tok yahuumin kyek hi'nààjwlhatlhih. 20Wet tà lhaam nitiikyunhlà tààjtso wet, 'Noowukkyenek lhaahi'nàlitej tà 'imà'; wet yààme' tha yok:
- Jwoseh, Laawitlhàs, hiyej lanooway', mat kyumhlà Maalíyah, tà hààpqhila ha-ky'eejwah. Tsi hàp tà 'imak tà 'nokyiiyhe-lithi lhaam', wet tâlhe 'Nooyalh tà 'Isi'. 21Wet lhaam 'ithaatlahkyà lhààs; wet 'aam lawohlalhéeya' tha Jweesus, tsi hàp tà lhaam 'ijwaayhthiyeja laqaawikyi' laqeeyis tà nii'sa'. 22Wet nilhoq tà 'íikye 'imaayheytsoh, tsi hàp tà 'iwaatlà-k tájo la'wet 'nolhààmet tà 'Noowuk 'ituumhatkye lhààmetwolhayhi', tà yok:
23Lhek yahínhyah, 'atsiinhalhutsha tà
qamaj nhaanayej'íhi hi'no',
hiky'ootshanhilah,
wet 'ithaatlahkyà lhààs;
wet lawohlalhéeya' tha', 'Eemanwelh.
(Hàp tà 'nonuuhatphà' tha',
Yoos 'ii'iname-jen'.) 24Wet 'nom Jwose tà 'imà', wet 'iwooynejet'at tà 'Noowukkyenek 'iwóoyeh. Wet takyuum-p'antehlà 'atsiiinha tà waaq'lhejkyà'. 25Tha hàp tà tok 'inóoqteh, yàt paj tha 'ithaatkyà lhààs tà lakyuunqatsek. Wet 'iwolhéeya' tha', Jweesus.

Currently Selected:

MAATEWOH YÀÀMEH 1: WHYK

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy