MARKOS 1 EAB [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
1
BERRI ONAREN HASIERA (1,1-13)
1Hona hemen nola hasi zen Mesias eta Jainkoaren Seme#1,1 Jainkoaren Seme: Zenbait eskuizkribuk, baliotsuak batzuk, ez dakartzate hitz hauek. Dena dela, ongi jasotzen dute Markosen pentsamendua. den Jesusen berri ona.#berri ona 1|NoBook| 8|NoBook| 10|NoBook| 13|NoBook| 14|NoBook| 16Erm 1|NoBook| 16
Joan Bataiatzaileak Jesusen etorrera hots egin
(Mt 3,1-12; Lk 3,1-6.15-17; Jn 1,19-28)
2Isaias profetak idatzia zuen:
Begira, neure mezularia
bidaltzen dut zure aurretik
zuri bidea moldatzera. # Begira… Ir 23Ml 3Lk 1|NoBook| 7
3 Ahots bat oihuka
ari da basamortuan:
Prestatu bidea Jaunari,
zuzendu bidexkak hari. # Ahots bat… Is 40
4Honela, bada, agertu zen Joan Bataiatzailea basamortuan. Bihozberritzeko eta bataiatzeko hots egiten zuen#1,4 basamortua: Judeako basamortua (ik. Mt 3,1 oh.). Bihozberritzeko eta bataiatzeko hots egiten zuen: H.h., bihozberritzeko bataioa hots eginez., bekatuen barkamenerako.#bekatuen barkamena 2|NoBook| 3Is 55Sal 25|NoBook| 32Si 2Mt 26Lk 3Eg 2Ef 11 Jn 1 5Judea herrialde osoa eta jerusalemdar guztiak harengana zihoazen eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian.#Joanek bataiatu Mt 3
6Joanek gamelu-ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uhala gerriko; matxinsaltoak eta basaeztia jaten zituen.#Joanen jantziak Mt 3 7Honela hots egiten zuen: «Nire ondoren dator ni baino ahaltsuago dena, eta ni ez naiz inor makurtu eta haren oinetakoen lokarriak askatzeko ere.#dator Mt 3 8Nik urez bataiatu zaituztet; hark, ordea, Espiritu Santuaz bataiatuko zaituzte».#urezEg 1|NoBook| 11
Jesus bataiatua. «Zu zaitut neure Semea»
(Mt 3,13-17; Lk 3,21-22)
9Egun haietako batean, Jesus etorri zen Galileako Nazaretetik, eta Joanek bataiatu egin zuen Jordanen. 10Jesusek, uretatik ateratzerakoan, zerua urratzen ikusi zuen eta Espiritua, uso-tankeran, beregana jaisten.#Espiritua jaitsi Is 11|NoBook| 42Jn 1 11Eta mintzo hau etorri zen zerutik: «Zu zaitut neure Semea, neure maitea, zu zaitut atsegin».#Seme maitea 9Mt 3
Jesus basamortuan tentatua
(Mt 4,1-11; Lk 4,1-13)
12Berehala, Espirituak basamortura bultzatu zuen Jesus. 13Berrogei egunez egon zen basamortuan, Satanasek tentatzen zuela. Basabereekin bizi zen eta aingeruak zituen zerbitzari.#Satanas 3|NoBook| 4|NoBook| 8Jb 11 Kro 21Lk 10|NoBook| 22Eg 5|NoBook| 26Erm 16Ap 12
JESUS MESIAS BEZALA AGERTU (1,14—8,26)
Jesusek nagusitasunez predikatu eta sendatu (1,14-45)
Jesus berri ona hots egiten hasi
(Mt 4,12-17; Lk 4,14-15)
14Joan Bataiatzailea kartzelan sartu eta gero, Jesus Galileara etorri zen eta Jainkoaren berri ona hots egiten zuen.#Jainkoaren berri ona 1Erm 1|NoBook| 152 Ko 11 15Honela zioen: «Betea da garaia, eta gainean duzue Jainkoaren erregetza. Bihozberri zaitezte eta sinetsi berri ona».#Bihozberritzeko deia Mt 4
Jesusek lehen ikasleei dei
(Mt 4,18-22; Lk 5,1-11)
16Jesusek, Galileako aintzira-bazterrean#1,16 aintzira-bazterrean: H.h., itsasbazterrean; ik. Mt 4,13 oh. zehar zihoala, Simon eta honen anaia Andres ikusi zituen sareak uretara botatzen, arrantzaleak baitziren. 17Jesusek esan zien: «Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet».#Jesusi jarraitzea 2|NoBook| 8|NoBook| 10Mt 4
18Haiek, besterik gabe, sareak utzi eta jarraitu egin zioten.
19Aurreraxeago, Santiago eta Joan anaiak, Zebedeoren semeak, ikusi zituen; sare-konponketan ari ziren beren ontzian. 20Ikusi bezain laster, dei egin zien. Haiek, beren aita Zebedeo eta mutilak ontzian utzirik, Jesusen ondoren abiatu ziren.
Jesusek bere nagusitasuna azaldu sinagogan
(Lk 4,31-37)
21Kafarnaumen sartu ziren. Eta, larunbatean#1,21 sartu ziren: Ohartu pluralez ari dela. Markosenean, Jesus, ia etengabe, ikasleez inguraturik agertuko zaigu nekaldia arte (ik. 14,50). larunbatean: Markosek Jesusen egun beteko lanaren berri ematen digu, haren ekintza osoaren eredu gisa, Kafarnaumen sartzen denetik (1,21) ateratzen den arte (1,35). sinagogara joanik, irakasten hasi zen Jesus.#larunbatez sinagogan 3|NoBook| 6Lk 4|NoBook| 6|NoBook| 13 22Haren irakaspenaz txunditurik zegoen jende guztia, nagusitasunez irakasten baitzien eta ez lege-maisuek bezala.#Jesusen nagusitasuna 1|NoBook| 2|NoBook| 11Mt 7Jn 7
23Bazen, hain zuzen, sinagoga hartan espiritu gaiztoaren#1,23 espiritu gaizto: H.h., espiritu lohi/kutsatu. Ebanjelioetan maiz agertzen da esakune hau; kutsatu deitzen zaio espirituari Jainkoaren santutasunaren kontrakoa delako. Espiritu edo deabru gaiztoek gizakia beren menpe har dezakete, zenbait gaitz eta eritasun sortuz. menpe zegoen gizon bat. Eta oihuka ekin zion:
24—Zer duk gurekin, Nazareteko Jesus? Gu hondatzera al hator? Bazekiat nor haizen: Jainkoaren Santua.#Jainkoaren Santua 1Lb 11|NoBook| 19Is 6Lk 1Jn 6Eg 3|NoBook| 4Ap 3
25Jesusek gogor eraso zion:
—Isil hadi eta irten horrengandik!
26Espiritu gaiztoak astinaldi gogorra eman zion eta, garrasi handia eginez, atera egin zen harengandik. 27Guztiz ikaraturik gelditu ziren denak, elkarri galdezka: «Zer dugu hau? Irakaspen berria, eta nolako nagusitasunez emana gainera! Espiritu gaiztoei ere agintzen die eta hauek esana egiten!»#Zer dugu hau 4|NoBook| 6|NoBook| 8
28Laster zabaldu zen Jesusen entzutea Galilea aldeko bazter guztietara.#Jesusen entzutea 1|NoBook| 3|NoBook| 6Mt 4
Jesusek Simonen amaginarreba sendatu
(Mt 8,14-15; Lk 4,38-39)
29Jesus sinagogatik atera eta Simonen eta Andresen etxera joan zen zuzenean, Santiago eta Joanekin. 30Simonen amaginarreba oheratua zegoen sukarrez; berehala, hartaz hitz egin zioten Jesusi. 31Joan zitzaion ondora, eskutik hartu eta jaikiarazi egin zuen. Sukarrak alde egin zion, eta zerbitzatzen hasi zitzaien.
Gaixo asko sendatu
(Mt 8,16-17; Lk 4,40-41)
32Arratsean, eguzkia sartu ondoren, gaixo eta deabrudun guztiak eraman zizkioten Jesusi.#deabrudunak 1|NoBook| 3|NoBook| 5|NoBook| 7|NoBook| 9Mt 8Lk 6Eg 5|NoBook| 8 33Herri osoa bildu zitzaion atarian. 34Eta hark gaixo asko sendatu zituen, edozein zela ere haien gaitza, eta deabru asko bota ere bai. Deabruei ez zien hitzik egiten uzten, bazekiten-eta nor zen.#hitz egiten utzi ez 1|NoBook| 3|NoBook| 5|NoBook| 7|NoBook| 8|NoBook| 9Mt 8
Jesus Galilean barrena predikatzen
(Lk 4,42-44)
35Goizean goiz, oraindik ilun zegoela, Jesus herritik irten eta bazter bakarti batera joan zen; han otoitzean ari zen.#Jesus otoitzean 6Mt 14Lk 3 36Simon eta lagunak haren bila hasi ziren; 37aurkitzean, esan zioten:
—Jende guztia zure bila dabil.
38Hark, ordea, erantzun:
—Goazen beste norabait, inguruko auzoetara, horietan ere berri ona hots egitera, horretarako atera bainaiz#1,38 atera bainaiz: Kafarnaumdik, noski; baina beste zentzu sakonago bat ere izan dezake, hau da, Aitarengandik atera naiz..
39Eta Galilea guztian barrena ibili zen, hango sinagogetan berri ona hots egiten eta deabruak botatzen.#Galilean barrena ibili 6|NoBook| 9Mt 9Lk 23Jn 7
Jesusek legendun bat sendatu
(Mt 8,1-4; Lk 5,12-16)
40Legendun bat etorri zitzaion erreguka, eta belauniko esan zion:
—Nahi baduzu, garbi nazakezu.
41Errukiturik, Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen, esanez:
—Nahi dut, izan zaitez garbi.#Errukiturik 8|NoBook| 9Mt 9|NoBook| 20Lk 7Jn 11
42Berehala alde egin zion legenak, eta garbi gelditu zen.
43Jesusek bidali egin zuen, zorrotz aginduz:
44—Kontuz gero! Ez esan inori ezer. Zoaz, hala ere, azaldu apaizarengana eta eskaini garbikuntzaren ordainez Moisesek agindutakoa, ezaugarri izan dezaten#1,44 ezaugarri izan dezaten: Apaizari zegokion legena sendatua zegoela egiaztatzea, baita berriro gizartean bizitzeko baimena gaixoari ematea ere (ik. Lb 14,1-8)..#Moisesek agindutakoa Lb 14
45Hura, ordea, irten orduko, gertatu berria goraki hots egiten eta zabaltzen hasi zen. Eta harrezkero, ezin zen Jesus inongo herritan agerian sartu, eta kanpoan gelditzen zen, bazterretan. Hala ere, edonondik zetorkion jendea.