Parallel
18
Pád Babylona
1Potom jsem uviděl jiného anděla sestupovat z nebe: měl#ř.: (sestupujícího…) majícího; 20,1 velikou pravomoc a země byla ozářena jeho slávou. 2Zvolal mocným hlasem: “Padl, padl veliký Babylon a stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a nenáviděného ptáka;#Iz 13,21; 34,11; Sf 2,14; var.: ptáka a vězením každé nečisté a nenáviděné šelmy 3neboť z vášnivého vína jejího#v ř. i h. je Babylon f.! smilstva pily#var.: padly všechny národy, i králové země s ní smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu.”
4Tu jsem uslyšel jiný hlas z nebe, který říkal: “Vyjděte#var.: Vyjdi; Iz 52,11; Jr 51,45; 2K 6,17 z ní, můj lide, abyste neměli účast na jejích hříších a nedostali z jejích ran. 5Neboť její hříchy dosáhly#ř.: se nalepily až k nebi a Bůh se rozpomenul na bezpráví, které činila.#ř.: její bezpráví 6Odplaťte jí, jako i ona odplatila vám; a odplaťte dvojnásobně podle jejích skutků! Do číše, kterou namíchala, namíchejte jí dvojnásob; 7nakolik oslavila sebe a užila hýření, tolik jí dejte trýzně a žalu. Neboť si ve svém srdci říká: "Jsem#ř.: Sedím (/ Trůním) jako královna, nejsem vdova a jistě mne nepotká#ř.: neuvidím; Jr 5,12p (nezažijeme) žal." 8Proto v jednom dni přijdou její rány: smrt, žal a hlad, a bude spálena ohněm. Protože silný je Pán Bůh, který ji soudí.”
9I budou nad ní plakat a bít se v prsa králové země, kteří s ní smilnili a hýřili, až uvidí dým z jejího požáru. 10Z hrůzy nad její trýzní budou stát zdaleka a budou říkat: “Běda, běda, ty veliké město Babylone, ty mocné město, neboť v jedné hodině přišel tvůj soud.”
11A obchodníci země nad ní pláčou a truchlí, protože už nikdo nekoupí#ř.: nekupuje jejich zboží:#n.: (lodní) náklad; Ez 27,27–34 12náklady zlata a stříbra, drahokamů#ř.: drahého kamene a perel, kmentu,#kment = velmi jemná lněná tkanina purpuru, hedvábí a šarlatu, všechny druhy vonného dřeva a veškeré předměty ze slonoviny a všeliké předměty ze vzácného dřeva, mědi, železa a mramoru, 13skořici, indické koření,#ř. amómon voňavky, mast a kadidlo, víno a olej, mouku a obilí, dobytčata a ovce, koně a vozy, otroky#ř.: těla i lidské duše. 14“Ovoce, po kterém toužila tvá duše, od tebe odešlo, všechen lesk a nádhera se ti ztratily a lidé je již nikdy více nenaleznou.” 15Obchodníci s těmito věcmi, kteří jejím prostřednictvím zbohatli, se ze strachu před její trýzní postaví zdaleka, budou plakat a truchlit 16a říkat: “Běda, běda, město veliké, kterés bylo oblečeno do kmentu, purpuru a šarlatu, ozdobeno zlatem, drahokamy a perlami, 17neboť v jedinou hodinu bylo zpustošeno tak veliké bohatství.”
Každý kormidelník,#n.: kapitán [je vybrán majitelem lodi a vybírá si posádku]; Sk 27,11 každý, kdo se plaví při pobřeží,#var.: na lodích námořníci a všichni, kdo pracují na moři, se postavili zdaleka 18a křičeli,#var.: vykřikli; (Ez 27,30) když viděli dým jejího požáru: “Které město je podobno tomu velikému městu?” 19A nasypali si prach na hlavu a v pláči a truchlení volali:#var.: zvolali “Běda, běda, to město veliké, v němž všichni, kdo měli lodě na moři, zbohatli z jeho bohatství, a v jedinou hodinu bylo zpustošeno!” 20Raduj se nad ní#v ř. i h. je Babylon f.! nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh nad ní vynesl soud za to, jak jednala s vámi.#ř.: váš
21Tu jeden silný anděl zvedl kámen, podobný velkému mlýnskému kameni, hodil jej do moře a řekl: “Takto s prudkostí bude zavržen Babylon, to veliké město, a nikdy více nebude nalezen. 22Nikdy se již v tobě neozve hlas harfeníků, zpěváků, pištců a trubačů, nikdy už v tobě nebude#ř.: nebude nalezen žádný mistr#n.: řemeslník; Sk 19,38; He 11,10 jakéhokoliv řemesla, nikdo již v tobě neuslyší zvuk mlýnského kamene, 23nikdy už v tobě nezasvitne světlo lampy, nikdo už v tobě nezaslechne hlas ženicha a nevěsty. Neboť tvoji obchodníci byli velmožové země a tvými kouzly byly svedeny všechny národy. 24V něm#ř.: ní (srv. v. 20p) byla nalezena krev proroků a svatých a všech zabitých na zemi.”