Parallel
1
Vidění Hospodinovy slávy
1I stalo se ve třicátém roce#[snad se to týká Ezechielova věku] ve čtvrtém měsíci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi vyhnanci u řeky Kebaru,#3,15; 10,15; 43,3; Ž 137,1; [Byl to kanál přivádějící vodu z Eufratu.] že se otevřela nebesa a spatřil jsem Boží vidění. 2Pátého dne v měsíci -- byl to pátý rok vyhnanství krále Jójakína#[Odpovídá r. 593 př. Kr.]; 2Kr 24,8p.12 -- 3se opravdu stalo Hospodinovo slovo ke knězi Ezechielovi,#[h. jEḥezqē’l, tj.: Ať posílí Bůh (srv. 1S 30,6)]; 24,24; srv. 1Pa 24,16 synu Buzího, v chaldejské zemi u řeky Kebaru. Spočinula tam na něm Hospodinova ruka.#[Zástupné označení pro sestoupení Božího, zejm. prorockého Ducha a moc Božího zjevení. (u Ez celkem 7)]; 3,14.22; 8,1; 33,22; 37,1; 40,1; Ex 9,3; Dt 2,15; 1S 5,9; 1Kr 18,46; 2Kr 3,15; Iz 41,20 4A hle, viděl jsem toto: Od severu přichází bouřlivý vichr, velký oblak, okolo něj planoucí#h.: beroucí sebe; Ex 9,24; Ez 1,13v oheň a zář a zprostřed ní něco jako třpyt#h.: oko jantaru#n.: žhavého kovu / čehosi zářivého [LXX: élektron, Vul: species electri; ; novohebrejština tento výraz užívá pro elektřinu]; 1,27; 8,2 zprostřed ohně. 5A zprostřed ní jakoby#n.: podoba; 1,10.13.16.22.26.28; Gn 1,26 čtyři bytosti#n.: živočichové; v 10. kp. bytosti označeny jako cherubové a mají#h.: + tento vzhled podobný#n.: jakoby; [Střídání termínů pro vzhled a podobu, stejně jako neurovnané užívání rodů a čísel znázorňuje nesnáz popisu ohromujícího vidění.] člověku:#[Lidská podoba může znamenat, že bytosti stály vzpřímeně.] 6Každá#h.: jedna má čtyři tváře a#h.: + jedna má čtyři křídla. 7Jejich nohy jsou rovné#h.: přímá noha a jejich chodidla jsou jako kopyta#h.: chodidlo telete a jiskří jako třpyt leštěného bronzu.#n.: jako lesknoucí se bronzové oko; 40,3 8Zpod jejich křídel vycházejí lidské ruce#du.; K: jeho ruce; 10,8.21 na čtyřech jejich stranách.#h.: čtvrtinách Ty čtyři mají své tváře a svá křídla. 9Svými křídly se jedna druhé dotýkají.#h.: žena ke své sestře připojují Když se dají#impf.; m. do pohybu, neotáčejí#impf.; m. žádná při chůzi svými#jeho tvářemi na stranu. 10Jejich tváře jsou podobné lidským tvářím, napravo mají všechny čtyři tváře lva, zleva mají všechny čtyři tváře býka, i tváře orla mají všechny čtyři. 11Jejich tváře#LXX: - a jejich křídla jsou k sobě nahoře rozepjata, každou spojují dvě křídla s druhou a dvě zakrývají jejich těla. 12A všechny se pohybují#impf.; m. na stranu svých#jeho tváří, pohybují#impf.; m. se, kam bude chtít jít duch; neotáčejí#impf.; m. se při své chůzi. 13Podoba těch bytostí, jejich vzhled je jako žhavé uhlíky, planoucí oheň, jako vzhled pochodní. Chodí mezi těmi bytostmi a oheň má zář a z toho ohně vychází blesk. 14A ty bytosti běhají tam a zpět,#inf.; h.: běhají a vracejí se na pohled jako blýskání. 15Díval jsem se na ty bytosti a hle, vedle těch bytostí před jejich#jeho čtyřmi tvářemi je na zemi jedno kolo. 16Vzhled těch kol a jejich zpracování je jako třpyt chryzolitu,#h.: oko taršíše; 10,9; 28,13; Ex 28,20; Pís 5,14; Da 10,6p všechna čtyři mají stejnou podobu a jejich vzhled a jejich zpracování vypadá, jako když je kolo uprostřed#n.: uvnitř kola. 17Když se dají do pohybu, pohybují#impf.; m. se na čtyři strany; neotáčejí#impf.; m. se, když se dají do pohybu. 18Mají loukotě#n.: oblouky / hřbety a výšku#n.: vysoké a budí bázeň; všechna čtyři mají okolo loukotě plné očí. 19A když ty bytosti jdou, dají se do pohybu i ta kola vedle nich a když se ty bytosti pozvedají od země, pozvednou se i ta kola. 20Když duch bude chtít někam jít, půjdou, kam duch chce jít,#TM a ta kola se pozvednou vedle nich, protože duch té bytosti je v kolech. 21Při jejich chůzi se dají do pohybu také, když se zastaví, zůstanou také stát, a když se pozvedají od země, pozvednou se i ta kola vedle nich, protože duch té bytosti je v kolech. 22A nad hlavami každé té bytosti je cosi podobné klenbě jako třpyt#h.: oko hrozivého ledu#n.: krystalu roztaženého odshora nad jejich hlavami. 23Pod tou klenbou pak jsou jejich křídla vzpřímená jedno k druhému.#h.: žena ke své sestře Každá má dvě, která je zakrývají, a každá má dvě, která jim zakrývají jejich těla. 24Slyšel jsem zvuk jejich křídel jako zvuk mnohých vod, jako hlas Všemohoucího, když chodily; zvuk bouře jako zvuk vojska; když se zastavily, svěsily svá křídla. 25I stal se hlas svrchu nad klenbou, která byla nad jejich hlavou; když se zastavily, svěsily svá křídla. 26A shora nad klenbou, která byla nad jejich hlavou, bylo cosi podobné trůnu vzhledem jako#h.: + kámen safír a nahoře na tom jakoby trůnu kdosi vzhledem podobný člověku. 27A viděl jsem něco jako třpyt jantaru; vzhledem to mělo vnitřek okolo jako oheň; od jeho jakoby beder nahoru i od jeho jakoby beder dolů jsem uviděl cosi vzhledem jako oheň a mělo to okolo sebe zář. 28Jako vzhled duhy,#Zj 4,3; h.: luku která je na oblaku v deštivý den, takový byl vzhled záře okolo něho, vzhled podobný Hospodinově slávě.#n.: vidění podoby Hospodinovy slávy; [Myšlenka Hospodinovy slávy je stěžejní a typická pro Ezechiele (a také pro Izajáše); vyjadřuje mimořádnou Boží přítomnost při zvláštních příležitostech [Ex 16,7; 24,17 (smlouva na Sinaji); 1Kr 8,11 (posvěcení chrámu); Iz 6,3 (povolání Iz); 40,5 (zjevení Boží moci celému světu)]; 3,12.23; 8,4; 9,3; 10,4.18n; 11,22n; 31,18; 43,2.4n; 44,4; Ex 16,7; Nu 2,6; Ž 104,31; 1Kr 8,11; Iz 6,3n; 35,2; 60,1 Když jsem to viděl, padl jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího.