12En die Here het #Jak. 5:11die einde van Job meer geseën as sy begin; en hy het #Vgl. vers 10 met Job 1:3veertienduisend stuks kleinvee en sesduisend kamele en duisend paar beeste en duisend eselinne gehad.

Read JOB 42