4Tura ii juuntri naari pachisar tuke aujmatinak pujuinauka nu nuikiartamujaingkia aintsun kichkisha pengkerka awajinatsui, antsu jiyanitan wakerumtikinawai. Turinau asar ii yaanchuik juuntri aujmatin armia nuna aujmatinak pujuinauka nuka antukairap tusam surimkata. Nuna turinakka Yus pengker umirkatnunka yainmatsji.

Read 1 Timoteo 1