YouVersion Logo
Search Icon

Matúš 1

1
Ježišov rodokmeň
1Toto je záznam rodokmeňa Ježiša Krista, syna Dávidovho a syna Abrahámovho.
2Abrahám mal syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Júdu a jeho bratov, 3Júda splodil Faresa a Zára (ich matkou bola Tamara), Fares mal syna Hezrona a ten Arama, 4Aram mal syna Aminadaba, ten mal syna Násona a Náson mal syna Salmona, 5Salmon mal s Rachabou syna Boaza, Boaz mal s Rút syna Obeda a ten mal syna Jesseho, 6Jesse bol otcom Dávida, ktorý sa stal kráľom Izraela, Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna, 7Šalamún splodil Roboáma, Roboám Abiu, Abia Azafa, 8Azaf bol otcom Jozafata, Jozafat otcom Joráma a Jorám bol otcom Oziáša, 9Oziáš splodil Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša, 10Ezechiáš mal syna Manasesa, Manases mal syna Amosa a ten bol otcom Joziáša, 11Joziáš bol otcom Jechoniáša a jeho bratov (v čase odvlečenia do Babylonu). 12Po babylonskom zajatí splodil Jekoniáš Salatiela a Salatiel Zorobábela, 13Zorobábel mal syna Abiúda, Abiúd Eliakima a Eliakim Azora, 14Azor mal syna Sádoka, ten syna Achima a Achim syna Eliúda, 15Eliúd splodil Eleazara, ten mal syna Mátana a Mátan mal syna Jákoba. 16Jákob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša, nazývaného Kristus.
17Od Abraháma po Dávida to teda bolo štrnásť generácií, ďalších štrnásť generácií od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť.
Boh sa stane človekom
18S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte skôr než sa vzali, vysvitlo, že počala z moci Ducha Svätého. 19Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde. Chcel to však urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe. 20Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu za svoju ženu, lebo dieťa, ktoré čaká, pochádza z Ducha Svätého. 21Narodí sa jej syn a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov. 22Takto sa naplnilo všetko, čo Boh hovoril prostredníctvom proroka: 23‚Počujte, panna otehotnie, porodí syna a dajú mu meno Emanuel,‘ čo znamená: Boh je s nami.“
24Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu Pánov anjel prikázal a prijal Máriu za svoju ženu. 25Ale intímne spolu nežili, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dal meno Ježiš.

Currently Selected:

Matúš 1: NPK

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy