YouVersion Logo
Search Icon

Matthïeu 1

1
1Rejis a zansèt Jésus Kris yo, #És 9:6fis a David, fis a Abraham nan. 2Abraham te papa Isaac. Isaac te fè Jacob. Jacob te papa Juda ak lòt frè l yo. 3Juda te papa #Rt 4:18-22Pharès avèk Zara pa Thamar, Pharès te papa Esrom, epi Esrom te papa a Ram. 4Ram te papa Aminadab. Aminadab te papa Naasson. Naasson te papa Salmon. 5Salmon e Rehab te fè Boaz. Boaz te papa Obed pa Ruth; Obed te papa Isaï. 6Epi Isaï te bay nesans a David, wa a. #II Sam 11:27David te fè Salomon pa Bathshéba ki te madanm a Urie. 7Salomon te fè #I Kwo 3:10Roboam. Roboam fè Abia, e pa Abia, Asa. 8Asa te fè Josaphat, e pa Josaphat, Joram. Pa Joram, Ozias; 9Pou Ozias te fèt Jotham; e a Jotham, Achaz; a Achaz, Ézéchias; 10epi pa Ézéchias te fèt Manassé; e a Manassé, Amon; e pa Amon #I Kwo 3:14Josias; 11Josias te fè Jéchonias ak frè li yo nan tan #II Wa 24:14depòtasyon Babylone nan.
12Aprè depòtasyon Babylone nan, Jéchonias te fè Salathiel; e pa Salathiel, Zorobabel. 13A Zorobabel te fèt Abiud; e a Abiud, Eliakim, e a Eliakim, Azor. 14Pou Azor te vin fèt Sadok, e a Sadok, Achim, e a Achim, Éliud. 15A Éliud te vin fèt Éléazar. Éléazar te fè Matthan, e pou Matthan, Jacob. 16Jacob te fè Joseph, mari a Marie a, manman a Jésus #Mat 27:17-22ke yo rele Kris la.
17Konsa, tout jenerasyon yo soti nan Abraham jiska David se katòz jenerasyon epi kite David pou rive nan depòtasyon Babylone nan, se katòz jenerasyon. E pou#II Wa 24:14kite depòtasyon Babylone nan pou rive a Kris La, se katòz jenerasyon.
18Nesans a Jésus, Kris la te fèt konsa: Lè #Mat 12:46manman Li, Marie, te fiyanse ak Joseph, avan ke yo te vini ansanm, li te twouve ansent pa Lespri Sen an. 19Konsa, Joseph, mari li, ki te yon nonm dwat, pa t vle fè l wont. Pou sa a, li te pran desizyon pou #Det 22:20-24mete l sou kote an sekrè. 20Men pandan li t ap anvizaje sa, konsa, yon zanj Bondye te parèt devan li nan yon rèv epi te di l konsa:
# Luc 2:4 “Joseph, fis a David la, ou pa bezwen pè pran Marie kon madanm ou; pwiske sa ki gen tan plase nan vant li an, soti nan Lespri Sen an. 21Li va fè yon fis, epi ou va rele li Jésus paske se Li menm ki #Luc 2:11va sove pèp li a de peche yo.”
22Tout sa te fèt pou akonpli sa ki #Luc 24:44te pale pa Senyè a, atravè pwofèt yo;
23 # És 7:14 “Koute byen, vyèj la va #És 9:6,7vin ansent
e l ap fè yon gason.
Y ap nonmen li Emmanuel”,
ki tradwi vle di “Bondye Avèk Nou”.
24Konsa, Joseph te leve nan dòmi. Li te fè sa ke zanj Senyè a te mande l fè a, e te pran li pou madanm li. 25Li te kenbe l kon yon vyèj jiskaske li te fin fè gason an, epi #Mat 1:21li te rele li Jésus.

Currently Selected:

Matthïeu 1: BSA

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy