YouVersion Logo
Search Icon

Mateu 1

1
Mibarihwana ya Jesu Kristu
(Ruka 3:23-38)
1Tshamba yo kubahwa kwa Jesu Kristu, mwana wa Dhavhidha, mwana wa Abrahama. 2Abrahama wakabara Isaka, na Isaka wakabara Jakobe, na Jakobe wakabara Judha, no vanukuna vake. 3Na Judha wakabara Faresi na Zara ndi Tamari; na Faresi wakabara Esiromi; na Esiromi wakabara Aramu; 4na Aramu wakabara Aminadhabhi, na Aminadhabhi wakabara Nasoni; na Nasoni wakabara Saremona, 5na Saremona wakabara Bhowazi ndi Rahabhi; na Bhowazi wakabara Obhedhi ndi Rute; na Obhedhi wakabara Jesi; 6na Jesi wakabara Dhavhidha wayiva mambo; na Dhavhidha mambo wakabara Soromona ngo mukaji uwo wayiva wa Uriya; 7na Soromona wakabara Robhowami; na Robhowami wakabara Abhiya; na Abhiya wakabara Asafi; 8na Asafi wakabara Josafati; na Josafati wakabara Jorami; na Jorami wakabara Oziya; 9na Oziya wakabara Jotami; na Jotami wakabara Ahazi; na Ahazi wakabara Hezekiya; 10na Hezekiya wakabara Manasa; na Manasa wakabara Amoni; na Amoni wakabara Josiya; 11na Josiya wakabara Jekoniya no vanukuna vake, ngo mukuvo wokutohwa kuenda Bhabhurona.
12Ngosure kwokutohwa kuenda Bhabhurona, Jekoniya wakabara Saratieri; na Saratieri wakabara Zorobhabheri; 13na Zorobhabheri wakabara Abhiyudhi; na Abhiyudhi wakabara Eriyakimi; na Eriyakimi wakabara Azori; 14na Azori wakabara Zadhoki; na Zadhoki wakabara Akimi; na Akimi wakabara Eriyudhi; 15na Eriyudhi wakabara Eriyazari; na Eriyazari wakabara Matani; na Matani wakabara Jakobe; 16na Jakobe wakabara Josefa mwamuna wa Mariya, uwo wakazobereka Jesu unozwi Kristu.
17Ndizvo rusinga hwese kubvira kuna Abrahama kuguma kuna Dhavhidha uri mibarihwana iri gumi na murongomuna; kubvira kuna Dhavhidha kuguma kwokutohwa kuenda Bhabhurona iri mibarihwana iri gumi na murongomuna; no kubvira kwokutohwa kuenda Bhabhurona mbhera kuguma kuna Kristu iri mibarihwana iri gumi na murongomuna.
Kubahwa kwa Jesu Kristu
(Ruka 2:1-7)
18Zvino kubahwa kwa Jesu Kristu kwayinga kwakadari: Apo Mariya mayi wake wayinga aemesehwa kuchadha na Josefa, vasati vasongana, iye wakavoneka uno mimba yo Mweya Wakachena. 19Na Josefa mwamuna wake ngokuti wayiva mundhu wakarurama, asikadi kuti amupsheruje, wayida kuti amurambe ngo kufishika. 20Kwakati acharangarija ndizvo, vonayi, ngirosi ya Mambo yakavoneka kwaari ngo kurota, yechiti: Josefa, iwewe mwana wa Dhavhidha, usatya kutora Mariya mukaji wako; ngokuti mimba iyo yaanayo iri yo Mweya Wakachena. 21Unozobereka mwana worume; newe unozodura zina rake 18 kuti Jesu#1:21 Jesu: Igurira kwo zina ra Joshua zvinoti Mambo unoponesa.; ngokuti ndiye unozoponesa vandhu vake kubva kuzvishaishi zvavo. 22Zvino izvi zvakaitika kuti zvizarisike izvo zvakavereketwa ndi Mambo kubudikija ngo muprofeti, echiti: 23#Vonayi kuna: Isa. 7:14.Vonanyi, mbhandwe inozoyita mimba, ibereke mwana, navo vanozodura zina rake kuti Emanueri; izvo zvinoti kuti, Mwari unesu. 24Na Josefa amuka muhope wakayita kudari ngo kuvereketa kwo ngirosi ya Mambo, wakatora mukaji wake; 25naye aazivi kusongana naye mbhera wakazobereka mwana: Naye wakadura zina rake kuti Jesu.

Currently Selected:

Mateu 1: CINDAU NT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy