YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
Yesu Kristo yaanam la yɛla
(Luk 3:23-38)
1Nɛ'ɛŋa an Yesu onɛ an David yaaŋ, ka an Abraham yaaŋ la yaanam yɛla. 2Abraham da du'a Isaak. Ka Isaak du'a Jakob. Ka Jakob du'a Juda, nɛ o bieyanam nɛ o pitib. 3Ka Juda du'a Perez nɛ Zera, ka ba ma yʋ'ʋr an Tama. Ka Perez du'a Heziron. Ka Heziron du'a Ram. 4Ka Ram du'a Aminadab. Ka Aminadab du'a Nason. Ka Nason du'a Salmon. 5Ka Salmon du'a Boaz, ka Rahab aan o ma. Ka Boaz du'a Obɛd ka Ruf aan o ma. Ka Obɛd du'a Jese. 6Ka Jese du'a na'ab David.
Ka David du'a Solomon. O ma da anɛ Uria pu'a. 7Ka Solomon du'a Rehoboam. Ka Rehoboam du'a Abija. Ka Abija du'a Asa. 8Ka Asa du'a Jehosafat. Ka Jehosafat du'a Joram. Ka Joram du'a Uzia. 9Ka Uzia du'a Jotam. Ka Jotam du'a Ahaz. Ka Ahaz du'a Hezekia. 10Ka Hezekia du'a Manase. Ka Manase du'a Amos. Ka Amos du'a Josia. 11Ka Josia du'a Jekonia nɛ bisieba. Saŋkan la ka ba gban'e Israel dimi mɔri ba keŋ Babilon teŋin la.
12Ka ban keŋ Babilon la, li nya'aŋ, ka Jekonia du'a Sealtiel. Ka Sealtiel du'a Zerubabɛl. 13Ka Zerubabɛl du'a Abiud. Ka Abiud du'a Eliakim. Ka Eliakim du'a Azor. 14Ka Azor du'a Zadok. Ka Zadok du'a Akim. Ka Akim du'a Eliud. 15Ka Eliud du'a Eleazar. Ka Eleazar du'a Matan. Ka Matan du'a Jakob. 16Ka Jakob du'a Josef, Mɛɛri sid, onɛ da an Yesu onɛ ka ba buon Kristo la ma.
17Nɛ'ɛŋa pa'al ye Abraham n ti paae David anɛ yaanam kɔn'ɔb-kɔn'ɔb pii nɛ anaasi. Ka David n ti paae saŋkan ka ba mɔr Israel dimi keŋ Babilon la anɛ yaanam kɔn'ɔb-kɔn'ɔb pii nɛ anaasi. Ka saŋkanɛ ka ba mɔri ba keŋ Babilon la ti paae Kristo du'am la da anɛ yaanam kɔn'ɔb-kɔn'ɔb pii nɛ anaasi.
Yesu Kristo du'am yɛla
(Luk 2:1-7)
18Yesu Kristo du'am da anɛ nwa'. O ma Mɛɛri da anɛ Josef pu'a-ɛliŋ. Ka Josef n da nam pʋ baŋ o la, ba nyɛ ka o mɔr pʋʋg linɛ an Wina'am Siig Kasi la din. 19Ka o sid Josef n da an sida sɔb ka pʋ bɔɔd ye o diis Mɛɛri nyan nidibin la zug, o da gban'e o pʋtɛn'ɛrin ye o su'a bas Mɛɛri.
20On da tɛn'ɛsid yɛlbama o sʋʋnrin la, ka Zugsɔb maliak kɛɛn o san'an zaansʋŋin na. Ka maliak la yɛl o ye, “Josef, David yaaŋa, da kɛ ka dabiem kpɛn'ɛf nɛ fʋn na di'e Mɛɛri ka o aan fʋ pu'a, bɔzugɔ bikanɛ pʋʋg ka o mɔr la, anɛ Wina'am Siig Kasi la din. 21O na du'a biribiŋ, ka fʋ na pʋd o yʋ'ʋr ye Yesu, bɔzugɔ o na faaɛn o nidibi ba tʋʋmbɛ'ɛdin.”
22Yɛlbama wʋsa da niŋnɛ ye Zugsɔb la da kɛ ka o nɔdi'esidib yɛl si'el la niŋ amɛŋa ye, 23#Aza 7:14 “Gɔsima, pu'a kanɛ zi' dau la na tʋk pʋʋgʋ du'a biribiŋ, ka ba na pʋd o yʋ'ʋr ye, ‘Immanuel’, ka li gbin an ye, ‘Wina'am bɛ nɛ ti.’”
24Ka Josef nie gbɛɛmini niŋ wʋʋ Zugsɔb maliak la yɛl o si'em la, ka pi'e o pu'a kul. 25Amaa o da pʋ baŋ o, hali ka o ti du'a biribiŋ la. Ka o pʋd biig la yʋ'ʋr Yesu.

Currently Selected:

Mateo 1: kus_gh

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy