YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Yezu kwoa kwoa natɔga kam
Luka 3:23-38
1Yezu Krista nabaara bam kuri na nwoŋi mɛ to mo tento:
Yezu Krista ye David dwi tu mo,
ye wonto de ye Abaraham dwi tu.
2Abaraham bu mo ye Izaak.
Izaak ma lo Jakob.
Jakob ma lo Judah de o nyaana de o zembaara.
3Judah de o kaane Tamara ma lo Pɛreza de Zera.
Pɛreza ma lo Hezeron.
Hezeron ma lo Aram.
4Aram ma lo Aminadabi.
Aminadabi ma lo Naason.
Naason ma lo Salimon.
5Salimon de o kaane Rahaba ma lo Bowaza.
Bowaza de o kaane Ruf ma lo Obeda.
Obeda ma lo Jesse.#Ruf 4:17
6Jesse ma lo David wolo na jigi pɛ to.
David déem di kadeim wolo ya na ye Yuria kaane to mo,
ye ba lo Solomon.
7Solomon ma lo Rehoboam.
Rehoboam ma lo Abija.
Abija ma lo Asaf.
8Asaf ma lo Jehosafate.
Jehosafate ma lo Joram.
Joram ma lo Yuzia.
9Yuzia ma lo Jotam.
Jotam ma lo Ahaz.
Ahaz ma lo Hezekia.
10Hezekia ma lo Manasɛ.
Manasɛ ma lo Amon.
Amon ma lo Josia.
11Josia ma lo Jekonia de o nyaana.
Jekonia na wora to mo ba jaane Isarele tiina bam ba vo ba yage Babilon teo ne.
12Isarele tiina bam viirim dem kwaga ne,
Jekonia ma lo Selateli.
Selateli ma lo Zerubabel.
13Zerubabel ma lo Abidu.
Abidu ma lo Eliakim.
Eliakim ma lo Azora.
14Azora ma lo Zadoki.
Zadoki ma lo Achim.
Achim ma lo Elidu.
15Elidu ma lo Eleaza.
Eleaza ma lo Matan.
Matan ma lo Jakob.
16Jakob ma lo Josef, ye wonto ji Mary baro.
Mary déem ma lo Yezu wolo ba na bwoŋi we Wɛ Dam Tu Krista to.
17Konto maa bere we, ko zege Abaraham ne mo ko vo ko yi David, ba dwi dem ye kuni fuga-bena mo. Ko maa zege David ne se ko vo ko yi maŋa kalo ba na kale Isarele tiina bam ba ja ba vo Babilon to, banto de dwi dem ye kuni fuga-bena mo. Ko maa zege maŋa kam konto ne se ko ba ko yi ba na loge Yezu Krista to, banto de dwi dem maa ye kuni fuga-bena.
Yezu lora kam
Luka 1:26-27; 2:1-7
18Ba na loge Yezu Krista tei to mo tento. O nu Mary de Josɛf tiina maama déem ya sɛ se ba pa ba zo daane, ye Mary ta wo vei o baro wom tei. Maŋa kam konto ne o laam ma ba o ja puga Wɛ Sin-laao kom dam ŋwaane. 19Josɛf wolo o na lage o zo to maa ye nɔn-ŋom. O maa ba lage se o pa chaveera ja o kaane wom nɔɔna maama yiga ne. O ma boŋe se o daane o yage‑o. 20O na maa boŋe konto to, Baŋa Wɛ maleka ma ba o tei o dendwɛ wone, ye ka ta ded‑o ka we, “Josef, nmo na ye Pɛ David dwi tu to, yé pa se n wo chɔge se n kwei Mary n ma‑n ji n kaane. O na jege puga kam to, ko ye Wɛ Sin-laao kom mo pɛ ko ke konto. 21O lage o lo bakeira mo, se n pa o yere we Yezu#1:21 Yezu kuri mo ye Wɛ jwoŋi nɔɔna o yaga., kolo ŋwaane o wó ba o jwoŋi o nɔɔna ba wɛleera wone o yage.”
22Yezu lora kam déem seene ka tɔge konto dwoŋi mo se ko pa Baŋa Wɛ déem na tage kolo to ba ko ji chega. Faŋa faŋa to o sampwora kadwoŋi déem tɔɔle o kwora kam we:
23“Busankan-pwola wó ba o ja puga o lo bakeira.
Ba maa wó bwoŋi bu wom yere we Imanuwel.”#Izaya 7:14
O yere dem konto kuri mo ye ‘Wɛ wora dedaane debam’.
24Josɛf na dɔ o zaŋe to, o ma sɛ o ke Baŋa Wɛ maleka tu wom na tage we o ke tei to. O ma sɛ o di Mary o ja vo sɔŋɔ. 25O maa wo peini ded‑o fase se ko ba ko yi o na loge bu wom to. O laam ma pa o yere we, Yezu.

Currently Selected:

Matiyu 1: xsmKBG

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy