YouVersion Logo
Search Icon

Matè̌ 1

1
Yeshǔ akhlialè a ta̤wě̤mǎnǎ
(Lǔka 3:23-38)
1Lî̤ hǒo numî̌ a wě̤mǎnǎ Yeshǔ Khrǐ akhlialè dǒ a lò̤ tutṳ̌ tokhlǒ awe̤akè. A mî̌ akhlialè tuculò̤ kû̌ Khwǐdawi̤ kû̌ PhaAbraha.
2Khûabraha aphû̌lò̤ tutṳ̌ KhûIsè̌, KhûIsè̌ aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûya̤kû, Khûya̤kò aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûyǔda kû̌ apṳ̌awè̤̌ tokhlǒ. 3Khûyǔda aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûpharè̌ kû̌ Khûsěro, asî sò̌ginǐ̤ amǒ̤ mî̌ ami̤ kû̌ Mǒ̤tama. Khûpěrasa aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûhesarû, Khûhesarû aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûrama, 4Khûrama aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûamǐnadǎ, Khûamǐnadǎ aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûnashû, Khûnashû aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûsalamû, 5Khûsalamû aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûbò̌sa dǒ amǒ̤ mi̤ kû̌ Mǒ̤rakhǎ, Khûbò̌sa aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûò̌be dǒ amǒ̤ mi̤ kû̌ Mǒ̤rǔtǎ, Khûò̌be aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûyeshè. 6Khûyeshè mî̌ Khwǐdawi̤ aphanu. Khwǐdawi̤nu aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûshò̌lômû dě amǒ̤ mî̌ Khûǔrǐya amanu.#Khwǐ ginǐ̤bǎ tôbǎ 24:14, 15; Lî̤wě̤mǎnǎ ginǐ̤bǎ tôbǎ 36:10; Yeramǐya 27:20
7Khûshò̌lômû aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûrehûbò, Khûrehûbò aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûabǐya, Khûabǐya aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûasha, 8Khûasha aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûyahòshôphǎ, Khûyahòshôphǎ aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûcò̌ra, Khûcò̌ra aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûusǐya, 9Khûusǐya aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûjû̌ta, Khûjû̌ta aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûakhǎ, Khûakhǎ aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûhî̌shakiya, 10Khûhî̌shakiya aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûmanǎ̤she, Khûmanǎ̤she aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûamṳ̂, Khûamûna aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûjûshǐya, 11Khûjûshǐya aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûyekhò̌niya kû̌ apṳ̌wè̤̌ tôprṳ̂. Shěkhǎnu atô bǎ Isôrělaphû̌ cû̌htû jû̌ dǒ Babǔlûgǎ nò̌khôtô̤̌ alô̤mô̤̌ tîkî̌phû̌ akhanu.
12Bǎ a cû̌ ô̌ dǒ Babǔlûgǎ akhanu, Khûyekhò̌niya aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûshělatiělǎ, Khûshělatiělǎ aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûserǔbabelǎ. 13Khûserǔbabelǎ aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûabihǔ, Khûabihǔ aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûělayaki, Khûělayaki aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûashò, 14Khûashò aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûshadû, Khûshadû aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûakhi, Khûakhi aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûělǐhu, 15Khûělǐhu aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûěliyasa, Khûěliyasa aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûmasana, Khûmasana aphû̌lò̤ tutṳ̌ Khûya̤kû, 16Khûya̤kû aphû̌ô̌ lò̤ tutṳ̌ Khûyṳ̂tǎ dǒ a mî̌ Mǒ̤ma̤rǐ awṳ̂ nuhǒ. Mǒ̤ma̤rǐ phû̌ô̌nǐ̤ Yeshǔ dǒ kòyò kaǎ a kû̌ Khrǐ nuhǒ.
17Ma̤pô̤̌nudě sahtò̌ bǎ PhaAbraha ahtukha tǒ̤dǒ Khûdawi̤ ahtukha numî̌ a ô̌ shǐlǐ̤htu. Sahtò̌ bǎ Khûdawi̤ htukha tǒ̤dǒ kòyò pṳ̂̌ cû̌kè Isôrělaphû̌ dǒ Babǔlûgǎ numî̌ a ô̌ shǐlǐ̤htu. Sahtò̌ bǎ kòyò pṳ̂̌cû̌kè Isôrělaphû̌ dǒ Babǔlûgǎ tǒ̤dǒ Khrǐ ahtukha numî̌ a ô̌ shǐlǐ̤htu.
Běcǎ Yeshǔ Khrǐ ô̌phijǎlò̤ awe̤akè
(Lǔka 2:1-7)
18Yeshǔ Khrǐnu a hè ô̌phijǎlò̤ hî̌tè numî̌, Khûyṳ̂tǎ nî̌ a hè gwè̌ shû̌dè hto Yeshǔ Khrǐ amǒ̤ Mǒ̤ma̤rǐ dǒ a gǔ phî̌ lû̌ûnu. Bǎbǎkǎlè bǎ a phî̌ lû̌û nò̌khôtô̤̌ akhanu, Cǒmara dǐmǒ̤dohtò̌ lû̌û kû̌ Yôla Plò̌shǐ Běcǎ.#Lǔka 1:27 19Khûyṳ̂tǎ mî̌ kòyò dǒ acǒatè̤ tôpwa̤, htokhôtô̤̌ hî̌pěmî̌ kòyò sî̌ganǎ̤ hè̌ dě Mǒ̤marǐ sòwò̤̌hè̌ a gènè̤ akhû̌akhî, a glè̌ bè̌kèhǔsè̌ lû̌û.
20A gènè̤ pô̤̌nu bǎbǎkǎlè, bǎ a hǎmôô̌ akha, a hǎmimò̤̌ kè̌shǐ Běcǎ Cǒmara a mǒkhû̌ tanaphû̌ tôpwa̤, hèô̌lṳ̌htò̌ bǎ lû̌û dě a hî̌ lû̌û kû̌, “Phadawi̤ aphû̌khû Khûyṳ̂tǎ, bǎgû̌bǎgè̌ tǎ̤ dǒ na gǔ phî̌ Mǒ̤ma̤rǐnu tǎ̤mǎ̤, ma̤titè̌hî̌dě, a mǒ̤do numî̌ Yôla Plò̌shǐ Běcǎ dǐmǒ̤dohtò̌ lû̌û pwǎ. 21A phû̌ô̌lò̤ phû̌pwa̤khû pě dě na bǎ kaǎ ami̤ kû̌ Yeshǔ#1:21 Yeshǔ yô̤̌mûyô̤̌sǎ mî̌ “Běcǎ dǒ a ma̤hǎplǎge kòyò.” nî̌. Ma̤titèhî̌dě a ma̤hǎplǎgekè a kòyò tokhlǒ dǒ a ta̤sǔta̤plě akû pě.”#Lǔka 1:31
22Lǒ̤꤮ bò ta̤hǒtokhlǒ gǔ ma̤lǒhtò̌behtò̌ Cǒmara hî̌nǎ piwi̤pèshè tôpwa̤ hî̌ kû̌, 23“Pwa̤mǒ̤phû̌sǎ tôpwa̤ bǎ mǒ̤dohtò̌ dě a phû̌ô̌lò̤ a phû̌pwa̤khû pě, dě kòyò kaǎ ami̤ kû̌ Emanuěla pě,”#Yashǎya 7:14 Emanuěla yô̤̌mûyô̤̌sǎ mî̌, “Cǒmara ô̌cu kû̌ pa.”
24Bǎ Phayṳ̂tǎ shî̌nǎ akha, a ma̤pô̤̌ Běcǎ a mǒkhû̌ tanaphû̌ mǎnǎnu. A geshôdè̌ kû̌ Mǒ̤marǐ dě a kaǎge lû̌û dǒ ahǐ. 25Bǎbǎkǎlè bǎ Mǒ̤marǐ phû̌ô̌ aphû̌pwa̤khû nutôpwa̤ nò̌khôtô̤̌nu, a hǎmôô̌ plǒ kû̌ lû̌û tô̤̌. Phayṳ̂tǎ kaǎ ami̤ kû̌ Yeshǔ.#Lǔka 2:21

Currently Selected:

Matè̌ 1: KXF

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy