YouVersion Logo
Search Icon

Matěo 1

1
Ye̤shǔ akhlialè a ta̤khwè̌mǎnǎ
(Lǔka 3:23-38)
1Lî̤htǒomî̌ a khwè̌mǎnǎ Ye̤shǔkhrî̌stu akhlialè htě a tuculò̤ tṳtṳ nû̌û toǒ awi̤akè̌. A mî̌ akhlialè tuculò̤ Khwǐdǎ̤wi̤ ta Abraham.
2Abraham aphû̌lò̤ tṳtṳ Isǎko, Isǎko aphû̌lò̤ tṳtṳ Yǎ̤kò, Yǎ̤kò aphû̌lò̤ tṳtṳ Yṳ̌da ta apṳawè̤ toǒ. 3Yṳ̌da aphû̌lò̤ tṳtṳ Perè̌ ta Serǎ, asî sò̌gini̤ amo̤ mî̌ ami̤ ta Tama. Perè̌ aphû̌lò̤ tṳtṳ Hesaro, Hesaro aphû̌lò̤ tṳtṳ Rama, 4Rama aphû̌lò̤ tṳtṳ Amǐnadǎ, Amǐnadǎ aphû̌lò̤ tṳtṳ Na̤shû, Na̤shû aphû̌lò̤ tṳtṳ Salomo, 5Salomo aphû̌lò̤ tṳtṳ Bò̌sǎ htě amo̤ mi̤ ta Rakhǎ, Bò̌sǎ aphû̌lò̤ tṳtṳ Ò̌bè̌ htě amo̤ mi̤ ta Rǔtǎ, Ò̌bè̌ aphû̌lò̤ tṳtṳ Yeshè̌. 6Yeshè̌ mî̌ Khwǐdǎ̤wi̤ aphanu hǒ. Khwǐdǎ̤wi̤nu aphû̌lò̤ tṳtṳ Shòlomo htě amo̤ mî̌ Urǐya ama nuhǒ.#Khwǐ ginǐ̤bǎ tabǎ 24:14-15; Ta̤khwè̌mǎnǎ ginǐ̤bǎ tabǎ 36:10; Jeremǐa 27:20
7Shòlomo aphû̌lò̤ tṳtṳ Rehobo, Rehobo aphû̌lò̤ tṳtṳ Abǐya, Abǐya aphû̌lò̤ tṳtṳ Asa, 8Asa aphû̌lò̤ tṳtṳ Yahò̌shaphǎ, Yahò̌shaphǎ aphû̌lò̤ tṳtṳ Jòra, Jòra aphû̌lò̤ tṳtṳ Usǐya, 9Usǐya aphû̌lò̤ tṳtṳ Yò̌ta, Yò̌ta aphû̌lò̤ tṳtṳ Akha, Akha aphû̌lò̤ tṳtṳ Hesakǐa, 10Hesakǐa aphû̌lò̤ tṳtṳ Manǎshe, Manǎshe aphû̌lò̤ tṳtṳ Amǒs, Amǒs aphû̌lò̤ tṳtṳ Joshǐa, 11Joshǐa aphû̌lò̤ tṳtṳ Yekhò̌niya ta apṳwè̤ tṳgumṳ. Khîkha htǒonu atotǐ bǎ kòyò glè̌pṳ̂kè Israelphû̌ cû̌htû jû dě Babuloga hǒtò̤ akhanu.
12Bǎ a cû̌ ǒ dě Babuloga akhanu, Yekhò̌niya aphû̌lò̤ Shelatiělè, Shelatiělè aphû̌lò̤ tṳtṳ Serǔbabělè. 13Serǔbabělè aphû̌lò̤ tṳtṳ Abǐǔ, Abǐǔ aphû̌lò̤ tṳtṳ Elǐakǐ, Elǐakǐ aphû̌lò̤ tṳtṳ Asò, 14Asò aphû̌lò̤ Sadǒ, Sadǒ aphû̌lò̤ tṳtṳ Akhe, Akhe aphû̌lò̤ tṳtṳ Elǐǔ, 15Elǐǔ aphû̌lò̤ tṳtṳ Eliyasa, Eliyasa aphû̌lò̤ tṳtṳ Mǎta, Mǎta aphû̌lò̤ tṳtṳ Yǎ̤kò, 16Yǎ̤kò aphû̌lò̤ tṳtṳ Jǒjè htě a mî̌ Marǐa awṳ̂nu hǒ. Marǐa phû̌ǒnṳ Ye̤shǔ htě kò kaǎ yǎta Khrî̌stu htǒonu.
17Ma̤hǐnudě dǒkhli bǎ Abraham ahtukha tǒ̤hè dě Dǎ̤wi̤ ahtukha numî̌ a ǒ shǐlǐ̤htu. Dǒkhli bǎ Dǎ̤wi̤ ahtukha tǒ̤hè dě kò pṳ̂cû̌kè Israelphû̌ bǎ Babuloga numî̌ a ǒ shǐlǐ̤htu. Dǒkhli bǎ kò pṳ̂cû̌kè Israelphû̌ dě Babuloga tǒ̤hè dě Khrî̌stu ahtukha numî̌ a ǒ shǐlǐ̤htu.
Běcǎ Ye̤shǔkhrî̌stu ǒlò̤ awi̤akè̌
(Lǔka 2:1-7)
18Ye̤shǔkhrî̌stu hè ǒlò̤ hî̌tè hî̌numî̌, Jǒjè hè gwè htû̌dèhto Ye̤shǔkhrî̌stu amo̤ Marǐa dě a bǎ phî̌ nû̌û. Pwǎ̤ta bǎ a phî̌ nû̌û hǒtò̤ akhanu, Cǒmara nomo̤dohtò̌ nû̌û ta Běcǎ sǎcahtǐ.#Lǔka 1:27 19Jǒjè mî̌ kòyò htě acǒatè̤ tapwa̤, htohǒtò̤ pěmî̌ kò sî̌ya dě Marǐa sòwò̤hè̌ a gènè̤ akhû̌akhî, a glè bè̌hǔbè̌sè̌kè nû̌û.
20A gènè̤ hǐnu pwǎ̤ta, bǎ a hǎmoǒ akha, a hǎmoǒmi̤mò̤ kè̌shǐ Běcǎ Cǒmara a mǒkhû̌tanaphû̌ tapwa̤ hèǒlṳhtò̌ bǎ nû̌û dě a hî̌ nû̌û, “Dǎ̤wi̤ aphû̌khû Jǒjè, bǎgubǎgè pûma̤ ta na bǎ phî̌ Marǐa htǒonu ma̤, ma̤tè̤hî̌dě, a mo̤do htǒonumî̌ Běcǎ sǎcahtǐ nomo̤dohtò̌ pwǎ nû̌û. 21A phû̌makhû pě dě na bǎ kaǎ ami̤ ta Ye̤shǔ#1:21 Ye̤shǔ amûasǎ mî̌ “Běcǎ htě a ma̤lû̌htò̌ge kòyò.” nî̌꤮, ma̤tè̤hî̌dě a ma̤lû̌htò̌ge akòyò toǒ dě a ta̤sǔta̤plě akû pě.”#Lǔka 1:31
22Ta̤ lǒ̤꤮ bò htǒo toǒ glè ma̤lǒma̤behtò̌ Cǒmara pwe̤ǐnǎ pwa̤po̤ tapwa̤ hî̌ ta, 23“Mamǔphû̌sǎ tapwa̤ bǎ mo̤do dě a phû̌ǒ a phû̌makhû pě, dě kòyò kaǎ nû̌ûmi̤ ta Emmanuel pě,” #Isaǐa 7:14Emmanuel amûasǎ mî̌, “Cǒmara ǒkû̌ ta pa.”
24Bǎ Jǒjè hǎmoǒ shî̌nǎhtò̌ akha, a ma̤pwǐ Běcǎ a mǒkhû̌tanaphû̌ mǎnǎ nû̌ûnu. A geshodè̌ ta Marǐa dě a kaǎge nû̌û ahǐ. 25Pò̤̌ta bǎ Marǐa phû̌ǒlò̤ aphû̌makhû htǒotapwa̤ hǒtò̤nu, a hǎmoǒplǒ nû̌û hǒtò̤. Jǒjè kaǎ nû̌mi̤ ta Ye̤shǔ.#Lǔka 2:21

Currently Selected:

Matěo 1: KRC

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy