YouVersion Logo
Search Icon

M. Mattayo 1

1
1BUKU lovyalikwa kwake Yesu Kristo, mwana wa Davide, mwana wa Abrahamu.
2Abrahamu evyala Isake; Isake evyala Yakobo; Yakobo evyala Yuda na akwaŵo; 3Yuda evyala Pereze na Zera mwa Tamare; Pereze evyala Hezroni; Hezroni evyala Ramu; 4Ramu evyala Amminadabe; Amminadabe evyala Nashoni; Nashoni evyala Salimoni; 5Salimoni evyala Bowazi mwa Rahabe; Bowazi evyala Obede mwa Rute; Obede evyala Yesse; 6Yesse naye evyala Davide iyo mfumu.
Davide naye evyala Solomoni mwa uyo enze mkazi wa Uriya; 7Solomoni evyala Reboamu; Reboamu evyala Abiya; Abiya evyala Asa; 8Asa evyala Yosafate; Yosafate evyala Yoramu; Yoramu evyala Uzziya; 9Uzziya evyala Yotamu; Yotamu evyala Ahaze; Ahaze evyala Hezekiya; 10Hezekiya evyala Manasse; Manasse evyala Amoni; Amoni evyala Yosiya; 11Yosiya evyala Yekoniya na akwaŵo pa nsita youliwa uko ku Babuloni.
12Nipo pavuli pouliwa uko ku Babuloni Yekoniya evyala Salatiyeli; Salatiyeli evyala Zerubabele; 13Zerubabele evyala Abiyudi; Abiyudi evyala Eliyakimu; Eliyakimu evyala Azoro; 14Azoro evyala Sadoki; Sadoki evyala Akimu; Akimu evyala Eliyudi; 15Eliyudi evyala Eleazara; Eleazara evyala Mattano; Mattano evyala Yakobo; 16Yakobo evyala Yosefe mulume wa Mariya, wechivyalikwako Yesu woitiwa Kristo.
17Teti maluko ŵonse kuyambila pa Abrahamu kuza na kwa Davide ni maluko kumi na ŵane; nipo kuyambila pa Davide kuza na pouliwa uko ku Babuloni ni maluko kumi na ŵane; nipo kuyambila pouliwa uko ku Babuloni kuza na kwa Kristo ni maluko kumi na ŵane.
18Kuvyalikwa kwake Yesu Kristo kwenze koteti: Anyina Mariya etaniliwa na Yosefe, naye pakaliye nokumana pamo eŵonekera tyala ana vumo la Mzimu Mtuŵa. 19Nipo Yosefe mulume wake, pakuŵa wolungama nosapangwa kumpuvula pasweta, epanga nzeru zyomsuzula pansei. 20Lomba pechilukana zya ivi, ŵonani, malaika wa Asikuru emuŵonekera pa maloto echiti, Yosefe, mwana wa Davide, usayopa kuliulila weka Mariya mkazi wako: pakuti ilo vumo lamita ni la Mzimu Mtuŵa. 21Naye azavyale mwana mwanalume; nawe uzomteye zina lake YESU; chikomo ni ati azaŵapuzumusye ŵantu ŵake pa viipa vyaŵo. 22Ivi vyonse vyenzepo kuti lisilizike lamene linenewa na Asikuru mwa muŵirizi lakuti,
23Ŵona, virgo azaŵe na vumo, azavyale mwana mwanalume,
Naŵo azamteye zina lake Emmanweli;
ni kulongosolewa, Mlungu pamo na seo. 24Naye Yosefe euka pa tulo twake, echita nga ni umo mwechimuuzizya malaika wa Asikuru, eliulila mwine mkazi wake; 25naye aliyomziŵa mpaka pamene pechivyala mwana: naye emteya zina lake YESU.

Currently Selected:

M. Mattayo 1: MA23

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy