YouVersion Logo
Search Icon

ମାତ୍ତିଉ 1

1
ୟୀଶୁ ମାସୀହ୍ ରାଃ କିଲି ରେନ୍ କୋ
(ଲୁକା. 3:23-38)
1ଆବ୍ରାହାମ୍ ରାଃ ସାନ୍ତାନ୍ ଏତେ, ଦାଉଦ୍ ରାଜା ରାଃ ସାନ୍ତାନ୍ ୟୀଶୁ ମାସୀହ୍ ସାନ୍ତେ ଇନ୍‍କୁୱାଃ କିଲି ରେନ୍ ଆପୁ କୋୱାଃ ନୁତୁମ୍। 2ଆବ୍ରାହାମ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଇସାହାକ୍, ଇସାହାକ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ୟାକୁବ୍, ଆଡୋଃ ୟାକୁବ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ାକୋ ୟାହୁଦା ଆଡୋଃ ଇନିଜାଃ ହାଗାକୋ ଜାନାମ୍ ଲେନାକୋ। 3ୟାହୁଦା ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଫିରିସ୍ ହାର୍ ଯେରାହ୍ ଆଡୋଃ ଇନ୍‍କୁୱାଃ ଏଙ୍ଗା ତାମାର୍ ତାଇକେନାଏ, ଆଡୋଃ ଫିରିସ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ହିସ୍ରୋନ୍, ଆଡୋଃ ହିସ୍ରୋନ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଏରାମ୍।
4ଏରାମ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଅମ୍ମିନାଦାବ୍, ଆଡୋଃ ଅମ୍ମିନାଦାବ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ନାହ୍‍ସୋନ୍, ଆଡୋଃ ନାହ୍‍ସୋନ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ସାଲ୍‍ମୋନ୍। 5ସାଲ୍‍ମୋନ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ବୋଆଜ୍ ଆଡୋଃ ରାହାବ୍ ବୋଆଜ୍ ରାଃ ଏଙ୍ଗା ତାଇକେନାଏ, ଆଡୋଃ ବୋଆଜ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଓବେଦ୍ ଆଡୋଃ ରୁତ୍ ଇନିଜାଃ ଏଙ୍ଗା ତାଇକେନାଏ, ଆଡୋଃ ଓବେଦ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଯେଶୀ, 6ଆଡୋଃ ଯେଶୀ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଦାଉଦ୍ ରାଜା ତାଇକେନାଏ। ଦାଉଦ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ସୁଲେମାନ୍ ଏନ୍ କୁଡ଼ି ଏତେ ଜାନାମ୍ ଜାନାଏ ଅକନିଃଚି ସିଦା ଉରିୟାହ୍ ରାଃ କୁଡ଼ି ତାଇକେନାଏ।
7ସୁଲେମାନ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ରାହୋବିୟାମ୍, ଆଡୋଃ ରାହୋବିୟାମ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଆବିୟାହ୍, ଆଡୋଃ ଆବିୟାହ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଆସା ତାଇକେନାଏ। 8ଆସା ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଯିହୋଶାଫାତ୍, ଯିହୋଶାଫାତ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଯୋରାମ୍, ଯୋରାମ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଉଜିୟାହ୍,
9ଉଜିୟାହ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଯୋଥାମ୍, ଯୋଥାମ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଆହାଜ୍, ଆହାଜ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ହିଜେକିୟାହ୍, 10ହିଜେକିୟାହ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ମାନାଶେହ୍, ମାନାଶେହ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଆମୋନ୍, ଆମୋନ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ୟୋଶିୟାହ୍ ତାଇକେନାଏ। 11ଏନା ତାୟୋମ୍ତେ ବାନ୍ଦି ହୋବାକେତେ ବେବିଲୋନ୍ କୋୱାଃ ଦିଶୁମ୍ ସେନ୍ ସାମାୟ୍ ରେ ୟୋଶିୟାହ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ୟୁକୁନ୍ୟାହ୍, ଆଡୋଃ ଆଜାଃ ହାଗାକୋ ଜାନାମ୍ ଜାନାକୋ।
12ବେବିଲୋନ୍ ତେ ବାନ୍ଦି ହୋଇ କେତେ ସେଟେର୍ ତାୟୋମ୍ତେ ୟୁକୁନ୍ୟାହ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଶାଲ୍‍ତିୟେଲ୍ ଜାନାମ୍ ନାଏ, ଶାଲ୍‍ତିୟେଲ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଜିରୁବାବିଲ୍, 13ଜିରୁବାବିଲ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଅବିହୁଦ୍, ଅବିହୁଦ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଏଲିୟାକିମ୍, ଏଲିୟାକିମ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଆଯୋର୍, 14ଆଯୋର୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ସାଦୋକ୍, ସାଦୋକ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଆଖିମ୍, ଆଖିମ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଏଲିହୁଦ୍ ଜାନାମ୍ ନାଏ।
15ଏଲିହୁଦ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଏଲିୟାଜାର୍, ଏଲିୟାଜାର୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ମାତ୍ତାନ୍, ହାର୍ ମାତ୍ତାନ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ୟାକୁବ୍ ଜାନାମ୍ ନାଏ। 16ୟାକୁବ୍ ରାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଯୋଶେଫ୍, ଅକନିଃ ଚି ମାରିୟାମ୍ ରାଃ କଡ଼ା ତାଇଲେନାଏ, ହାର୍ ନେ ମାରିୟାମ୍ ରାଃ ଲାହେଃ ତେଗି ୟୀଶୁ ଜାନାମ୍ ନାଏ, ଅକନିଃ ମାସୀହ୍ କାଜିୟୋଃ ତାନାଏ। 17ନେଲେକା ଆବ୍ରାହାମ୍ ଏତେ ଦାଉଦ୍ ସାନ୍ତେ ଚାଉଦା ପିଢ଼ୀ ହୋବାଜାନା, ହାର୍ ଦାଉଦ୍ ଏତେ ବେବିଲୋନ୍ ତେ ବାନ୍ଦି କେତେ ସେଟେର୍ ସାନ୍ତେ ଚାଉଦା ପିଢ଼ୀ, ହାର୍ ବାନ୍ଦି ହୋବାକେତେ ବେବିଲୋନ୍ ସେଟେର୍ ସାମାୟ୍ ଏତେ ମାସୀହ୍ ସାନ୍ତେ ଚାଉଦା ପିଢ଼ୀ ହୋବାଜାନା।
ୟୀଶୁ ମାସୀହ୍ ରାଃ ଜାନାମ୍
(ଲୁକା. 1:26-38; 2:1-7)
18ନାଆ ଦୋ ୟୀଶୁ ମାସୀହ୍ ରାଃ ଜାନାମ୍ ନେଲେକା ହୋବାଲେନା, ଆଜାଃ ଏଙ୍ଗା ମାରିୟାମ୍ ରାଃ ଯୋଶେଫ୍ ଲୋଃ ମାଙ୍ଗ୍‍ନୀ ହୋଇଲେନା, ମେନ୍ଦୋ ହିନ୍‍କିନାଃ ମିଃତାଃ ଗିତିଃ ସିଦାରେ ମାରିୟାମ୍ ଡିଣ୍ଡା କୁଡ଼ି ତାଇନ୍ ରେଗି ପାବିତାର୍ ଆତ୍ମା ହୋରାତେ ହୋଡ଼ମୋ ରେ ମେନିଜା ମେନ୍ତେ ସାରିଜାନାଏ। 19ଆଡୋଃ ଆଜାଃ କଡ଼ା ଯୋଶେଫ୍ ଧାର୍ମୀ ତାଇଲେନାଏ, ହାର୍ ଆଏଃକେ ବାଦ୍‍ନାମ୍ କାଏ ସାନାଙ୍ଗ୍ ତାଇନାଏ, ଆଏଃକେ ହାପାହାପା ବାଗେ ଲାଗିନ୍ ସାନାଙ୍ଗ୍ କିଜାଏ।
20ଚିମ୍ତାଙ୍ଗ୍ ଇନିଃ ନେ ବାକାଣ୍ କୋକେ ପାହୋମ୍ ତାଇନାଏ ଚି, ପ୍ରାଭୁ ରାଃ ମିହୋଡ଼୍ ସିର୍ମାଦାସୀ କୁମୁ ରେ ଆଏଃକେ ନେଲ୍ ଜାନାଏ ହାର୍ କାଜିକେଦାଏ, “ହେ ଦାଉଦ୍ ରାଜା ରାଃ ସାନ୍ତାନ୍ ଯୋଶେଫ୍! ମାରିୟାମ୍ କେ ଆମାଃ କୁଡ଼ି ବାଇ ଲାଗିନ୍ ଆଲୋମ୍ ବୋରୋଏ, ଚିୟାଃଚି ଅକନିଃ ଇନିଜାଃ ହୋଡ଼ମୋ ରେ ମେନିଜା ଇନିଃ ପାବିତାର୍ ଆତ୍ମା ତେ ତାନିଃ। 21ମାରିୟାମ୍ କଡ଼ାହୋନ୍ ଜାନାମିୟାଏ, ହାର୍ ଆମ୍ ଇନିଜାଃ ନୁତୁମ୍ ୟୀଶୁ ମାଣ୍ଡାଅୟାମ୍, ଚିୟାଃଚି ହିନିଃ ଆଜାଃ ହୋଡ଼ୋକୋକେ ଆକୋୱାଃ ପାପ୍ ତେ ବାଞ୍ଚାଅ କୋୱାଏ।”
22ନେୟା ସବେନ୍ ନେୟାମେନ୍ତେ ହୋବାଜାନା ଚି ଅକନ୍ ବାଚାନ୍ ପ୍ରାଭୁ ଆଜାଃ ନାବୀ କୋୱାଃ ହୋରାତେ କାଜିଲେଦାଏ, ହେନା ପୁରାଅଃକା,
23“ନେଲେପେ, ମିହୋଡ଼୍ ଡିଣ୍ଡା କୁଡ଼ି ହୋଡ଼ମୋ ରେ ତାଇନାଏ, ହାର୍ ମିୟାଃ ହୋନ୍‍କଡ଼ା ଜାନାମିୟାଏ, ଆଡୋଃ ଇନିଜାଃ ନୁତୁମ୍ ଇମାନୁଏଲ୍ ମାଣ୍ଡାଅଃୱା, ଏନା ରାଃ ମାନେ, ‘ପାର୍ମେଶ୍ଵାର୍ ଆବୁୱାଃ ଲୋଃ।’ ”
24ଇମ୍ତାଙ୍ଗ୍ ଯୋଶେଫ୍ ଦୁଣୁମ୍ ତେ ବିରିଃ ଜାନାଏ ହାର୍ ପ୍ରାଭୁ ରାଃ ସିର୍ମାଦାସୀ ଆଃ ଆନାଚୁ ଲେକାତେ ମାରିୟାମ୍ କେ ଆଣାଦୀ କିଜାଏ ହାର୍ ଆଜାଃ କୁଡ଼ି ବାଇକେତେ ଅଡ଼୍ଆଃ ଆଉ ଲିଜାଏ। 25ମେନ୍ଦୋ ମାରିୟାମ୍ ହୋନ୍‍କଡ଼ା କାଏ ଜାନାମି ସାନ୍ତେ ଯୋଶେଫ୍ ଆଜାଃ ଲୋଃ କାଏ ଗିତିଃ ଜାନାଏ। ଏନ୍ତେ ଯୋଶେଫ୍ ଏନ୍ ହୋନ୍ ରାଃ ନୁତୁମ୍ ୟୀଶୁ ମାଣ୍ଡାଅ କେଦାଏ।

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy