YouVersion Logo
Search Icon

Dubbii Nagayaa Ka Maatewoosii 1

1
Hidda Dhaloota Yesuus Kiristoosii
(Luq. 3:23-38)
1 # Sen. 1ffaa 17:11; Ser. Uma. 22:18 Hiddi dhaloota Yesuus Kiristoosii fiixaa Abrahaamiitii fi fiixaa Daawitii kana.
2 # Ser. Uma. 21:3; 12; 25:26; 29:35 Abrahaam Yisaaqiin uumate. Yisaaq Yaaqoobiin uumate. Yaaqoob Yihuuda'aa fi obboleeyyan Yihuuda'aa uumate. 3#Ser. Uma. 38:29; 30; Rut. 4:18-19 Yihuudaan Timaariin irraa Faaresii fi Zaaraa uumate. Faarees Hesroomiin uumate. Hesroom Aaraamiin uumate. 4#Rut. 4:19-20; Sen. 1ffaa 2:10; 11 Aaraam Aminaadaabiin uumate; Amiinaadab Nahaasooniin uumate; Nahaasoon Salmooniin uumate. 5#Rut. 4:13-17; Iyya. 2:1 Salmoon Rahaabiin irraa Bo'aaziin uumate; Bo'aaz Ruutiin irraa Iyyoobeediin uumate; Iyyoobeed Isseyiin uumate. 6#Sam. 2ffaa 12:24 Isseyi Daawitii mooticha uumate; Daawiti haadha manaa Ooriyo'oo irraa Solomooniin uumate. 7#Sen. 1ffaa 3:10-16 Solomoon Rehobi'aamiin uumate; Rehobi'aam Abiiyaa uumate; Abiiyaan Asaafiin uumate. 8Asaaf Iyyoosaafixiin uumate; Iyyoosaafixi Yooraamiin uumate; Yooraam Oziyaaniin uumate. 9Oziyaan Yo'aataamiin uumate; Yo'aataam Akaaziin uumate; Akaazi Hisqiyaasiin uumate. 10Hisqiyaas Minaasee uumate; Minaaseen Amooniin uumate; Amoon Iyyoosiyaasiin uumate. 11#Mot. 2ffaa 24:14-15; Sen. 2ffaa 36:10; Erm. 27:20 Iyyoosiyaas bara boojuu Baabiloonii Ekoniiyaanii fi obboleewwan isaa uumate.
12 # Sen. 1ffaa 3:17; Izra 3:2 Boojuu Babilooniitiin maayii Ikooniyaan Salaatiyaaliin uumate. Salaatiyaal Zarubaabeeliin uumate. 13Zarubaabeel Abiyuudiin uumate, Abiyuud Eliyaaqimiin uumate, Eliyaaqim Azariin uumate. 14Azari Saadooqiin uumate. Saadooq Akiimiin uumate, Akiim Eliyudiin uumate. 15Eliyuud Al'aazaariin uumate, Al'aazaar Maattaaniin uumate, Maattaan Yaaqoobiin uumate. 16#27:17; 22 Yaaqoob Yooseefiin uumate. Yooseef ka haadha Yesuus Kiristoosii Maariyaamiin qaadhimate ture; Maariyaamiin tun ta Yesuusii «Kiristoos» jedhamee maqaan itti moggaafame deette.
17Dhaloonni kun martinuu Abrahaamiin irraa haga Daawitii dhaloota kudha Afur. Daawitiin irraa haga boojuu Baabiloonii dhaloota Kudha Afur. Boojuu Baabiloonii irraa haga dhaloota Kiristoosii dhaloota kudha Afur.
Dhalachuu Yesuus Kiristoosii
(Luq. 2:1-7)
18 # Luq. 1:26-38 Dhaloonni Yesuus Kiristoosii akkana. Haadha isaa Maariyaamiin Yooseefitu qaadhimatee ture; Inni uduu isii bira hin gayin Ayyaana Woyyu'uun ulfooftee argamte. 19Yooseefiin isii qaadhimate kun nama balchaa waan ta'eef isii saalfachiisuu waan hin barbaanneef dhossa'aan isii dhiisuu yaade. 20Uduu inni kana yaada'aaru, Maleekkaan Goofta'aa eebju'uun itti mudhatee akkana jedheen, «Yooseef Ilma Daawitii! qaadhimamtuun tee Maariyaam Ayyaana Woyyu'uun waan ulfoofteef isii fuudhuu hin sodaatin. 21#Luq. 1:31; 2:21; Hu. Er. 4:12; Far. 130:8 Isiin Ilma dhiiraa deetti; Inni banii cubbuu irraa waan fayyisuuf maqaa isaa Yesuus jettee waamta» jedheen. 22Kun martinuu wonti Gooftaan karaa raagaatiin dubbate sun akka raawwatamuuf ta'e.
23 # Isa. 7:14 Wonti dubbatame sun, «Durbi duudaan hin ulfoofti; Ilma deetti; maqaan isaa, ‹Amaanu'eel› jedhamee waamama;» «Amaanu'eel» jechuun, «Rabbi nu woliin jira» jechu'u.
24Yooseef hirribaa dammaqee, akkuma Maleekkaan Rabbii isa ajaje godhe. Qaadhimamtuu ufii gara mana ufii fudhate. 25#Luq. 2:21 Haga isiin ilma hangafaa deettutti inni isii bira hin geenne. Maqaa isaa Yesuus jedheen.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy