YouVersion Logo
Search Icon

MATAYO 1

1
Tlahhoó Yesu Kristo
(Luka 3:23-38)
1Kaangwí an adór alki/ituú tlahhoó Yesu Kristo kura gooín. Inós oo xwaylár Daudi, Daudi oo xwaylár Abrahamu. 2Abrahamu ina laqwaál Isaka. Isaka ina laqwaál Yakobo. Yakobo ina laqwaál Yuda, nee hhaeewós. 3Yuda Peresi nee Sera gina laqwaál, aayír'ín a Tamari. Peresi ina laqwaál Hesroni. Hesroni ina laqwaál Aramu. 4Aramu ina laqwaál Aminadabu. Aminadabu ina laqwaál Nahshoni. Nahshoni ina laqwaál Salmon. 5Salmon ina laqwál Boasi, nee aayírós a Rahabu. Boasi ina laqwaál Obedi, nee aayírós a Ruti. Obedi ina laqwaál Yese. 6Yese ina laqwaál waawutmo Daudi.
Daudi ina laqwaál Solomon, nee aayírós a harér Uria. 7Solomon ina laqwaál Rehoboamu. Rehoboamu ina laqwaál Abiya. Abiya ina laqwaál Asa. 8Asa ina laqwaál Yehoshafati. Yehoshafati ina laqwaál Yoram. Yoram ina laqwaál Usia. 9Usia ina laqwaál Yotam. Yotam ina laqwaál Ahasi. Ahasi ina laqwaál Hesekia. 10Hesekia ina laqwaál Manase. Manase ina laqwaál Amoni. Amoni ina laqwaál Yosia. 11Yosia ina laqwaál Yekonia nee hhaeewós, qoomár múk Israeli kuwa loohatís baraá yaamaá Babuloni.
12Nee alaá muu kuwa loohatís baraá Babuloni, Yekonia ina laqwaál Shealtieli. Shealtieli ina laqwaál Serubabeli. 13Serubabeli ina laqwaál Abiudi. Abiudi ina laqwaál Eliakimu. Eliakimu ina laqwaál Asori. 14Asori ina laqwaál Sadoki. Sadoki ina laqwaál Akimu. Akimu ina laqwaál Eliudi. 15Eliudi ina laqwaál Eleasari. Eleasari ina laqwaál Matani. Matani ina laqwaál Yakobo. 16Yakobo ina laqwaál Yosefu, hhawaatuú Maria aayór Yesu kudá' ta babay Kristo.
17Gawaá adoorihe iimír Abrahamu wa tleemu ay Daudi a qari mibaá nee tsiyáhh. Nee iimír Daudi wa tleemu ay qoomár loohatimisuú muu baraá yaamaá Babuloni a qari mibaá nee tsiyáhh. Nee iimír loohatimisuú muu baraá yaamaá Babuloni ay Kristo kuwa laqwaál a qari mibaá nee tsiyáhh.
Yesu Kristo kuwa laqwaál
(Luka 2:1-7)
18Xwaylár Yesu Kristo a adoorí: Maria aayór Yesu, Yosefu gana sa'axweés. Nee dír inooín tira duxuuti'iiká, naxés Maria kari tsaáhh tawa tsiiháy ar /uuruú Qeeruú hhoohhoó' oo Mungú. 19Yosefu, hhawaatuú Maria, a heé ganaá', nee gaa slaiiká ngiwa mureekeesi. Iri baraá muunaáwósí oó', «A qawtí máw.» 20Ala qoomár iwa kaangwí axweesi malaykamoó Aako guna i daqáy ar baraá tlata, guri báy, «Yoséfu garmoó Daudi, ma da'ayuutaar Maria kawa dux, tawa hareerók, asma tsiihaywós oo Qeeruú hhoohhoó' oo Mungú. 21Inós na/oó garma gu xwayluúr, nee umuuwós kway beer Yesu, asma inós mukós gu ba/amis baraá tlakweemaaine.»
22Tí sleémeero ina tleehharút, as tidá' Aako aa oó' ar loohír aarusmo iwa bo/, iwa kaahi,
23«Ga/aaweek, /amaatliito'o i tsít,
na/oó garma gu xwayluúr,
umuuwós kuri bay Imanueli.»
gídaabárós, «Mungú i dinkwa nee atén.»
24Yosefu qoomár niwa tláy baraá gu'uteero, tidá' kwa báy nee malaykamoó Aako gari tleéhh, Maria gari duúx. 25Ala taa hara tseewuy'iiká tam ay qoomár garmaawós nguwa xwayluúr. Umuuwós guri tsaát guri báy Yesu.

Currently Selected:

MATAYO 1: IRQW

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy