YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Ënsëmöka ya Yesö Kirisitö
(Ruk 3:23-38)
1Këno në ëgëtabhö kiu urutundura ro Yesö Kirisitö ömoona o Tauti, ömoona o Ibhurahimu; ëno niyo ënsëmöka yaae: 2Ibhurahimu akaibhöra Isaka, Isaka akaibhöra Yakobho, Yakobho nawe akaibhöra Yuta na bhamura bha moobho. 3Yuta akaibhöra Bheresi na Sera (nyaköwaabho Tamari aarëngë); Bheresi akaibhöra Hesironi, Hesironi akaibhöra Ramu, 4Ramu akaibhöra Aminatabhu, Aminatabhu akaibhöra Nasoni, Nasoni akaibhöra Sarimoni; 5Sarimoni akaibhöra Bhoasi (nyaköwaabho Bhoasi Rahabu aarëngë). Bhoasi akaibhöra Obheti (nyaköwaabho Obheti Ruti aarëngë), Obheti akaibhöra Yese, 6#2 Gam 24:14,15; 2 Ich 36:10; Yer 27:20Yese nawe akaibhöra Tauti ömögambi.
Tauti akaibhöra Soromoni (nyaköwaabho Soromoni Bhetisebha aarëngë ömögaikörö wa Uria). 7Soromoni akaibhöra Rehobhoamu, Rehohboamu nawe akaibhöra Abhiya. Abhiya akaibhöra Asa; 8Asa akaibhöra Yehosabhati, Yehosabhati akaibhöra Yoramu, Yoramu akaibhöra Usia; 9Usia akaibhöra Yotamu, Yotamu akaibhöra Ahasi, Ahasi nawe akaibhöra Hesekia. 10Hesekia akaibhöra Manase, Manase akaibhöra Amoni, Amoni akaibhöra Yosia. 11Yosia akaibhöra Yekonia na bhamura omoobho, ënkaaga ëyö niyo Abhayahuti bhaahirruë köng'aanyi Bhabheri.
12Hano bhaasookiri kuhiroa Bhabheri köng'aanyi, Yekonia akaibhöra Searitieri, Searitieri akaibhöra Serubhabheri, 13Serubhabheri akaibhöra Abhiuti, Abhiuti akaibhöra Eriakimu, Eriakimu nawe akaibhöra Asori. 14Asori akaibhöra Satoki, Satoki akaibhöra Akimu, Akimu nawe akaibhöra Eriuti. 15Eriuti akaibhöra Eriasari, Eriasari akaibhöra Matani, Matani nawe akaibhöra Yakobho. 16Yakobho akaibhöra Yusubhu, Yusubhu nëwe aarëngë mösaacha o Mariamu, nyaköwaabho Yesö öno aköbhërëkëröa iga Masihi.
17Gukurua harë Ibhurahimu kuhika harë Tauti namaköra ikumi na anai, na gukurua harë Tauti kuhika ënkaaga ëno Abhayahuti bhaahirruë köng'aanyi Bhabheri namaköra ikumi na anai.
Ukuibhöröa ko Yesö Kirisitö
(Ruk 2:1-7)
18 # Ruk 1:27 Ukuibhöröa ko Yesö Kirisitö niiga koorëngë iga: Mariamu, nyaköwaabho, wanyoorrë agambëröa öbhököë na Yusubhu. Sibhoono nkaaga wanyoorrë bhatararaara hamui, Mariamu akamaahëkana iga nënda arë, kögötöra go Nkoro Nhoreeru. 19Na gikugira ëno Yusubhu mösaacha waae aarëngë ömöheene, taatunërë kumusuukirria köbhantö hai; igo agatuna ëseemi ya guita öbhököë bhööra gukibhisërë. 20Nkaaga wanyoorrë agitegeerra amang'ana gayö, ömömaraika wö Ömonene akamööchëra gökërooto, na kömöteebhia iga, “Yusubhu ömoona o Tauti, wange koobhoha kuimukia Mariamu köbha mökaao, Kugira ënda ëyö anayo nkögötöra go Nkoro Nhoreeru. 21#Sir 46:1; Ruk 1:31Nawe naraibhöre ömoona wë ëgësaacha, na uwe ömöröke iga Yesö, kugira nëwe aratuuri abhantö bhaae kurua kömaraga gaabho.”
22Amang'ana gano gonsui ngaabhaayë korri iga ëng'ana ëëra Ömönene aagambërë köhetera kömönaabhi ëhëkëërane:
23 # Isa 7:14 “Maaha, umuisëkë igitindë naraimuki ënda,
aibhörë ömoona wë ëgësaacha,
nabho mbaramöröke iriina iga Imanueri” (ësësöro yario “Ënooköë hamui arë na bhaitö.”)
24Hano Yusubhu aabhökërë kurua guchitëro naakorre keehaara ömömaraika wö Ömönene wanyoorrë amoteebhiri, akaimukia mökaae akamuhira ka. 25#Ruk 2:21Sibhoono taaraayë nawe hai, kuhika hano Mariamu aibhööyë ömoona wë ëgësaacha. Yusubhu akamöröka iga Yesö.

Currently Selected:

Matayo 1: KURBIBLE

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy