YouVersion Logo
Search Icon

Wongeela Maatewoosii 1

1
Hidda Dhaloota Yesuus Kiristoosii
(Luq 3:23-38)
1Hiddi dhaloota Yesuus Kiristoosii sanyii Abrahaamiitii fi sanyii Daawwitii kana.
2Abrahaam Yisihaaq uumate; Yisihaaq Yaaqoob uumate; Yaaqoob Yihuda'aa fi obboleeyyan Yihuda'aa uumate; 3Yihudaan Taamaar irraa Faaresii fi Zaaraa uumate; Faares Hesrom uumate; Hesrom Aaraam uumate; 4Aaraam Aminaadaab uumate; Aminaadaab Nahasoon uumate; Nahasoon Salmoon uumate; 5Salmoon Rahaab irraa Bo'az uumate; Bo'az Ruuti irraa Yoobeed uumate; Yoobeed Iseyi uumate; 6Iseyi Daawwitii mooticha uumate; Daawwiti haadha manaa Uriiyaa irraa Solomoon uumate; 7Solomoon Rehobi'aam uumate; Rehobi'aam Abiiyaa uumate; Abiiyaan Asaafi uumate; 8Asaafi Yoshaafaax uumate; Yoshaafaax Yooraam uumate; Yooraam Oziyaas uumate; 9Oziyaas Yo'ataam uumate; Yo'ataam Akaaz uumate; Akaaz Hisqiyaas uumate; 10Hisqiyaas Minaasee uumate; Minaaseen Amos uumate; Amos Yosiyaas uumate; 11Yosiyaas bara kolbaan Israa'elii gara biyya Baabiloonii booji'ante Yekoniyaasii fi obboleeyyan Yekoniyaasii uumate.
12Kolbaan Israa'elii gara biyya Baabiloon booji'anteen duuba Yekoniyaas Salaati'el uumatel; Salaati'el Zarubaabel uumate; 13Zarubaabel Abiyuudin uumate; Abiyuudin Eliyaaqim uumate; Eliyaaqim Azor uumate; 14Azor Zaadoq uumate; Zaadoq Akiim uumate; Akiim Eliyud uumate; 15Eliyud Ele'azaar uumate; Ele'azaar Maattaan uumate; Maattaan Yaaqoob uumate; 16Yaaqoob Yoseef uumate; Yoseefiin kun ka Maariyaam fuudhe; isiin, ka, “Masiihii” jedhamee moggaafame, ta Yesuus deette.
17Tanaaf Abrahaam irraa kaasee haga Daawwitiititti dhaloota kudhanii afuritti jira; Daawwiti irraa kaasee haga bara kolbaan Israa'elii gara biyya Baabiloonii booji'antetti dhaloota kudhanii afuritti jira; booji'ama gara Baabilooniitii haga dhaloota Masiihiille'etti dhaloota kudhanii afuritti jira.
Dhaloota Yesuus Kiristoosii
(Luq 2:1-7)
18Dhalooti Yesuus Kiristoosii akkana. Haati isaa Maariyaamiin Yoseefiif kadhatanteertu adoo isaan wol bira hin geyin dura, Ayyaana Woyyichaan ulfoottee dhaggante. 19Yoseefiin isii kadhateeru sun nama balchaa waan te'eef, kolbaa duratti Maariyaamii qaanessuu hin barbaanne; maarre dhokaataan isii lakkisiisaaf yaade. 20Adoo inni tana yaadiisatti jiruu, ergamaan Waaqaa oojju'uun isatti mudhatee, “Yoseefii sanyii Daawwitii! Maariyaamiin ati kadhatteertu, Ayyaana Woyyichaan waan ulfootteertuuf, akka niitii teeti teetu gara mana keetii fudhatiisaaf hin sodaatin. 21Isiin ilma hin deetti; inni waan kolbaa ifii cubbuu irraa fayyisuuf, maqaa isaa, ‘Yesuus’ jettaan” jedheen.
22Kun martinuu wonni Goottaan karaa raagichaatiin dubbateeeru akka muummottuuf teete. 23Wonni dubbatameerulle, “Durri duudduun hin ulfootti; ilmalle hin deetti; maqaa isaalle, ‘Amaanu'el’ jedhamee waamama;” “Amaanu'el” jechuun, “Waaqi nu woliin jira” jechu'u.
24Maarre Yoseef yennaa dammaqe, akkuma ergamaan Gootta'aa itti hime, Maariyaamii kadhateeru akka niiti'iititti gara mana ifii fudhate. 25Te'uu malee haga isiin ilma deettutti akka niiti'iititti isii bira hin geenne. Yoseef maqaa isaa Yesuus jedheen.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy