YouVersion Logo
Search Icon

Wongeela Maatewos 1

1
Hidda Dhaloota Yesus Kristosii
(Luq 3:23-38)
1Fiixaa Daawiitiitii fi Abrahaamii ka ta'e hiddi dhaloota Yesus Kristosii kana,
2Abraahaam Yisihaaqiin, Yisihaaq Yaaqoobii, ni uumate, Yaaqoob Yihuda'aa fi obboleeyyan isaa ni uumate, 3Yihudaan Fareesii fi Zaaraa dubarttii Ti'imaar jedhamttu irraa, Faarees Heerooniin, Heesiroon'llee Aaraminiin ni uumate, 4Aaraamiin Aminaadaabiin, Aminaadaab Nahasooniin, Nahasoon'llee Salamooniin ni uumate, 5Salamoon Boazin dubarttii Rahaab jedhamttu irraa ni uumate, Boazin Yoobeedin Ruut dubarttii jedhamttu irraa, Yoobeed Iseyin ni uumate.
6Isey'llee nugusa Daawiitiin ni uumate.
Nugufnni Daawit haadha worraa Uriiyaa ta turtte irraa Salamooniin ni uumate, 7Salamoon Roobii'aamiin, Roobii'aamiin Abiiyaa, Abiiyaaniin Asaafiin ni uumate, 8Asaaf Iyoosaafixiin ni uumate, Iyoosaafix Iyooraamiin, Iyooraamiin'llee Oziiyaaniin ni uumate, 9Oziiyaan Eyooaataminiin, Yohaataam Akaazin, Akaazin'llee, Hisqiyaasiin ni uumate, 10Hisqiyaas Minaasee, Minaaseen Amosin, Amosin'llee Yosiyaasiin ni uumate, 11Yosiyaas ummanni Israa'eelii gara biyya Baabiloonii booji'amanii bara deemanitti, Ekoniiyaanii fi obboleeyyan isaa ni uumate.
12Boojuu Baabilooniitiin duubatti Ekoniiyaas Salaati'eliin, Salaati'el Zarubaabeliin ni uumate, 13Zarubaabel Abiyuudiin, Abiiyuud Eliyaaqimiin, Eliyaaqimiin Azoriin ni uumate, 14Azor Zaadoqiin, Zaadoq Akimiin, Akiim Eliyudiin ni uumate, 15Eliyud Ele'azaarin, Ele'azaar Maataaniin, Mataan Yaaqoobiin ni uumate, 16Yaaqoob Masihii#1:16 Masihii:- Afaan worra Giriikiitiin «Kristos jechuu yoo ta'u, kun'llee ka dibame jechu'u.» ka jedhame Yesusiin ta deette qaadhimataa Maariyamii ka ta'e, Yooseefiin ni uumate.
17Eegaa Abrahaamiin irraa haga Daawiitii titti dhaloota kudha afur, Daawiitiin irraa haga boojuu Baabiloonii titti dhaloota kudha afur, boojuu Baabiloonii irraa haga Masihii titti dhaloota kudha afur.
Dhalachuu Yesus Kristosii
(Luq 2:1-7)
18 # Luq 1:27. Yesus Kristos haalli itti dhalate akkana ture, haatii isaa Maariyaam Yooseefiif qaadhimamttee uduu jirttu, uduma inni isi'itti hin dhaqin, Hafuura Qulqullu'uun ulfoofttee ni argamitte. 19Qaadhimaan isi'ii#1:19 Qaadhimaan isi'ii:- Nama ufi durana isii fuudhu yookiin abbaa worraa isi'ii ta'uuf jiru. Yooseef'llee nama mishaa waan tureef, Maariyaamiin nama duranatti isii saaxilu'uuf hin barbaanne, kanaaf dhossa'aan isii dhiisu'uuniif ni barbaade. 20Garuu waan kana yaada'aa uduu jiru, maleeyikkaan Goofta'aa eebjju'uun isatti mulidhatee akkana ni jedheen, «Fiixaa Daawiitii yaa Yooseef! Qaadhimaan kee Maariyaam ka ulfooftte Hafuura Qulqullu'uun waan ta'eef, isii gara mana keetii fudhachu'uuf hin sodaatin. 21#Luq 1:31.Isiin'llee ilma dhiiraa ni deetti, inni ummata isaa cubbuu isaanii irraa waan isaan fayyisuuf, maqaa isaa Yesus ni jettaan.»
22Kun marri'llee ka ta'e Gooftaan akkana jechu'uun karaa nabiyyichaatiin ka dubbate akka raawwatamuuf, 23«Kunoo, durbbi duudaan#1:23 Durbbi duudaan:- Durbbi hin heerumin, yookiin intala wolabaa taate. ni ulfooftti, ilma dhiiraa'llee ni deetti, maqaan isaa'llee ‹Amaanu'eel› jedhamee, ni waamama. Amaanu'eel#1:23 Amaanu'eel:- Waaqinni nu woliin jira. jechuun'llee, Waaqinni nu'u woliin ni jira» jechu'u.
24Yooseef'llee hirribaa yeroo dammaqetti, akkaataa maleyikkaan Goofta'aa isa ajajeen qaadhimaa isaa Maariyaamiin gara mana isaa ni fudhateen. 25#Luq 2:21.Haa ta'u malee, haga yeroo isiin ilma isi'ii deettee titti, isii bira hin geenne,#1:25 Isii bira hin geenne:- Isi'itti hin dhaqinne, yookiin wol qunnamittii saalaa isii woliin hin raawwanne. maqaa isaa'llee Yesus jedhee ni waameen.

Currently Selected:

Wongeela Maatewos 1: ArsiDNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy