YouVersion Logo
Search Icon

Oduu Nagayaa Ka Maatewoosii 1

1
Hidda Dhaloota Yesuus Kiristoosii
(Luq. 3:23-38)
1 # Seenaa 1ffaa 17:11; Seera Uumamaa 22:18 Hiddi dhaloota Yesuus Kiristoosii fiixaa Abrahaamiitii fi fiixaa Daawitii kana.
2 # Seera Uumamaa 21:3, 12; 25:26; 29:35 Abrahaam Yisaaqiin uumate. Yisihaaq Yaaqoobiin uumate. Yaaqoobillee Yihuuda'aa fi obboleeyyan Yihuuda'aa uumate. 3#Seera Uumamaa 38:29, 30; Kitaaba Ruutii 4:18-19 Yihuudaan Timaariin irraa Faaresii fi Zaaraa uumate. Faarees Hesromiin uumate. Hesromillee Aaraamiin uumate. 4#Kitaaba Ruutii 4:19-20; Seenaa 1ffaa 2:10, 11 Aaraam Aminaadaabiin uumate; Amiinaadab Nahaasooniin uumate; Nahaasoonillee Salmooniin uumate. 5#Kitaaba Ruutii 4:13-17; Kitaaba Iyyaasu'uu 2:1 Salmoon Rahaabiin irraa Bo'aaziin uumate; Bo'aaz Ruutiin irraa Iyyoobeediin uumate; Iyyoobeedillee Isseyiin uumate. 6#Saamu'eelii 2ffaa 12:24 Issey mooticha Daawitiin uumate; Daawiti haadha manaa Oriiyo'oo irraa Salamooniin uumate. 7#Seenaa 1ffaa 3:10-16 Salamoon Rehobi'aamiin uumate; Rehobi'aam Abiiyaa uumate; Abiiyaanillee Asaafiin uumate. 8Asaaf Iyyoshaafaaxiin uumate; Iyyoshaafaax Yooraamiin uumate; Yooraamillee Oziyaasiin uumate. 9Oziyaas Yo'aataamiin uumate; Yo'aataamillee Akaaziin uumate; Akaazi Hisqiyaasiin uumate. 10Hisqiyaas Minaasee uumate; Minaasseenillee Amooniin uumate; Amoon Iyyoosiyaasiin uumate. 11#Mootota 2ffaa 24:14-15; Seenaa 2ffaa 36:10; Ermiyaasii Raatticha 27:20 Iyyosiyaasillee hennaa boojuu Baabiloonii Ekoniiyaanii fi obboleewwan Ekoniiyaanii uumate.
12 # Seenaa 1ffaa 3:17; Kitaaba Izira'aa 3:2 Boojjuu Babilooniitiin maayii Ikoniyaan Salaatiyaaliin uumate. Salaatiyaalillee Zarubabeeliin uumate. 13Zarubaabeel Abiyuudiin uumate, Abiyuudillee Eliyaaqimiin uumate, Eliyaaqimillee Azariin uumate. 14Azari Saadoqiin uumate. Saadoq Akiimiin uumate, Akiimillee Eliyudiin uumate. 15Eliyuud Ala'azaariin uumate, Al'azaar Maattaaniin uumate, Mattaanillee Yaaqoobiin uumate. 16#27:17, 22 Yaaqoobillee Yooseefiin uumate. Yooseefiin kun ka Maariyaamiin qaadhimate. Maariyaamiin tun ka, «Kiristoos» jedhamee maqaan itti moggaafame Yesuusiin deette.
17Dhaloonni kun martinuu Abrahaamiin irraa haga Daawitii dhaloota kudha Afur. Daawitiin irraa haga boojuu Baabiloonii dhaloota Kudha Afur. Boojuu Baabiloonii irraa haga dhaloota Kiristoosii dhaloota kudha Afur.
Dhalachuu Yesuus Kiristoosii
(Luq. 2:1-7)
18 # Luq. 1:26-38 Dhaloonni Yesuus Kiristoosii akkana. Haati isaa Maariyaam Yooseefiif kennamtee #1:18kennamtee: qadhimamtee uduu jirtu, inni isi'itti uduu hin dhandhe Ayyaana Woyyu'uun ulfooftee argamte. 19Yooseefiin isii qaadhimate kun nama qajeela'a. Kanaaf isii saalfachiisuu waan hin barbaanneef, dhossa'aan isii dhiisuu yaade. 20Uduu inni kana yaada'aaru, Maleekkaan Goofta'aa eebju'uun itti mudhateeti akkana isaan jedhe, «Yooseef Ilma Daawitii, qaadhimamtuun tee Maariyaam Ayyaana Woyyu'uun waan ulfoofteef isii fuudhuu hin sodaatin. 21#Luq. 1:31; 2:21; Hu. Er. 4:12; Kitaaba Faarfanna'aa 130:8 Isiin Ilma dhiiraa deetti; Innillee banii cubbuu irraa hin fayyisa maqaa isaallee Yesuus jettee waamta» jedheen. 22Kun martinuu wonti Gooftaan karaa raagaatiin dubbate sun akka raawwatamuuf ta'e.
23 # Isaayyaasii Raatticha 7:14 Wonti dubbatame sunillee, «Durbi duudaan hin ulfoofti; Ilmallee hin deetti; maqaan isaa, ‹Amaanu'eel› jedhamee waamama;» «Amaanu'eel» jechuun, «Rabbi nu woliin jira» jechu'u.
24Yooseefillee hirribaa dammaqee, akkuma Maleekkaan Rabbii isa ajaje godhe. Qadhimamtuu ufiillee gara mana ufii fudhate. 25#Luq. 2:21 Haga isiin ilma hangafaa deettuutti inni isii bira hin geenne. Maqaa isaallee Yesuus jedheen.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy