YouVersion Logo
Search Icon

Matiye 1

1
ꞌGƆL KULA GƏ JEJU A ƊA
Gəl kuji lə Jeju
Lug 3.23-38
1Mbede gəl kuji Jeju Kirisi, ngon ka Dabidi, ngon ka Abəraham.
2Abəraham uji Ijagə;
Ijagə uji Jakobo;
Jakobo uji Juda je gə ngan ko̰-ɛje;
3Juda ta jene gə ri-a na Tamar uji ne Peret je gə Jera;
Peret uji Ɛsərom;
Ɛsərom uji Aram;
4Aram uji Aminadabə;
Aminadabə uji Naso̰;
Naso̰ uji Saləmo;
5Saləmo ta Rahabə uji ne Booj;
Booj ta Rudu uji ne Obɛd;
Obɛd uji Jese;
6Jese uji Dabidi.
Mbay Dabidi ta jene lə Uri uji ne Salomo
7Salomo uji Roboham;
Roboham uji Abiya;
Abiya uji Asa;
8Asa uji Jojapa;
Jojapa uji Yoram;
Yoram uji Ojiyas;
9Ojiyas uji Yotam;
Yotam uji Ahas;
Ahas uji Ejekiyas;
10Ejekiyas uji Manase;
Manase uji Amo;
Amo uji Jojiyas;
11Jojiyas uji Yekoniyas je gə ngan ko̰-ɛje.
Dɔ ɓal gə d-uwa ne ngan Ijirayɛlje gə ɓərə d-aw gə je mə ɓe gə Babilon.
12Go ɓərə gə d-uwa-je kəne mə ɓe gə Babilon le,
Yekoniyas uji Səyalətiyɛl,
Səyalətiyɛl uji Jorobabɛl;
13Jorobabɛl uji Abihud;
Abihud uji Eliyakim;
Eliyakim uji Ajɔr;
14Ajɔr uji Sadɔk;
Sadɔk uji Ahim;
Ahim uji Eliyud;
15Eliyud uji Eleyajar;
Eleyajar uji Mata̰;
Mata̰ uji Jakobo;
16Jakobo uji Jəjəb gə ngaw Məri-je,
Ngaɓa Məri uji Jeju, gə ꞌɓar-ɛ Kirisi.
17Un kud-e dɔ Abəraham gə saar ce ne dɔ Dabidi gə le gəl kuji ḭ dɔg gə gir-e gə sɔɔ; ḭ dɔ Dabidi gə saar ce ne ɓal gə d-uwa ne Ijirayɛlje ɓərə gə Babilon le tura gəl kuji dɔg gə gir-e gə sɔɔ; ngaɓa un kud-e dɔ ɓal-ɛ gə əng saar ce ne dɔ Kirisi kara tura gəl kuji dɔg gə gir-e gə sɔɔ tɔ.
Kuji Jeju Kirisi
Lug 2.1-21
18Oje kuji Jeju Kirisi le ɗe to to gə be; Məri gə ko̰-ɛje le to njemɔrə lə Jəjəb; ngaa nam ɓa kar-ɛ n-aw kəy ngaw gə ɓe lə Jəjəb ja n-ḭ kɛm ɗəw gə lə Njil Njerɔsangə. 19Jəjəb gə to njemɔrə lə-a le to dəw gə gadə-gadə ɗaa, njigi mba kila rɔ kul dɔ-ɛ gə kəm dəwje gə ang, njigi mba mbad-ɛ gə go ngə̰y baa. 20Logə n-aw n-əji m-e gə to gə be ɓi ɗaa, Anji lə Mbayɓe ɗe uru dɔ-ɛ gə gə ni, pa ar-ɛ na: Jəjəb, ngon ka Dabidi, ꞌɓəəl ang ɓo, uwa Məri le gə rɔ-i gə to gə jene lə-i, mba ngon gə to m-e gə əng le ɗe ɗəw gə lə Njil Njerɔsangə, 21N-a kuji ngon gə jingaw ɗaa, a kunda ri-a na Jeju#1.21 Jeju le m-e na: Njekaji dəwje mba ꞌne ja ɓa n-a kaji dəwje lə-a dɔ neɗa gə kṵra̰y gə.
22Neje nee tɔ̰y ɗa to gə be mba kar tar gə Mbayɓe pa gə ndu Pajambərə lə Luba le aw ne lo-e gə yɛrɛrɛ na:
23 # 1.23 Eja 7.14 Oje ꞌmbakum a kḭ kɛm ɗaa, a kuji ngon gə jingaw
Ngaɓa d-a kunda ri-a na Emanuyɛl,
Kɔr gəl-e na: Luba ga̰ gə si.
24Logə Jəjəb ndol ɗaa, ɗa neje tɔ̰y gə Anji lə Mbayɓe pa ar-ɛ le, n-uwa Məri gə rɔ-ɛ gə. 25Ngaa n-gər-e gə jene ang ja saar uji ne ngon gə jingaw le ɗaa n-unda ri-a na Jeju.

Currently Selected:

Matiye 1: lap

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy