YouVersion Logo
Search Icon

Mateu 1

1
Chisemunwino chaYesu Kulishitu
(Luka 3:23-38)
1Mukanda wachisemunwino chaYesu Kulishitu, #2 Samw 7:12-16; Samu 89:3-4; Isa 11:1; Luka 1:32; Loma 1:3mwanaNdavichi, #Kupu 22:18; Ngal 3:16mwanaApalahama.
2Apalahama asemene Isaka, Isaka asemene Yakova, Yakova asemene Yuta navandumbwenyi,
3 # 1:3-6; Lute 4:18-22; 1 Miji 2:1-15 kaha Yuta asemene Peleza naZela muli #Kupu 38:12-26Tamale, kaha Peleza asemene Hezelone, kaha Hezelone asemene Lame,
4kaha Lame asemene Aminatave, kaha Aminatave asemene Nashone, kaha Nashone asemene Salamone,
5kaha Salamone asemene Mbowaze muli pwevo lyenyi Lahave, kaha Mbowaze asemene Ovete mulipwevo lyenyi Lute, kaha Ovete asemene Yese,
6kaha Yese asemene Mwangana Ndavichi.
Kaha Ndavichi, napwevo lyaUliya, asemene #2 Samw 11:27; 12:24Solomone,
7kaha Solomone asemene Lehovowame, kaha Lehovowame asemene Aviya, kaha Aviya asemene Asafwe#1:7 MuchiHelase ngwavo, Asafwe, oloze muchiHepeleu ngwavo Asa. Tala 1 Miji 3:10.,
8kaha Asafwe asemene Yehoshafwate, kaha Yehoshafwate asemene Yolame, kaha Yolame asemene Ujiya,
9kaha Ujiya asemene Yotame, kaha Yotame asemene Ahaze, kaha Ahaze asemene Hezekiya,
10kaha Hezekiya asemene Manase, kaha Manase asemene Amose, kaha Amose asemene Yoshiya,
11kaha Yoshiya asemene Yekonyiya navandumbwenyi, #2 Vamy 24:14-15; Yele 27:20hamwaka wakuvatundwila kuMbavilone.
12Kaha kufuma hakuvatundwila kuMbavilone, Yekonyiya asemene Shalitele, kaha Shalitele asemene Zeluvavele,
13kaha Zeluvavele asemene Avyute, kaha Avyute asemene Elyakime, kaha Elyakime asemene Azole,
14kaha Azole asemene Satoke, kaha Satoke asemene Akime, kaha Akime asemene Elyute,
15kaha Elyute asemene Eleyaza, kaha Eleyaza asemene Matane, kaha Matane asemene Yakova,
16kaha Yakova asemene Yosefwe, lunga lyaMaliya uze asemene Yesu, Ou vavuluka ngwavo Kulishitu#1:16 Nge ngwavo, Ou vawavisa. Tala Samu 2:2.
17Shikaho visemunwino vyosena kufuma kuli Apalahama nakuheta kuli Ndavichi, vyapwile likumi naviwana (14). Kaha kufuma kuli Ndavichi nakuheta kukuvatundwila kuMbavilone, visemunwino likumi naviwana (14), kaha kufuma kukuvatundwila kuMbavilone nakuheta kuli Kulishitu, visemunwino likumi naviwana (14).
Kusemuka chaYesu Kulishitu
(Luka 1:26-38; 2:1-7)
18Jino #Luka 1:26-38kusemuka chaYesu Kulishitu chapwile ngana — omu apwile naye Maliya vanamuhuhu lyehi kuli Yosefwe, shimbu kanda valipandame, vamuwanyine nalijimo lyakuli Shipilitu Wajila#1:18 Nge ngwavo, Shipilitu Wajila atengele mujimba waMwangana Yesu Kulishitu mulijimo..
19Jino lunga lyenyi Yosefwe, hakupwa wakwoloka, kaha hakuzeneka kusaka kwivwisa Maliya sonyi, ajinyine kumutumbikila kupenge#1:19 Ajinyine kumulukulula kupenge..
20Oloze shimbu apwile nakushinganyeka ngocho, kukasumuka, kangelo kaMWATA nasoloka kuli ikiye muchilota nakwamba ngwenyi, Yosefwe, mwanaNdavichi, kanda wivwa woma wakumbata Maliyako#1:20 MuchiHelase ngwavo, kanda wivwa woma wakumbata Maliya kupwa pwevo lyoveko., mwomwo eli lijimo lyakuli#1:20 Nge ngwavo, Shipilitu Wajila atengele mujimba waMwangana Yesu Kulishitu mulijimo lyaMaliya. Shipilitu Wajila.
21Mwakasema mwana walunga, kaha #Luka 2:21ukamuluka ngwove Yesu, mwomwo #Yowa 1:29; Vili 13:23mwakalwila vatu jenyi kumilonga yavo yashili.
22Vyosena evi vyasolokele mangana mazu áhanjikile MWATA muli kapolofweto#1:22 Kapolofweto apwa muka-kuhanjika mazu akufuma kuli Kalunga, nakuvuluka vyuma naviza kusoloka kulutwe. atesemo, akwamba ngwenyi,
23 # Isa 7:14 Tala, mwanapwevo kanda alimoneho lyehi nalunga
Mwakemita nakusema mwana walunga,
Kaha navakamuluka ngwavo Emanwele,
kulumbununa ngwavo, Kalunga ali nayetu.
24Omu Yosefwe atonene, alingile muze vamulwezele kuli kangelo kaMWATA — ambachile pwevo lyenyi,
25oloze kalimwene nenyiko, palanga nomu asemene mwana walunga. Kaha amulukile ngwenyi Yesu.

Currently Selected:

Mateu 1: LUE

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy