YouVersion Logo
Search Icon

Matie 1

1
Osu nga Jésus-Krist fin nun'n
(An `nian Lik 3:23-38)
1Jésus-Krist b'ɔ ti David nin Abraam be anunman'n i osu ng'ɔ fin nun'n yɛ. 2Abraam wuli Izaak, Izaak wuli Zakɔb, Zakɔb wuli Zida nin i niaan mun. 3Zida nin Tamar be wuli Farɛs nin Zara, Farɛs wuli Ɛsrɔm. 4Ɛsrɔm wuli Aram, Aram wuli Aminadab, Aminadab wuli Naasɔn, Naasɔn wuli Salmɔn. 5Salmɔn nin Raab be wuli Bɔaz. Bɔaz nin Rit be wuli Obɛd. Obɛd wuli Izai 6Izai wuli famiɛn David.
David nin Iri i yi'n be wuli Salomɔn. 7Salomɔn wuli Rɔbɔam, Rɔbɔam wuli Abia, Abia wuli Aza. 8Aza wuli Zozafat, Zozafat wuli Zɔram, Zɔram wuli Ozias. 9Ozias wuli Zɔatam, Zɔatam wuli Akaz, Akaz wuli Ezekias 10Ezekias wuli Manase, Manase wuli Amɔn, Amɔn wuli Zozias. 11Blɛ bɔ be fa Izraɛlfuɛ mun ɔli Babilɔni'n, i blɛ sɔ'n nun yɛ Zozias wuli Zekɔnias nin i niaan mun-ɔn.
12Kɛ be fa be ɔli Babilɔni'n, i sin Zekɔnias wuli Salatiɛl, Salatiɛl wuli Zorobabɛl. 13Zorobabɛl wu Abiid, Abiid wuli Eliakim, Eliakim wuli Azɔr. 14Azɔr wuli Sadɔk, Sadɔk wuli Asim, Asim wuli Eliid, 15Eliid wuli Eleazar, Eleazar wuli Matan, Matan wuli Zakɔb. 16Zakɔb wuli Zozɛf b'ɔ ti Mari wun'n. Mari sɔ'n yɛ ɔ wuli Jésus bɔ be flɛ i Krist nin-ɔn.
17Kɛ ɔ fin Abraam blɛ su lele b'ɔ ´fa ju David blɛ su'n, be osu'm be akpasua'n ti blu-nin-nnan. Kɛ ɔ fin David blɛ su lele b'ɔ ´fa ju blɛ nga be ´fa be kɔ Babilɔni'n, be osu'm be akpasua'n ti blu-nin-nnan. Kɛ be fa be ɔli Babilɔni lele b'ɔ ´fa ju Krist blɛ su'n, be akpasua'n ti blu-nin-nnan.
Jésus-Krist i awuliɛ
(An `nian Lik 2:1-7)
18An `nian kɛ Jésus-Krist i awuliɛ'n yoli-ɔ.
I nin Mari bɔ Zozɛf trɛli i ase'n, kɛ be nian si-man sua'n, Nyanmiɛn Wawɛ'n man ɔ wunnzɛli. 19Zozɛf b'ɔ ti i wun'n ɔ ti sran kpa, ɔ klo-man kɛ ɔ saci i dunman, i sɔ'n ti, i waan ɔ ´yaci i nun blɛlɛlɛ. 20Kɛ ɔ ´bu akunndan sɔ'n, e Min Nyanmiɛn'n i anz kun yi i wun kleli i laliɛ nun, ɔ seli i kɛ: «Zozɛf, David anunman, nán srɛ kun wɔ, fa ɔ yi Mari kɔ ɔ bo, afin ba'n bɔ ɔ'a wunnzɛ i'n ɔ fin Nyanmiɛn Wawɛ'n. 21Ɔ wa wu ba yasua, a ´tɔn i dunman kɛ Jésus, (bɔ i bo'n yɛlɛ Defuɛ), afin i yɛ ɔ wa de i nvle nunfuɛ'm bé sa tɛ bɔ be yo'n be nun-ɔn.»
22I kwlaa sɔ'n yoli sɔ nan ndɛ nga e Min Nyanmiɛn'n man i nuan ijɔfuɛ'n kannin'n ɔ'a kpɛn su, ɔ seli kɛ:
23«An `nian, talua b'ɔ nian si-man bian'n
ɔ wa wunnzɛ, ɔ ´wu ba yasua,
Be ´tɔn i dunman Emaniɛl,»
bɔ i bo'n kle kɛ Nyanmiɛn nin ye o nun .
24Kɛ Zozɛf tinngeli'n, ɔ yoli sa nga e Min Nyanmiɛn'n i anz'n kan kleli i'n, nan ɔ'a fɛ i yi'n ɔ'a ɔ i bo, 25sanngɛ ɔ nin i b'a si-man sua, lele Mari wuli i wa yasua bɔ Zozɛf tɔnnin i dunman Jésus'n.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy