YouVersion Logo
Search Icon

Ima̍tiyu 1

1
Ɔ̍kɔ̄kū ɔgbɔɔgba yī Iji̍sɔ̄ɔsi Ikra̍yisi
(Ilu̍uku 3:23-38)
1Riyī yī ɔ̍kɔ̄kū ɔgbɔɔgba yī Iji̍sɔ̄ɔsi Ikra̍yisi nīi bū la wɔma yī Ide̍bīidi nīi bū la wɔma yī A̍brahāam ma̍ hɔ̄ ma̍ a̍nɛ: 2A̍brahāam ma A̍yi̍sāaki; A̍yi̍sāaki ma Ije̍kɔ̄ɔpu; Ije̍kɔ̄ɔpu ma Iju̍da ba̍la aɛ̍nɛ̍ yī nū ehēhī. 3Iju̍da ma̍ Ipɛ̍rɛ̄ɛsi ba̍la Ijɛ̍ra; ɛ̍nɛ̍ yī wā re̍ka Ita̍ma. Ipɛ̍rɛ̄ɛsi ma Ihɛ̍jrɔ̄ɔn; Ihɛ̍jrɔ̄ɔn ma Ira̍am. 4Ira̍am ma Ami̍nādāabu; Ami̍nādāabu ma Ina̍sɔ̄ɔn; Ina̍sɔ̄ɔn ma Isa̍līmɔ̄ɔn. 5Isa̍līmɔ̄ɔn ma Ibo̍wāasi; ɛ̍nɛ̍ yī nū re̍ka Ire̍hāabu. Ibo̍wāasi ma O̍bɛ̄ɛdi; ɛ̍nɛ̍ yī nū re̍ka Iru̍uti a̍nɛ; O̍bɛ̄ɛdi ma Ije̍si; 6Ije̍si ma̍ Ide̍bīidi nīi - ɔchwɔ̄lɛ̍ ma̍.
Ide̍bīidi ma Iso̍lōmɔn; ɛ̍nɛ̍ yī nū - ɔnyā yī Ura̍ya o̍bū a̍nɛ. 7Iso̍lōmɔn ma Irɛ̍hōbom; Irɛ̍hōbom ma A̍bīja; A̍bīja ma A̍sa. 8A̍sa ma Ijɛho̍sāfa; Ijɛho̍sāfa ma Ijo̍rāam; Ijo̍rāam ma Usa̍ya. 9Usa̍ya ma Ijo̍tam; Ijo̍tam ma A̍hāasi; A̍hāasi ma Ihɛjɛka̍ya. 10Ihɛjɛka̍ya ma Ima̍nāsɛ; Ima̍nāsɛ ma A̍mɔ̄ɔn; A̍mɔ̄ɔn ma Ijosa̍ya 11Ijosa̍ya ma Ijɛkona̍ya ba̍la aɛ̍nɛ̍ yī nū ehēhī. Yɛ̄grāa ɔla̍ā nīi e̍ de Ali̍sɛ̄rɛli kpo̍ pīya bāa afiyɛ yī lɛwu̍ ma̍ ga Iba̍bīlɔn a̍nɛ.
12La okwi̍ihi yī onīi e̍ kpo̍ āchɛ ku̍ i̍ngɔ̍ɔ pīya yī Iba̍bīlɔn ma̍, Ijɛkona̍ya ma Isi̍tīyɛ̄ɛli; Isi̍tīyɛ̄ɛli ma Ijɛru̍bābɛli. 13Ijɛru̍bābɛli ma Abi̍yūudi; Abi̍yūudi ma Ɛli̍yākim; Ɛli̍yākim ma A̍jɔ. 14A̍jɔ ma Ija̍dɔ̄ɔki; Ija̍dɔ̄ɔki ma A̍kim; A̍kim ma Ɛ̍līyudi. 15Ɛ̍līyudi ma Ɛliye̍sa; Ɛliye̍sa ma Ima̍tan; Ima̍tan ma Ije̍kɔ̄ɔpu; 16Ije̍kɔ̄ɔpu ma Ijo̍sɛ̄ɛfu. Ijo̍sɛ̄ɛfu nūma̍, anu̍ - ɔbu̍ Imeri̍ nīi - ɛ̍nɛ̍ yī Iji̍sɔ̄ɔsi nīi - Ɔhɔ̍ɔnyɛta̍ Nīi Ɔwɔ Hōhu Ma̍ a̍nɛ.
17E̍ lɛ ɔ̍kɔ̄kū ɔgbɔɔgba igwo̍lɛnɛ bū la A̍brahāam ge̍ chɛ̄ la Ide̍bīidi. E̍ gba̍a lɛ ɔ̍kɔ̄kū ɔgbɔɔgba igwo̍lɛnɛ bū la Ide̍bīidi ge̍ chɛ̄ yɛ̄grāa nīi e̍ kpo̍ Ali̍sɛ̄rɛli ku̍ bāa afiyɛ yī lɛwu̍ pīya yī Iba̍bīlɔn ma̍. E̍ chī gba̍a lɛ ɔ̍kɔ̄kū ɔgbɔɔgba igwo̍lɛnɛ bū yɛ̄grāa ɔla̍ā ge̍ chɛ̄ yɛ̄grāa nīi e̍ ma Ɔhɔ̍ɔnyɛta̍ Nīi Ɔwɔ Hōhu ma̍.
Ɔmɔ̄ma yī Iji̍sɔ̄ɔsi Ikra̍yisi
(Ilu̍uku 2:17)
18Lɔkɔ nīi e̍ ma Iji̍sɔ̄ɔsi Ikra̍yisi ma̍ hɔ̄ ma̍ a̍nɛ: Imeri̍ ɛ̍nɛ̍ yī nū, Ijo̍sɛ̄ɛfu ti̍yaha yī nū nīi o̍ ge̍ē bla̍a anu̍ a̍nɛ. O̍bū nīi Ijo̍sɛ̄ɛfu de ɔ̍ wu̍ ma̍, Imeri̍ jo̍ōkū ka anɔ̍lɔ de hrīpu̍ bū la abɔ̄ yī Uhu Ɔnɛ̄ɛhɛhi yī Ɔwɔ mɛ̍. 19Ijo̍sɛ̄ɛfu nīi ge̍ē wu̍ Imeri̍ ma̍ - ɔ̄chɛ ɔyɛ̍ɛ̄lā kpakpa nɛ. O̍ i̍ chikpo̍ ge̍ē de liwēyī de Imeri̍ la ɔgbādu ni̍. Wu̍chē yī ɔla̍ā, o̍ miya ge̍ē de lɛba̍ yī wā ɔla̍ā wīya ē tū fi̍yɛ̍ɛ̍ lɛbɛ nīi ɔ̄chɔ̄chɛ i̍ ge̍ē po̍ ni̍. 20O̍ yɛ ē gbɛri̍ya̍ yī lɛlā nūma̍ ma̍, ɔyɛ̍ɛ̄chɛ̄rɔ̄ yī Ādā Nīi - Ɔwɔ ma̍ wā dikpo̍ba̍ ɔ̄ la wɔ̄na. O̍ da ɔ̍ hīka, “Ijo̍sɛ̄ɛfu, ībī yī Ide̍bīidi! A ā de tūuhwi yī ode Imeri̍ wo̍ōwu̍ ni̍. Wu̍chē oji̍ nɛ, o̍ hrīpu̍ ɔla̍ā bū la abɔ̄ yī Uhu Ɔnɛ̄ɛhɛhi yī Ɔwɔ. 21O̍ ge̍ē ma ɔyi̍ ɔnɔ̄ngrɔ̄ɔ. A chī ge̍ē de ɔ̍ re̍ka Iji̍sɔ̄ɔsi. Wu̍chē oji̍ nɛ, o̍ ge̍ē hɛ̍ āchɛ yī nū ta̍ hī lɛlā ɔdwɔ̄bi̍ yī wā.” 22Lɛlā nūma̍ wa̍a̍ ya̍ hɛ̄ɛbɛ nīi lɛlā nīi Ādā ɔlɔjā ka gala oko̍o yī ɔ̄chɛ ɔkɛrɔ̄ yī nū nīi o̍ mwɔ̍ɔmu ma ge̍ē de pīya ichɛ̄ɛhi. 23O̍ ka hīka,
“Ɔyi̍ ɔnɔ̄nyā ɔha̍ nīi i̍ je̍ ɔngrɔ̄ɔ ni̍ ma̍ ge̍ē hrīpu̍.
O̍ ge̍ē ma ɔyi̍ ɔnɔ̄ngrɔ̄ɔ.
E̍ ge̍ē hī ɔ̄ ka Ima̍nūɛli.”
(Ochi̍chi̍ yī Ima̍nūɛli re̍ka, “Ɔwɔ hɔ̄ amu ba̍la alɔ”). 24Ijo̍sɛ̄ɛfu hye̍ēyī ma̍, o̍ ya̍ lɔkɔ nīi ɔyɛ̍ɛ̄chɛ̄rɔ̄ yī Ādā ka de ɔ̍ ka ɔ̍lɔ ge̍ ya̍ ma̍. O̍ de Imeri̍ wu̍. 25O̍ i̍ chī gbo tāa anu̍ ni̍ kpɛɛ nīi o̍ de ɔyi̍ rɛ̄ɛya yī nū ɔla̍ā ma. O̍ de ɔ̍ re̍ka Iji̍sɔ̄ɔsi.

Currently Selected:

Ima̍tiyu 1: YBASR

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy