YouVersion Logo
Search Icon

Matiyə̈ 1

1
Araâta Jezü
(Luk 3.23-38)
1Mbëtï âtə wä pâ rə̈ araâta Jezü Krîsiti, modô ndə̂ Davîdi, ndə̂ tche də̂ modô ndə̂ Abrahâmo.
2Abrahâmo zɨ̈ Izâke. Izâke zɨ̂ Jakôbo. Jakôbo zɨ̂ Judäa la ayîngâ yê. 3Judäa la ɛ̈chë ndə̂ yê Tamäre zɨ̂ Përêse la Zâra. Përêse zɨ̂ Eserön. Eserön zɨ̂ Arâmo. 4Arâmo zɨ̂ Ämïnädâbo. Ämïnädâbo zɨ̂ Nasön. Nasön zɨ̂ Sälämâne. 5Sälämâne la ɛ̈chë ndə̂ yê Rahâbo zɨ̂ Böâze. Böâze la ɛ̈chë ndə̂ yê Rûtu zɨ̂ Öbêde. Öbêde zɨ̂ Jesë. 6Jesë zɨ̂ gbïɛ̈ Davîdi.
Davîdi zɨ̂ Salomön. Anyï Salomön wä alême tə̂ ɛ̈chë ndə̂ Urï. 7Salomön zɨ̂ Röböâmo. Röböâmo zɨ̂ Abiä. Abiä zɨ̂ Äsâfe. 8Äsâfe zɨ̂ Jozafä. Jozafä zɨ̂ Jörâmo. Jörâmo zɨ̂ Özïâse. 9Özïâse zɨ̂ Jöätâmo. Jöätâmo zɨ̂ Äkâze. Äkâze zɨ̂ Ëzëkïâse. 10Ëzëkïâse zɨ̂ Manasë. Manasë zɨ̂ Amön. Amön zɨ̂ Jözïâse. 11Jözïâse zɨ̂ Jekoniä la ayîngâ yê, sə̂nə̈ ndə̂ a kʉ̂ abechë gö ndə̂ Isarayële la gbôgbô ânyë kə̈ ê la andjê atə̂ Bäbïlône.
12Pânə̈ ndə̂ a kʉ̂ abechë gö ndə̂ Isarayële la gbôgbô ânyë kə̈ ê la andjê atə̂ Bäbïlône, Jekoniä zɨ̂ Sälätïêle. Sälätïêle zɨ̂ Zöröbäbêle. 13Zöröbäbêle zɨ̂ Abiwudü. Abiwudü zɨ̂ Ëlïäkîme. Ëlïäkîme zɨ̂ Äzôre. 14Äzôre zɨ̂ Sädôke. Sädôke zɨ̂ Äkîmo. Äkîmo zɨ̂ Eliwudü. 15Eliwudü zɨ̂ Eleazäre. Eleazäre zɨ̂ Matän. Matän zɨ̂ Jakôbo. 16Jakôbo zɨ̂ Jozêfu. Jozêfu də̈ köchë ndə̂ Malê ndə̂ tche zɨ̂ Jezü, ndə̂ a ê rə̂ tə̂ yê pä Krîsiti.
17Ndə̂kə̂ to tə̂ Abrahâmo ndjoa ëtə̂ Davîdi, kə̂ zɨ azü tə̂ manə̈ pâ mawo ndə̂ andjê gbɛ̂ wä lə̂ könô gbɛ̂ tchêpâ nə̈ voanə̈. Ndə̂kə̂ to tə̂ Davîdi ndjoa ëtə̂ lo nə̈ ndə̂ a kʉ̂ abechë gö ndə̂ Isarayële ânyë kə̈ ê la andjê la gbôgbô atə̂ Bäbïlône, kə̂ zɨ azü tə̂ manə̈ pâ mawo ndə̂ andjê gbɛ̂ wä lə̂ könô gbɛ̂ tchêpâ nə̈ voanə̈. Ndə̂kə̂ to tə̂ lo nə̈ ndə̂ a kʉ̂ abechë gö ndə̂ Isarayële ânyë kə̈ ê la andjê la gbôgbô atə̂ Bäbïlône ndjoa ëtə̂ lo kə̂ zɨ Krîsiti, kə̂ zɨ azü tə̂ manə̈ pâ mawo ndə̂ andjê gbɛ̂ wä lə̂ könô gbɛ̂ tchêpâ nə̈ voanə̈.
Pö ndə̂kə̂ zɨ Jezü
(Luk 2.1-7)
18Pö ndə̂kə̂ zɨ Jezü Krîsiti wä kâkë. Anyï nə̈ Malê wätə̂ ɛ̈chë ndə̂ Jozêfu nyîndə̂ kə̂ to tchë. Dokʉ̈tchê ndə̂kə̂ pa andjë totə̂ andjê dëkë Malê kä la güzu ndə̂ Kpɨ̂ki Yingö. 19Jozêfu ndə̂ tche nyîndə̂ kə̂ to Malê, tche wätə̂ djîrə̂ akrə. Tche nyîâbo ndə̂kə̂ wutu la pö lâme lə̂ la azü gbɛ̂ ndə̂kə̂ pa ganô mbo Malê-a, käko tche nyîndə̂ kə̂ gbotə̂ Malê lə̂ küwû nə̈. 20Ndə̂ gbô tchë ndə̂po lakə̂ za küma yê käko, ngâ ânje ndə̂ Gbölö Gbïɛ̈ nə̂ pu tchë lə̂ lü. Ânje nə̈ tô rə̂ sə̈ tchë päkëdə̂: «Jozêfu, modô ndə̂ Davîdi, wawa ndə̂kə̂ to Malê tə̂ ɛ̈chë ndə̂ zə̈ mböäbô mö mbô-ê, bëte güzu ndə̂ âwâ lə̂ yê lâme, wätə̂ andə̂ Kpɨ̂ki Yingö. 21Tchê zɨadje bechë tə̂ köchë. Mô zadje rə̈ yê pä Jezü, bëte tchetchë kä âkə̂ tchadje azü ndə̂ yê lə̂ ngbongbo rə#1.21 Rə̈ «Jezü» nyïndə̂ kə̂ to rə̂ päkëdə̂: Ndjapä tchä azü lə̂ kuzü.
22Rə lâme gbɛ̂ mbö ndə̂kə̂ pa pö ndə̂ Gbölö Gbïɛ̈ tô rə̂ lə̂ ma earə̂ ndə̂ma yê alême mbo gundə̂sə̂ nə̈, pö nə̈ wä päkëdə̂:
23«Bechë-ɛ̈chë ndə̂ tche wûn-âbô sə̂ aköchë wûn zadje güzu,
kə̂ zɨadje bechë tə̂ köchë,
a eadje rə̂ tə̂ yê pä Emanuwɛ̈le,
ndə̂ âtô rə̂ pä Ndjapä kä la azə̂#1.23 Nyë dɨ̈ Eza 7.14, ndə̂ âwâ lə̂ bəndɨ Mbëtï Ndjapä la ma gerêke.
24Ndə̂ Jozêfu jô lə̂ lö nə̈, tche mbô ndjë rə̂ gundə̂sə̂ ma ânje ndə̂ Gbölö Gbïɛ̈ nə̈. Tche tô Malê tə̂ ɛ̈chë ndə̂ yê. 25Praâbalë andjë sə̂âbo la tchë köchë la ɛ̈chë-a, zoo Malê zɨ̂ bechë tə̂ köchë. Jozêfu ê rə̂ tə̂ yê pä Jezü.

Currently Selected:

Matiyə̈ 1: lnl

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy