मत्‍ति 1
BAP

मत्‍ति 1

1
येसु ख्रिस्‍तओ अ़चुसुन्‍तुम्‌चि
लुका ३:२३-३८
1येसु ख्रिस्‍त हाङ दाउद्‌ओ भुङ खोन्‍कि अब्राहाम्‌ओ भुङ्‌दाङ्‌का म़ताओ। खोन्‍कि ओचिङा खोक्‍कोसोओ अ़चुओ भुङ्‌चि ओ।
2अब्राहाम इसहाक्‌ओ अ़पा ओ। इसहाक याकुब्‌ओ अ़पा ओ, याकुब यहुदाओ अ़पा ओ, खोन्‍कि यहुदाओ अ़द़क्‍छा-बुवाचिओ अ़चुपा ओ। 3यहुदा फारेस खोन्‍कि जाहेरओ अ़चुपा ओ। मोचिओ अ़चुमा तामार ओ। फारेस हेस्रोन्‌ओ अ़पा ओ, हेस्रोन आराम्‌ओ अ़पा ओ। 4आराम अम्‍मिनादाब्‌ओ अ़पा ओ, अम्‍मिनादाब नहसोन्‌ओ अ़पा ओ, नहसोन सल्‍मोन्‌ओ अ़पा ओ। 5सल्‍मोन बोअज्‌ओ अ़पा ओ। मोसोओ अ़मा राहाब ओ। बोअज ओबेद्‌ओ अ़पा ओ। मोसोओ अ़मा रुथ ओ। ओबेद यिसैओ अ़पा ओ। 6यिसै दाउद हाङ्‌ओ अ़पा ओ।
दाउद सोलोमन्‌ओ अ़पा ओ। सोलोमन्‌ओ अ़मा उरियाहओ अ़खिम्‍हाङ्‌मा ओ। 7सोलोमन रहबाम्‌ओ अ़पा, रहबाम अबियाओ अ़पा, अबिया आसाओ अ़पा ओ। 8आसा यहोसापात्‌ओ अ़पा, यहोसापात यहोराम्‌ओ अ़पा, यहोराम उज्‍जियाहओ अ़पा ओ। 9उज्‍जियाह योताम्‌ओ अ़पा, योताम आहाज्‌ओ अ़पा, आहाज हिजकियाओ अ़पा ओ। 10हिजकिया मनस्‍सेओ अ़पा, मनस्‍से आमोन्‌ओ अ़पा, आमोन योसियाहओ अ़पा ओ। 11योसियाह यकोनियास खोन्‍कि अ़द़क्‍छा बुवाचिओ अ़चुपा ओ। यहुदिचि बेबिलोन्‌दा लाप्‍माखात्‍मा बुया मोचि म़पुक्‍तान्‌युङ्‌सान्‍चिन।
12बेबिलोन्‌दा यहुदिचि म़लाउखात्‍तुचि खोन्‍कि यकोनियास सालतिएल्‌ओ अ़पा, सालतिएल यरुबाबेल्‌ओ अ़पा लिसा। 13यरुबाबेल अबिउद्‌ओ अ़पा, अबिउद एल्‍याकिम्‌ओ अ़पा, एल्‍याकिम आजोरओ अ़पा लिसा। 14आजोर सादोक्‌ओ अ़पा, सादोक आखिम्‌ओ अ़पा, आखिम एलिउद्‌ओ अ़पा लिसा। 15एलिउद एलाजारओ अ़पा, एलाजार मत्‍तान्‌ओ अ़पा, मत्‍तान याकुब्‌ओ अ़पा ओ। 16याकुब योसेफ्‌ओ अ़पा ओ। योसेफ्‌ओ अ़खिम्‍हाङ्‌मा मरियम ओ। मो मरियम्‌दाङ्‌काङा येसु म़लिसा, म़नाचिआ खोक्‍को ख्रिस्‍तनि अ़लोवा। 17ओवात्‍नि अब्राहाम्‌दाङ्‌का दाउद हाङ्‌तारि चौदकादुङ लिसा, खोन्‍कि दाउद्‌ओ अ़ग़रिदाङ्‌का इस्राएलिचि बेबिलोन म़खात्‍तुचिओ ग़रितारि चौदकादुङ खोन्‍कि इस्राएलिचि बेबिलोन म़खात्‍तुचिओ ग़रिदाङ्‌का ख्रिस्‍त म़लिसाओ ग़रितारि चौदकादुङ लिसा।
येसु ख्रिस्‍त म़लिसाओ
लुका २:१-७
18येसु ख्रिस्‍तओ अ़चुलिमा ओवात्‍नि लिसा: खोक्‍कोसोओ अ़चुमा मरियम योसेफ्‌एनान सायाकाम्‍मा दुम फुत्‍तायुङ्‌सा। मेन खोचिओ अ़चुसायाकाम्‍मा बुया मो आप्‍पि सेङ्‌लावादाङ्‌का छा वाराओ मरियम्‌आ सिन्‍तु।#लुका १:२६-३८ 19योसेफ साम्‌योक्‍मि म़ना मुवाङा, खोन्‍कि मरियम लेजो मान्‍मुदामाओ मिन्‍माआ वाइवेत मो छित्‍मानि मिना। 20मेन योसेफ ओवात्‍नि मिनाङाहिदा अ़सेन्‍मुयुदा अ़क्‍छा निनाम्‍हाङ काफा योसेफ्‌एदा खाङ्‌मुसान्‍चिन खोन्‍कि खो ओवात्‍नि लो, “योसेफ, दाउद्‌ओ अ़छा, मरियम आम्‍खिम्‍हाङ्‌मा लोक्‍मा मान्‍क़दा। देकिनालो मरियम बुक खुयाओ ना सेङ्‌लावादाङ्‌का ओ। 21मोसाआ अ़क्‍छा दुवाछा तोक्‍तु, खोन्‍कि खाना खोक्‍कोसोओ अ़चुऩङ #१:२१ येसु : येसुओ अ़तुप्‍माय़ङ “कालेन्‍पा” ओ।येसु त़पाक्‍तु, देकिनालो खोक्‍कोसाआ अ़चुम़नाचिओ अ़चुहेवाचिदाङ्‌का म़लेइसुचि।”
22ओ झारा काचिचि ना निनाम्‍हाङ्‌य़ङ खाकालुचिएदाङ्‌का निनाम्‍हाङ म़चेवाओ य़ङ तामालामाओ निम्‍पाङ लिसाओ: 23“खानुम, अ़क्‍छा वारिसा मेत्‍छाछा बुक खुन्‍कि मोसाआ अ़क्‍छा दुवाछा-छा तोक्‍तु, खोन्‍कि खोक्‍कोसोओ अ़चुऩङ इम्‍मानुएल पाक्‍तु।” ओसोओ अ़तुप्‌य़ङ, “निनाम्‍हाङ आन्‍कान्‌एनान म़युङ्‌याङ।”
24योसेफ अ़दुखुप्‌दाङ्‌का थिन्‍ता, खोन्‍कि निनाम्‍हाङ काफाआ अ़सेन्‍मुयुदा खो लोओवा खोसाआ मरियम अ़खिम्‍हाङ्‌मा मु। 25मरियम छा मान्‍तोक्‌युक्‍तातारि योसेफ मरियम्‌एनान अ़क्‍नि मान्‌इम। खोन्‍कि योसेफ्‌आ खोक्‍कोसोओ अ़चुऩङ येसु पाक्‍तु।

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about बान्‍तावा राई

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.