YouVersion Logo
Search Icon

A Matye koe‑noogo 1

1
A Zeezi Kiris roogo
(Luk 3.23-38)
1A Abrahaam yageng a Davɩɩd yageng a Zeezi Kiris roog la a woto:
2A Abrahaam n dog a Izake, t'a Izak dog a Zakoobe, t'a Zakoob dog a Zʋʋda ne a ba-biisi, 3t'a Zʋʋda ne a pag a Tamaar dog a Farɛɛs ne a Zaara, t'a Farɛɛs dog a Ɛsrom, t'a Ɛsrom dog a Aram, 4t'a Aram dog a Aminadaabe, t'a Aminadaab dog a Naasõ, t'a Naasõ dog a Salmo, 5t'a Salmo ne a pag a Rahaab dog a Booze, t'a Booz ne a pag a Rut dog a Obɛɛde, 6#2Rĩm 24.14,15, 2Kib 36.10, Zer 27.20t'a Obɛɛd dog a Izayi, t'a Izayi dog a Davɩɩde.
Rĩm a Davɩɩd ne a Uuri pagã doga a Salmo, 7la a Salmo doga a Roboam, t'a Roboam dog a Abiya, t'a Abiya dog a Aaza, 8t'a Aaza dog a Zozafate, t'a Zozafat dog a Zoram, t'a Zoram dog a Oozɩyaase, 9t'a Oozɩyaas dog a Zoatam, t'a Zoatam dog a Akaaze, t'a Akaaz dog a Ezekɩyaas, 10t'a Ezekɩyaas dog a Manaase, t'a Manaase dog a Amo, t'a Amo dog a Zoziyaase, 11t'a Zoziyaas dog a Zekoniyaas ne a ba-biisi. Zemsa wakat ning b sẽn yõg Israyɛll nebã n kẽng Babilondã.
12Babilond yembdã zugẽ, a Zekoniyaas yaool n doga a Salatiyɛlle, t'a Salatiyɛll dog a Zorobabɛlle, 13t'a Zorobabɛll dog a Abiyuudi, t'a Abiyuud dog a Eliyakim, 14t'a Eliyakim dog a Azaoore, t'a Azaoor dog a Sadoke, t'a Sadok dog a Akim, 15t'a Akim dog a Eliyuudi, t'a Eliyuud dog a Eleyazaare, t'a Eleyazaar dog a Mata, t'a Mata dog a Zakoobe, 16t'a Zakoob dog a Zozɛf sẽn yaa a Maari sɩda. Yaa Maari ning sẽn dog a Zeezi b sẽn boond tɩ Kirisã.
17Woto, sẽn sɩng ne a Abrahaam tɩ ta a Davɩɩde, yaa zamaan piig la a naase. La sẽn sɩng ne a Davɩɩd tɩ ta b sẽn na n yõg Israyɛll nebã n kẽng Babilondã, yaa zamaan piig la a naase. La b sẽn yõg bãmb n kẽng Babilondã zugẽ tɩ ta a Kiris wakatã, yaa zamaan piig la a naase.
A Zeezi Kiris dogem
(Luk 2.1-7)
18 # Luk 1.27 Ad a Zeezi Kiris dogem sẽn yɩ to-to: B rag n dɩka bãmb ma a Maari n kõ a Zozɛfe, la sẽn deng b sẽn nan ka kẽ ne taaba, b mikame t'a Maari tʋtame, la yaa Sɩɩg-sõng n kɩt t'a yɩ a woto. 19La a sɩd a Zozɛf sẽn yaa nin-tɩrga, n ka rat n ning-a yãnd nebã nifẽ wã yĩnga, a tagsame n dat n soos n bas-a. 20Wakat ning a Zozɛf sẽn wa n tagsd a woto wã, Zu-soabã malɛɛk puka a meng ne yẽnda zãmsd pʋgẽ n yeele: Zozɛfe, a Davɩɩd yagenga, da zoe rabeem tɩ peeg f pag a Maari ye, bala pʋgã a sẽn tʋtã yita Sɩɩg-sõng nengẽ. 21#Luk 1.31Yẽnda na n doga bi-ribla, la fo na n pʋda a yʋʋr t'a Zeezi. Yaa yẽnda n na n yols b nebã ne yel-wẽnã.
22Bõn-kãens fãa maaname tɩ Zu-soabã sẽn dag n gom ne b no-rɛɛsã noorã paam pidsgu:
23 # Eza 7.14 Ade, pa-kuil na n dɩka pʋga, n dog bi-ribla,
la b na n pʋda a yʋʋr tɩ Emanuwɛlle,
sẽn dat n togs tɩ ‹Wẽnd‑be‑ne‑do.›
24A Zozɛf sẽn neke, a maana wa Zu-soabã malɛɛkã sẽn yeel yẽnda wã, la a peega a pagã. 25#Luk 2.21La yẽnda ka bãng-a hal t'a wa rog bi-ribla, t'a pʋd a yʋʋr t'a Zeezi.

Currently Selected:

A Matye koe‑noogo 1: MPBU

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy