YouVersion Logo
Search Icon

Matye 1

1
A Zezi Kirist roogo
(Luk 3.23-38)
1A Abraham yageng a David yageng a Zezi Kirist roog la a woto.
2A Abraham n dog a Izak, t'a Izak dog a Zakob, t'a Zakob dog a Zuda ne a ba-biisi, 3t'a Zuda ne pag a Tamaar dog a Farɛs ne a Zaara, t'a Farɛs dog a Hesrom, t'a Hesrom dog a Aram, 4t'a Aram dog a Aminadab, t'a Aminadab dog a Naasõ, t'a Naasõ dog a Salmo, 5t'a Salmo ne a pag a Rahaab dog a Booz, t'a Booz ne a pag a Rut dog a Obɛɛd, 6t'a Obɛɛd dog a Izayi, t'a Izayi dog a David.
Rĩm a David ne a Uri pagã doga a Salomo, 7la a Salomo doga a Roboam, t'a Roboam dog a Abiya, t'a Abiya dog a Aza, 8t'a Aza dog a Zozafat, t'a Zozafat dog a Zoram, t'a Zoram dog a Oziyas, 9t'a Oziyas dog a Zoatam, t'a Zoatam dog a Akaaz, t'a Akaaz dog a Ezekiyas, 10t'a Ezekiyas dog a Manase, t'a Manase dog a Amo, t'a Amo dog a Zozɩyas, 11t'a Zozɩyas dog a Zekonyas ne a ba-biisi. Zemsa wakat ning b sẽn yõg Israyɛl nebã n kẽng Babilonnã.
12La bãmb sẽn ta Babilon, a Zekonyas yaool n doga a Salatyɛl, t'a Salatyɛl dog a Zorobabɛlle, 13t'a Zorobabɛll dog a Abiyuud, t'a Abiyuud dog a Eliyakim, 14t'a Eliyakim dog a Azaoor, t'a Azaoor dog a Sadok, t'a Sadok dog a Akim, 15t'a Akim dog a Eliyuud, t'a Eliyuud dog a Eleyazaar, t'a Eleyazaar dog a Mata, t'a Mata dog a Zakob, 16t'a Zakob dog a Zozɛf sẽn ya a Maari sɩda, Maari ning sẽn dog a Zezi b sẽn boond tɩ Kiristã.
17Woto, sẽn sɩng ne a Abraham tɩ ta a David, yaa zamaan piig la a naase. La sẽn sɩng ne a David tɩ ta b sẽn na n yõg Israyɛll nebã n kẽng Babilonnã, yaa zamaan piig la a naase. La sẽn sɩng ne b sẽn yõg bãmb n kẽng Babilonnã tɩ ta Kiristã, yaa zamaan piig la a naase.
A Zezi Kirist dogem
(Luk 2.1-7)
18Ad a Zezi Kirist dogem sẽn yɩ to-to: B rag n dɩka bãmb ma a Maari n kõ a Zozɛf, la sẽn deng b sẽn na n vɩɩmd ne taaba, b mikame t'a Maari tʋtame, la yaa Sɩɩg-sõng n kɩt t'a yɩ a woto. 19La a sɩd a Zozɛf sẽn ya nin-tɩrga, n ka rat n ning-a yãnd neb nifẽ yĩnga, a tagsame n dat n soos n bas-a. 20Wakat ning a Zozɛf sẽn tagsd a woto, Zu-soabã malɛk puka a meng ne yẽnda zãmsd pʋgẽ n yeele: Zozɛf, a David yagenga, da zoe dabeem tɩ peeg f pag a Maari ye, bala pʋgã a sẽn tarã yita Sɩɩg-sõng nengẽ. 21Yẽ na n doga bi-ribla, la fo na n pʋda a yʋʋr t'a Zezi. Yaa bãmb n na n yols b nebã ne yel-wẽnã.
22Bõn-kãens fãa maaname tɩ Zu-soabã sẽn dag n gom ne b no-rɛɛsã noorã paam pidsgu:
23Ade, pa-kuil na n dɩka pʋga, n dog bi-ribla,
la b na n pʋda a yʋʋr tɩ Emanuwɛlle,
sẽn dat n togs tɩ Wẽnd be ne-do.
24A Zozɛf sẽn neke, yẽ maana wa Zu-soabã malɛkã sẽn yeel yẽ wã, la a peega a pagã. 25La yẽ ka bãng-a hal t'a rog bi-riblã, t'a pʋd a yʋʋr t'a Zezi.

Currently Selected:

Matye 1: MOONT98

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy