YouVersion Logo
Search Icon

MATAYO 1

1
Rooproobanga jiilu Yesu Gristo
(Luk 3:23-38)
1Gitaabooda rooproobanga Yesu Gristo, orjeeda Dawdi, orjeeda Abrahamu. 2Abrahamu gwajiilu Isaka, Isaka gwajiilu Yakobo, Yakobo gwajiilu Yuda ea orjooga ghaamwat. 3Yuda gwajiilu Beresi ea Sera nea ghaamwat ea Damari, Beresi gwajiilu Hesroni. Hesroni gwajiilu Aramu, 4Aramu gwajiilu Aminadabu, Aminadabu gwajiilu Nashoni, Nashoni gwajiilu Salmoni, 5Salmoni gwajiilu Boasi nea ghaamwat ea Rahabu, Boasi gwajiilu Obedi nea ghaamwat ea Ruti, Obedi gwajiilu Yese, 6Nea Yese gwajiilu sugoocheanda was Dawdi.
Dawdi gwajiilu Sulemani nea ghaamwat ea gatmooda Uriya gil, 7Sulemani gwajiilu Rehoboamu, Rehoboamu gwajiilu Abiya, Abiya gwajiilu Asa, 8Asa gwajiilu Yehoshafati, Yehoshafati gwajiilu Yoram, Yoram gwajiilu Usiya, 9Usiya gwajiilu Yotam, Yotam gwajiilu Ahasi, Ahasi gwajiilu Hesekiya, 10Hesekiya gwajiilu Manase, Manase gwajiilu Amoni, Amoni gwajiilu Yosiya, 11Yosiya gwajiilu Yekoniya ea orjooga ghaamwat, nih damanda ghayi abeeda siipaleaga buuneeda gaweay Babeli.
12Iing'ata giibaleakta buuneeda weay Babeli gwajiilu Yekoniya Shealtieli, Shealtieli gwajiilu Serubabeli, 13Serubabeli gwajiilu Abihudi, Abihudi gwajiilu Eliyakimu, Eliyakimu gwajiilu Asori, 14Asori gwajiilu Sadoki, Sadoki gwajiilu Akimu, Akimu gwajiilu Eliudi, 15Eliudi gwajiilu Eliyasari, Eliyasari gwajiilu Matani, Matani gwajiilu Yakobo, 16Yakobo gwajiilu Yosefu siyeeda Mariya was gheamata Yesuheeda siguura Gristo.
17Asi jeacheenga sean ng'eada Abrahamu ea ghwahita Dawdi ea damanang'wan, ghang'eada Dawdi ea ghwahita giibaleaktida bea Babeliin jeacheenga ea damanang'wan, nea gidang'eada giibaleaktida bea Babeliin ea ghwahita Gristo jeacheenga ea damanang'wan.
Jeata siji Yesu Gristo
(Luk 2:1-7)
18Jeata siji Yesu Gristo ghayi gwasunu. Mariyayda was ghaamwat damanda duu goonyeara Yosefu, damanda mii ghabeawa heedean geadaah nea gweayiideat aba uurda Guroorooda Ghaydit; 19iidu Yosefuheeda was siyeadaanyi aba gideaba niny siida doabiwaat gil ea magassa gideaba gayghoabwaaspwaas hean gagasa gwanung'usa heeda nea ghoahuudaada. 20Iidu nea gudugooteemsheesa ng'asheanji ghwahidu headaanyi malaykajeanda Ng'utamiida aba jeeda giirgweatka ak gwayeesha, “Yosefu, orjeeda Dawdi, adibeali ea nung'waada gheenda Mariya ghoah gatmoadaang'u, aba gideaba gweayuumeani itaanyiin ghwanyas aba uurda Guroorooda Ghaydit. 21Gaygwaji orjeeda ak gayguureewana gheawungaaschi Yesu, aba gideaba niny gaygwalealu buuneadaanyi aba jeeda riing'eega nyaawa.” 22Ghoahiit ng'asheesu seaniin goomajeek ng'asheanda Ng'utamiida rukuna ghuuta sibaneeda nea gwayi:
23“Ng'ula gaygagweayiit huda miyeasat
ak gaygwaji baleanda,
ak gajeeguura gheawungaaschi Imanueli”
(nea gideaba, ASEETA sindeayeewi). 24Iing'ata nea ghang'eada Yosefu ruweanga gwasinda baloolda girukusiinda malaykajeanda Ng'utamiida; ak ghwaat gatmoadaanyi, 25ea mawa heeda ea gwaji baleanda; ak gaguura gheawungaaschi Yesu.

Currently Selected:

MATAYO 1: BG15

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy