YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Tlahhoó Yesu Kristo
(Lk 3:23-38)
1Kaangwí an iidíguú tlahhoó Yesu Kristo. Inós oo tlahhoó Daudi, Daudi oo tlahhoó Abrahamu. 2Abrahamu Isaka guri laqwaál. Isaka Yakobo guri laqwaál. Yakobo Yuda guri laqwaál, nee hhaeewós. 3Yuda Peresi nee Sera giri laqwaál, aayír'ín a Tamari. Peresi Esromu guri laqwaál. Esromu Aramu guri laqwaál. 4Aramu Aminadabu guri laqwaál. Aminadabu Nashoni guri laqwaál. Nashoni Salmoni guri laqwaál. 5Salmoni Boasi guri laqwaál, nee aayírós a Rahabu. Boasi Obedi guri laqwaál, nee aayírós a Ruti. Obedi Yese guri laqwaál. 6Yese waawutmo Daudi guri laqwaál.
Daudi Sulemani guri laqwaál, nee aayírós a harér Uria. 7Sulemani Rehoboamu guri laqwaál. Rehoboamu Abiya guri laqwaál. Abiya Asa guri laqwaál. 8Asa Yehoshafati guri laqwaál. Yehoshafati Yoramu guri laqwaál. Yoramu Usia guri laqwaál. 9Usia Yotamu guri laqwaál. Yotamu Ahasi guri laqwaál. Ahasi Hesekia guri laqwaál. 10Hesekia Manase guri laqwaál. Manase Amoni guri laqwaál. Amoni Yosia guri laqwaál. 11Yosia Yekonia nee hhaeewós giri laqwaál, qoomár múk Israeli kuwa loohotís baraá yaamaá Babelír i alé.
12Nee alaá muu kuwa loohotís amór Babeli, Yekonia Shealtieli guri laqwaál. Shealtieli Serubabeli guri laqwaál. 13Serubabeli Abihudi guri laqwaál. Abihudi Eliakimu guri laqwaál. Eliakimu Asori guri laqwaál. 14Asori Sadoki guri laqwaál. Sadoki Akimu guri laqwaál. Akimu Eliudi guri laqwaál. 15Eliudi Eleasari guri laqwaál. Eleasari Matani guri laqwaál. Matani Yakobo guri laqwaál. 16Yakobo Yosefu guri laqwaál, hhawaatuú Mariamu aayír Yesu kudá' ta babay Kristo.
17Gawaá adoorihe iimír iimu/úngw xwaylár Abrahamu ay Daudi a qari mibá nee tsiyáhh. Nee iimír xwaylár Daudi ay qoomár loohotimisuú muu baraá yaamaá Babelír i alé a qari mibá nee tsiyáhh. Nee iimír loohotimisuú muu baraá yaamaá Babelír i alé ay Kristo kuwa laqwaál a qari mibá nee tsiyáhh.
Yesu Kristo kuwa laqwaál
(Lk 2:1-7)
18Xwaylár Yesu Kristo a adoorí. Mariamu, aayór Yesu, Yosefu gana lehhiít#1:18 Lehhiít Gana lehhiít, gídaabá gana xabuús.. Nee ala qoomár inooín tiwa i tseewuy'iiká, Mariamu naxés kari tsaáhh tawa tsiiháy ar /uuruú Qeeruú hhoohhoó'. 19Yosefu, hhawaatuú Mariamu, inós a heé ganaá', nee ga slaiiká ngiwa mureekeesi. Iri baraá muunuúwós i oó', “A qawtí máw.” 20Ala iwa kaangwí axweesi malaykamoó Aako guna i daqáy ar baraá tlata, guri báy, “Yoséfu oo tlahhoó Daudi, ma da'ayuutaar Mariamu kawa dux, tawa hareerók, asma tsiihaywós oo Qeeruú hhoohhoó'. 21Inós na/oó garma gu xwayluúr, nee umuuwós kway beer Yesu, asma inós mukós gu ba/amis baraá tlakweemaaine.”
22Tí sleémeero ina tleehharút, as tidá' Aako aa oó' ar loohír aarusmo iwa bo/, ar gídaabá,
23“Ga/aaweek, /amatliito'o i tsít,
na/oó garma gu xwayluúr,
ku umí tsaat, ku bay Imanueli”
gídaabárós, “Mungú nee atén dinkwa.”
24Yosefu qoomár niwa tláy baraá gu'uteero, tidá' malaykamo ngwa báy gari tleéhh, hareerós gari duúx. 25Nee ala taa hara tseewuy'iiká tam ay qoomár garmaawós nguwa xwayluúr. Umuuwós guri tsaát guri báy Yesu.

Currently Selected:

Matayo 1: IQWNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy