YouVersion Logo
Search Icon

MATAYO 1

1
Lukolo lwakwe Yesu Kristo
(Luk. 3:23-38)
1Kitabu cha lukolo lwakwe Yesu Kristo, mwana Davidi, mwana Abrahamu. 2Abrahamu emmoghie Isaki, Isaki akammogha Yakobo, Yakobo akammogha Yuda na vajinawe; 3Yuda he Tamari akammogha Peresi ne Zera; Peresi akammogha Hesrom; Hesrom akammogha Aramu; 4Aramu akammogha Aminadabu; Aminadabu akammogha Nashon; Nashon akammogha Salmoni; 5Salmoni he Rahabu akammogha Boazi; Boazi he Ruti akammogha Obedi; Obedi akammogha Yese; 6Yese akammogha mfumwa Davidi. Davidi ula mche wakwe Uria akammogha Salomoni; 7Salomoni akammogha Rehabeamu; Rehabeamu akammogha Abia; Abia akammogha Asa; 8Asa akammogha Yosafati; Yosafati akammogha Yoramu; Yoramu akammogha Uzia; 9Uzia akammogha Yotamu; Yotamu akammogha Ahazi; Ahazi akammogha Hezekia; 10Hezekia akammogha Manase; Manase akammogha Amoni; Amoni akammogha Yosia; 11Yosia akammogha Yekonia na vajinawe, lila igheri la kusamijwa noko Babeli.
12Nyuma ya kusamijwa noko Babeli, Yekonia akammogha Shaltieli; Shaltieli akammogha Zerubabeli; 13Zerubabeli akammogha Abihudi; Abihudi akammogha Eliakimu; Eliakimu akammogha Azori; 14Azori akammogha Sadoki; Sadoki akammogha Akimu; Akimu akammogha Eliudi; 15Eliudi akammogha Eleazari; Eleazari akammogha Matani; Matani akammogha Yakobo; 16Yakobo akammogha Yosefu mghosiwe Maria eye emmoghie Yesu eitangwa Kristo.
17Heicho, malukolo ose kuvokia Abrahamu mhaka Davidi ni malukolo ikumi na mane; na kuvokia Davidi mhaka kusamijwa noko Babeli ni malukolo ikumi na mane; na kuvokia kusamijwa noko Babeli mhaka Kristo ni malukolo ikumi na mane.
Kumoghwa kwakwe Yesu Kristo
(Luk. 2:1-7)
18Na kumoghwa kwakwe Yesu Kristo kweokie huvu: Maria mlala wavo eho ezangiwe ni Yosefu, vesinafikiana akavoneka iti ena ndeni kwa nzinya ya Mpeho Wedi. 19Na Yosefu m’bwange wakwe, kila e mntu wedi asikunde kumheija, akadunganya kumshigha kwa mpiso. 20Aho ekidunganya huvo, niho malaika wa Mfumwa akamzia he ndoto, akamti: “Yosefu mwana Davidi, usifoleke kumghuha mwai wako eye Maria, ambu ndeni etikie ni kwa nzinya ya Mpeho Wedi. 21Naye enemogha mwana wa kibwange, unemwitanga, Yesu; ambu niye enekija vantu vakwe he mabanu avo.” 22Ivyo vyose vyeokie huvo, nesa kila kiteto cha Mfumwa chetetiwe ni mroti kikoloke, ekiti,
23“Rereha m’bora hiryo enetika ndeni,
Naye enemogha mwana wa kibwange;
Na izina lakwe eneitangwa Imanueli;” ni sa kuti, “Mrungu e hamwe na uswi.” 24Yosefu ekinavuke he lughohe, akaketa sa vuntu eazerwe ni malaika wa Mfumwa, akamghuha mwai wakwe; 25asimfikie neri, mhaka ekikenja kumogha mwana wa kibwange, akamwitanga YESU.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;