YouVersion Logo
Search Icon

MATHIE 1

1
Jezwi mɛ́n jisɛmánhɔn
(Ɔ́n wú Lwik 3.23-38)
1Nɛn Jezwi-Krisi mɛ́n jisɛmánhɔn hɛ́n ali o. Jezwi-Krisi nbrɛn li Davi jibhi, sa lósi Davi nbrɛn khɔ li Ábrahámɛn jibhi a.
2Ábrahámɛn ho Izakhi, Izakhi ho Jakɔ́phu, Jakɔ́phu ho Juda le mɛ́n hɔnsɛ́nhɔn ɔ́nmɔn. 3Juda ho Farɛsi le Zara ɔ́nmɔn khɛ́n (wo man hɛ́n li Tama); Farɛsi ho Ɛsirɔn; Ɛsirɔn ho Arami; 4Arami ho Aminadabe, Aminadabe ho Naasɔn, Naasɔn ho Salomɔn; 5Salomɔn ho Boazi (khɛ́n mɛ́n man hɛ́n li Rahabe); Boazi ho Obɛde (khɛ́n mɛ́n man hɛ́n li Ruthi); Obɛde ho Jese; 6Jese ho bhringbi Davi.
Davi ho Salomɔn (khɛ́n mɛ́n man phrɛ phɛn Uri); 7Salomɔn ho Robwamɛn, Robwamɛn ho Abia, Abia ho Asafu; 8Asafu ho Jozafa, Jozafa ho Joramɛn, Joramɛn ho Oziasi; 9Oziasi ho Joatamɛn, Joatamɛn ho Akazi; Akazi ho Ezekiasi; 10Ezekiasi ho Manase, Manase ho Amɔn, Amɔn ho Joziasi; 11Joziasi ka aho Yekhonia le mɛ́n hɔnsɛ́nhɔn ɔ́nmɔn ɔn, lóka lókɔn nɔn wo khwɛn Izraɛ khúbhɛ́nɛ́n lo Babilɔ́nɛn sa gangánmán.
12Lóka wo khwɛn Izraɛ khúbhɛ́nɛ́n lo Babilɔ́nɛn nɔn Yekhonia ho Salathiɛ, Salathiɛ ho Zorobabɛ; 13Zorobabɛ ho Abiyude, Abiyude ho Eliakhimɛn, Eliakhimɛn ho Azɔ; 14Azɔ ho Sadɔkhi, Sadɔkhi ho Akhimɛn, Akhimɛn ho Elihude; 15Elihude ho Eleaza, Eleaza ho Mathan, Mathan ho Jakɔ́phu, 16Jakɔ́phu ho Jozɛfu aphɛn Mari, ló Mari nɔn aho Jezwi óche Mesi.
17Achan Ábrahámɛn cí tho alo di Davi cí tho, ogɛ áhóthóbhɛ́ áwɔ́-bhwelí. Achan Davi cí tho alo di lóka wo khwɛn Izraɛ khúbhɛ́nɛ́n lo Babilɔ́nɛn, ogɛ áhóthóbhɛ́ áwɔ́-bhwelí. Achan lócí tho lókɔn alo di lóka wo ho Mesi, lólɔ ogɛ áhóthóbhɛ́ áwɔ́-bhwelí.
Lóka wo ho Jezwi-Krisi
(Ɔ́n wú Lwik 2.1-7)
18Nɛn lósi okhɔ ho Jezwi o. Jozɛfu dɔn mɛ́n man Mari mɛ́n. Lóka lókɔn ɔn, wo ka phɛn bha bháthó lɔ khɛ́n Mari ethí lábhɛ Nánnánmi Créncré sɛ́npɛ́ hrómɛn. 19Jozɛfu adɔn Mari mɛ́n, lónian mɛn khɛ́n ńni lephan bhwá, khɛ́n ńnɛn pɔ sa ánnre nkɛ hɛ́n, lóhɛ́nthé ánnɛn ankhɔ́ mɛ́nan mɛn yɔ́ nkɛ ká. 20Lóhɛ́nphe tɛɛ antɛ́, lónɔn Hwánthe-mranchɛ́wo bɛn khɔ nájú mɛn kranman nkɛ sa:
– Jozɛfu Davi jibhi, ɛle sókhú, tɛmɛ ɛdo hɛ bhia Mari ka phɔ, lée Nánnánmi Créncré sɛ́npɛ́ hrómɛn nɔn ńkhɔ anthí lábhɛ. 21Ánman hó sɛbhri bɛn, ló mɛ́n hɛ́n ɛ́bha se nɔn ali Jezwi, átɛsalé mɛ́n nɔn ánman swa mɛ́n féchwe yɛn ńne hrómɛn.
22Lóyí khúnbrɛn lókɔn tɛ, ochɛ́sé Hwánthe bhwe khɛ́n akhɔ bhwetɔ́tréwo phɔ tɔ ɔn, lóyí otɛ́ símɛ́n salé:
23“Bhiebhri aka yɛn sɛ bha thí lábhɛ,
ló ánman hó sɛbhri bɛn
óbha che Emanwɛ.”
(Mɛ́n hɛ́n lókɔn, lóthé nɔn ali “Yankan bha lo phɔ.”)
24Lóka Jozɛfu chan ná mɛn fe, ábhwe khɛ́n Hwánthe-mranchɛ́wo tɔ se ɔn, ńtɛ lóyí, ló ńdo Mari ka phɔ sa mɛ́n bhia. 25Khɛ́n mɛ́n le nkɛ ɔ́nmɔn wo le gbali bhrɔ́ɔ́, kábrɛ kábrɛ Mari ho mɛ́n bhi, ló Jozɛfu se nkɛ hɛ́n Jezwi.

Currently Selected:

MATHIE 1: ENT96

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy