YouVersion Logo
Search Icon

Mă‐t‘aaì 1

1
1À‐PAAKₒ‐LA‐HÓN‐KÈ haû‐yuî, Taaî‐waî‐kè haû‐yuî, Yē‐So Kei‐Tuk tsūk‐p‘ó.
2¶ À‐paakₒ‐la‐hón shang Ĭ‐saatₒ; Ĭ‐saatₒ shang Ngă‐kokₒ; Ngă‐kokₒ shang Yaū‐taaî, kûng‐maaī k‘uĭ‐kè hing‐taî;
3Yaū‐taaî ts‘ūng Taaî‐mă‐shî shang Faatₒ‐lāk‐sẑ, Saatₒ‐la; Faatₒ‐lāk‐sẑ shang Ĭ‐sẑ‐lūn; Ĭ‐sẑ‐lūn shang À‐laān;
4À‐laān shang À‐maĭ‐nā‐taāt; À‐maĭ‐nā‐taāt shang Nā‐shûn; Nā‐shûn shang Saatₒ‐moōn;
5Saatₒ‐moōn ts‘ūng La‐hōp‐shî shang Poh‐sẑ; Poh‐sẑ ts‘ūng Lô‐tak‐shî shang Oh‐paakₒ; Oh‐paakₒ shang Yē‐sai;
6Yē‐sai shang Taaî‐waî wōng; Taaî‐waî ts‘ūng Oo‐leî‐à‐kè ts‘ai shang Shóh‐lōh‐moōn.
7Shóh‐lōh‐moōn shang Lōh‐poh‐òm; Lōh‐poh‐òm shang À‐peí‐à; À‐peí‐à shang À‐saatₒ;
8À‐saatₒ shang Yeukₒ‐sha‐faatₒ; Yeukₒ‐sha‐faatₒ shang Yeukₒ‐laān; Yeukₒ‐laān shang Oo‐sai‐à;
9Oo‐sai‐à shang Yeukₒ‐taam; Yeukₒ‐taam shang À‐hap‐sẑ; À‐hap‐sẑ shang Hei‐sai‐ka,
10Hei‐sai‐ka shang Mă‐nā‐sai; Mă‐nā‐sai shang À‐moōn; À‐moōn shang Yeukₒ‐sai‐à;
11Paakₒ‐sìng peî poon‐huì Pa‐peí‐lūn kòh‐shī, Yeukₒ‐sai‐à shang Yē‐koh‐neī‐à, kûng ― maaī k‘uĭ‐kè hing‐taî.
12Peî poon‐tò Pa‐peí‐lūn chi‐haû, Yē‐koh‐neī‐à shang Saatₒ‐la‐t‘itₒ; Saatₒ‐la‐t‘itₒ shang Shóh‐lōh‐pá‐paakₒ,
13Shóh‐lōh‐pá‐paakₒ shang À‐peí‐wat; À‐peí‐wat shang Ĭ‐leî‐à‐kam; Ĭ‐leî‐à‐kam shang À‐shóh;
14À‐shóh shang Saatₒ‐tōk; Saatₒ‐tōk shang À‐kam; À‐kam shang Ĭ‐lūt;
15Ĭ‐lūt shang Ĭ‐leî‐à‐saatₒ; Ĭ‐leî‐à‐saatₒ shang Mă‐taam; Mă‐taam shang Ngă‐kokₒ;
16Ngă‐kokₒ shang Yeukₒ‐shat, tsik‐haî Mă‐leî‐à‐kè cheûng‐foo, Mă‐leî‐à shang Yē‐So, ch‘ing‐waī Kei‐Tuk.
17Kóm‐yeûng tsẑ À‐paakₒ‐la‐hón heí, tò Taaî‐waî, kûng shāp‐sz̀ toî; tsẑ Taaî‐waî heí, tò peî‐poon‐huì Pa‐peí‐lūn‐chi‐shī yīk haî shāp‐sz̀ toî, tsẑ poon‐tò Pa‐peí‐lūn heí, tò Kei‐Tuk, yaû haî shāp‐sz̀ toî.
18¶ Yē‐So Kei‐Tuk ch‘ut‐shaì, līt‐mīng tsoî‐haû: K‘uĭ mŏ‐ts‘an Mă‐leî‐à, haî ĭ‐king huí‐p‘ìng Yeukₒ‐shat, taân meî‐ts‘āng kwòh‐moōn, kokₒ‐tak k‘uĭ shaû Shìng‐Shān kóm‐tûng laī‐waaī‐yân.
19K‘uĭ kòh‐cheûng‐foo Yeukₒ‐shat, haî kung‐î‐kè yān, m̄‐háng hín‐īn sau‐yūk k‘uĭ, tsaû‐seúng tsîng‐chung t‘uì‐ts‘an.
20Chìng‐tsoî seúng‐hoi ni‐ti‐sẑ kòh‐shī, Chué‐kè sz̀‐ché tsoî mûng‐chung hín‐în kwòh‐k‘uĭ, wâ, Taaî‐waî‐kè haû‐yuî Yeukₒ‐shat à, m̄‐p‘à ts‘uì neĭ‐kè ts‘ai Mă‐leî‐à: yan‐waî k‘uĭ shóh‐waaī‐chi‐yân, haî ts‘ūng Shìng‐Shān kóm‐tûng‐kè.
21K‘uĭ tseung‐loī shang kòh‐tsaí, neĭ tsaû koí‐k‘uĭ‐mēng tsô YĒ‐SO: yan k‘uĭ iù‐kaù k‘uĭ paakₒ‐sìng ch‘ut tsuî‐okₒ‐chung‐kè.
22Taân‐faān ni‐ti‐sẑ tsô‐shīng, tsaû yìng‐hiu Chué t‘okₒ sin‐chi shóh‐kóng,
23Wâ, T‘aí a, tseung‐loī yaŭ kòh‐meî‐kà‐kè nuĭ, waaī‐yân shang‐tsaí, yān‐teî kiù k‘uĭ‐mēng‐tsô Ĭ‐mă‐noî‐leî, faan‐yīk tsik‐haî Sheûng‐Taì t‘ūng‐maaī ngŏh‐teî.
24Yeukₒ‐shat fàn‐síng heí‐shan, i‐chuê Chué‐kè sz̀‐ché fan‐foò huì tsô, tsaû ts‘uì k‘uĭ ts‘ai:
25Taân m̄‐kûng k‘uĭ t‘ūng‐fōng, chì‐tò k‘uĭ shang tsaí: tsaû koí k‘uĭ mēng tsô YĒ‐SO.

Currently Selected:

Mă‐t‘aaì 1: CAN

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy