Matɇ Ä 1
CHJ

Matɇ Ä 1

1
Laꞌ ija sɨjö́ kiꞌ Jesukristo̠o
(Kaa 3.23-38)
1Elajä inatö́ laꞌ ija sɨjö́ kiꞌ Jesukristoo, emalɨ̈ꞌa sɨjö́ kiꞌ Abraä jña Davii:
2Abraä málɨ̈ꞌa jmí Isaa, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmi Jakoo, jña tsalä málɨ̈ꞌ jmi Judáa jña sïröꞌa. 3Judáa málɨ̈ꞌa jmí Fare̠e jña Sera̠a, jña sea másï Tamaar. Fare̠e málɨ̈ꞌa jmí Erö jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Arä. 4Arä málɨ̈ꞌa jmí Aminadaa, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmi Naasö jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Salmö. 5Salmö málɨ̈ꞌa jmí Boo, jña sea másï Raa. Boo málɨ̈ꞌa jmi Obee, jña sea másï Ruu. Obee málɨ̈ꞌa jmí Jesee, 6Jña Jesee málɨ̈ꞌa jmí rrɇ Davii.
Jña rrɇ Davii málɨ̈ꞌa jmí Salomö, jña sea málɨ̈ꞌ tsamɨ̈ makiä Uriaa. 7Salomö málɨ̈ꞌa jmí Roboä, tsalä málɨ̈ꞌa jmí Abiaa jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Asa̠a. 8Asa̠a málɨ̈ꞌa jmí Josafaa, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Jorä jña tsalä málɨ̈ꞌa jmi Osia̠a. 9Osia̠a málɨ̈ꞌa jmí Jotaä, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Akáa jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Esekiaa. 10Esekiaa málɨ̈ꞌa jmí Manasee, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Amö jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Josiaa. 11Josiaa málɨ̈ꞌa jmí Jekoniaa jña sïröꞌa, jmɨ̈ kamáñijñaa tsa israee etañiꞌa tɨ jeejuɨ Babiloniaa.
12Tɨmangajuɨ etañiꞌa, Jekoniaa málɨ̈ꞌa jmí Salatiee jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Sorobabe̠e. 13Sorobabe̠e málɨ̈ꞌa jmí Abiu̠u, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmi Eliakï jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Asóo. 14Asóo málɨ̈ꞌa jmí Sado̠o, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Akï jña tsalä málɨ̈ꞌa jmi Eliu̠u. 15Eliu̠u málɨ̈ꞌa jmí Eleasa̠a, jña tsalä málɨ̈ꞌa jmí Matä́ jña tsalä malɨ̈ꞌa jmí Jakoo. 16Jakoo málɨ̈ꞌa jmí Sɇ, jikuó yaa, jña tsamɨ lä malɨ̈ꞌa sée Jesuu, tsateꞌjnaꞌ Mesia̠a.
17Ejä katɨ kia̠kï sɨjö laꞌ mája̠ latɨ Abraä ekatsä jña Davii, jña kia̠kï sɨjö eja̠ latɨ Davii jña laꞌ jmɨ̈ ikañijñáa tsa israee etañiꞌa tɨ jeejuɨ Babiloniaa, jña ikia̠kï sɨjö laꞌ makañijñaa tsa Iraee etañiꞌa ekalɨxä Mesiaa.
Laꞌ ikalɨxä Jesukristoo
(Kaa 2.1-7)
18Lalá kalɨxä Jesukristoo: Yaa, sea, emáné júkiꞌa ejïꞌa kuó jña Sɇɇ; tɨ tsamákatäꞌa kö́, ekalɨlí ekuatsoꞌa tsoochi̠ löꞌjuaꞌ waꞌpi kiꞌ Jmɨchi Ä. 19Sɇɇ, jikuóa, emalɨ̈ꞌa Jä́ tsañiꞌ chï̠ axakalɨꞌnea lɇꞌ júsarɇlɨꞌ kiꞌ Yaa ichajó, ejä má ꞌnea chäatsa ñeꞌ ichiꞌmá. 20Lanɨ makakɨ̈atsɨ̠ emaꞌnea jmó, máti kajmajná jä́a Äje̠e kiá̈ Juɨjnaꞌ juɨkise ikäa jña kasɨꞌatsa: «Sɇɇ, sɨjö́ kiꞌ Davii, akäꞌ ꞌní ejïꞌ ꞌní kuoꞌ jña Yaa, wɨ yï wakiäjnäa ekalɨ löꞌjuaꞌ waꞌpi kiꞌ Jmɨchi Ä. 21Yaa elixä jä yïjöa, ejmásïꞌ ꞌnía Jesuu. Lanɨ lisïa wɨiläa tsa Jeejuɨ kiä ikätso ejmaräa.»
22Lajɨ ekalɨ láa majä́ kalɨtí laꞌ ikasɨꞌ Juɨjnaꞌ tsakalɇꞌ júkiꞌa:
23«Tsamɨ tsamɨ̈ elitsóꞌa, tsochi̠
jña elixä jä yïjöa,
ejmásïatsa Emanuee»
(eꞌnejuaꞌ: «Juɨnarí jñajnaꞌ»).
24Laꞌ makajné ñi Sɇɇ imárɨkitäa, ekajmoa laꞌ ikajuaꞌ Äje̠e kiä́ Juɨjnaꞌ, jña kajïꞌa kuó jña Yaa. 25Jña axa kajñaa röꞌ, tsɨꞌ ekalɨxä yïjöa, ï Sɇɇ kajmásïa tsa Jesuu.

Porciones en Chinanteco de Ojitlán. México © Sociedad Bíblica de México, A.C.


Learn more about Porciones en Chinanteco de Ojitlan