YouVersion Logo
Search Icon

Mataayo 1

1
Eka iyaabho Yëësu
(Ruuka 3:23-38)
1Eno hano ne-tongoterano iya amariina agha eka iyaabho Yëësu Kiristo. Yëësu Kiristo yaarë uwa eka iya Daudi ono yaarë uwa eka iya Ibhurahimu.
2Ibhurahimu yaaibhööyë Isaaka,
Isaaka akeebhora Yaakobho,
Yaakobho akeebhora Yuuda na abhamura abhaabho.
3Yuuda akeebhora Përëësi na Zeera ko-Tamaari,
Përëësi akeebhora Hëzirööni,
Hëzirööni akeebhora Aramu,
4Aramu akeebhora Aminadaabhu,
Aminadaabhu akeebhora Naashööni,
Naashööni akeebhora Saarimööni,
5Saarimööni akeebhora Bhowazi ko-Rahaabhu,
Bhowazi akeebhora Öbhëëdi ku-Ruuti,
Öbhëëdi akeebhora Yeese,
6na Yeese akeebhora omokama Daudi.
Omokama Daudi akeebhora Seremaani ko mokaa Uria,#1:6 Mokaa Uria, yaabherekerwanga igha, Bhatisheebha. Maaha mo-ketabho ikya 2 Samwëri 12:24-25.
7Seremaani akeebhora Rehobhowaamu,
Rehobhowaamu akeebhora Abhiya,
Abhiya akeebhora Asafu,
8Asafu akeebhora Yehoshafaati,
Yehoshafaati akeebhora Yoraamu,
Yoraamu akeebhora Uzia,
9Uzia akeebhora Yotaamu,
Yotaamu akeebhora Ahazi,
Ahazi akeebhora Hezekia,
10Hezekia akeebhora Manase,
Manase akeebhora Amöni,#1:10 Amöni. Senakara isyëndë syandëkirë igha, Amöösi.
Amöni akeebhora Yosia,
11Yosia wonswe akeebhora Yëkönia na abhamura abhaabho.
Enkaagha iyö, yo Abhaisiraëri bhaarenga haangʼë okongʼaanyibhwa na Abhabhaabhëëri bhabhahire Bhaabhëëri.#1:11 Bhaabhëëri. Maaha mo-faharaasa.
12Hano Abhaisiraëri bhaangʼaanyiibhwi bhakahirwa Bhaabhëëri,
Yëkönia akeebhora Sheyaritiëri,
Sheyaritiëri akeebhora Zerubhabhëëri,
13Zerubhabhëëri akeebhora Abhihudi,
Abhihudi akeebhora Eriyakimu,
Eriyakimu akeebhora Azööri,
14Azööri akeebhora Zadoki,
Zadoki akeebhora Akimu,
Akimu akeebhora Eriudi,
15Eriudi akeebhora Eriazari,
Eriazari akeebhora Matani,
Matani akeebhora Yaakobho,
16Yaakobho akeebhora Yusufu, mushaasha uwa Maryamu.
Maryamu uyö, we yaaibhööyë Yëësu ono akobherekerwa igha, Kiristo.#1:16 Kiristo. Uyö we Waryobha yaahööyë igha, atööri abhantö na okobhatonga mo-Bhokama ubhwaye. Maaha mo-faharaasa.
17Mbe, ukusimirya ku-Ibhurahimu okohekera omokama Daudi, m-makora ikömi na ane. Ghwiki ukusimirya ko-Daudi okohekera enkaagha eno Abhabhaabhëëri bhaangʼaanyëri Abhaisiraëri bhakabhahira ku-kyaro ikyabho ikya Bhaabhëëri, m-makora ikömi na ane. Na ghwiki m-makora ikömi na ane ukusimirya ko-nkaagha iya okongʼaanyibhwa ukwa Abhaisiraëri okohekera enkaagha eno Kiristo yaaibhööywë.
Ukwebhorwa ukwa Yëësu Kiristo
(Ruuka 2:1-7)
18Mbe, ghano hano na-mangʼana ghano ghakoraghërrya kya bhono Yëësu Kiristo yaaibhööywë. Maryamu nyakuwaabho Yëësu, yaarenga aghambëëywë öbhökwë na Yusufu. Kasi hano waanyöörrë ataraamoteta, akamaahekana aana enda ko obhotoro ubhwa Umwika Ömöhörëëru.#1:18 Umwika Ömöhörëëru. Maaha mo-faharaasa. 19Kasi ko bhoora Yusufu m-möntö uwa heene yaarë, tiyaatunirë igha asöökërri Maryamu hë, ku bhuyö akaitegherra igha, atighane bhukiri igho na Maryamu uyö yaarenga aghambëëyë öbhökwë.#1:19 Umuyahudi hano yaaghamberanga öbhökwë omokari, uyö yaabharwanga igha m-mokaaye. Kasi omooka ngwaahetanga-ho bhamanya kotetana. Enkaagha yonswe iyö tebhaikaranianga hamwë hë, kasi hano araatune ukumutigha ni-igha amobhorre.
20Maaha mbe, hano Yusufu yaaitegherranga engʼana iyö, maraika uwa Omonene Waryobha#1:20 Maraika uwa Omonene Waryobha. Maaha mo-faharaasa. akamobhooshokera mo-kerooto, akamötëëbhya igha, “Yusufu umwebhorwa Daudi, otakoobhoha okoteta Maryamu, ko bhoora igha, enda iyaaye iyö, n-ko obhotoro ubhwa Umwika Ömöhörëëru. 21Nareebhore omoona uwa ikishaasha, omoroke igha Yëësu,#1:21 Yëësu. Ensonga iyaamo ni-igha, Omonene Waryobha nkutungurya arë. ko bhoora igha, uyö we araatööri abhantö abhaaye ukurwa mö-bhëbhë ibhyabho.”
22Amangʼana ghayö ghonswe igho ghaabhaayë igho, okore ghahekerane ghaara Omonene Waryobha yaaghambirë okohetera kö ömörööti uwaaye Isaaya igha,
23“Tamaaha, omokari intindë narimökya enda,
eebhore omoona uwa ikishaasha!
Narerokwa iriina igha Emanueri.”#1:23 Maaha mo-ketabho ikya Isaaya 7:14.
Ensonga iyaako igha, “Waryobha hamwë arë na bhëëtö.”
24Hano Yusufu yaabhöökirë, akakora kya bhoora maraika uwa Omonene Waryobha yaamoraghërrëëyi. Akateta Maryamu. 25Kasi tiyaaraayë na mokaaye uyö hë, okohekera hano Maryamu yaaibhööyë omoona uwa ikishaasha. Yusufu akaroka omoona uyö igha, Yëësu.

Currently Selected:

Mataayo 1: ssc

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy