YouVersion Logo
Search Icon

Matye 1

1
Sinkaakë si Yeesu
(Lik 3.23-38)
1Libuuku li ntonunu li sinkaakë si Yeesu Kliistu, mwaanë Daviidë, mwaanë Abalaamë.
2Abalaamë wabë taatë Isaakë, Isaakë wubutë Zakoobë, Zakoobë wubutë Zuda yimunë baanë baandi bë nguli. 3Zuda wabë taatë Peleesë i Zela – mamaawu wabë Tamaalë – Peleesë wabë taatë Esëloonë, Esëloonë li Laamë. 4Laamë wabë taatë Aminadaabë, Aminadaabë wubutë Nasoonë, Nasoonë wubutë Salëmoonë. 5Salëmoonë wubutë Bowaazë li Laabë, Bowaazë wubutë Obeedë li Luutë, Yobeedë wubutë Yese. 6Yese wubutë Daviidë n'tinu.
Daviidë wubutë Salomoonë yimunë n'kasi Uli – 7Salomoonë wubutë Lobwaamë. Lobwaamë wubutë Abya. Abya wubutë Azaafë. 8Azaafë wubutë Zozafaatë. Zozafaatë wubutë Zolaamë. Zolaamë wubutë Ozyaazë. 9Ozyaazë wubutë Zoyataamë. Zoyataamë wubutë Akaazë. Akaazë wubutë Ezekyaasë. 10Ezekyaasë wubutë Manaasë. Manaasë wubutë Amoonë. Amoonë wubutë Zozyaasë. 11Zozyaasë wubutë Zekonyaasë i baanë baandi bë nguli ntaangu bëbënatinë ku Babiloonë#1.11 2 Mt 24.12-16..
12Fë mbusë lwendulu ku Babiloonë, Zekonyaasë wubutë Salatyeelë. Salatyeelë wubutë Zolobabeelë. 13Zolobabeelë wubutë Abyuudë. Abyuudë wubutë Elyakimë, Elyakimë wubutë Azoolë. 14Azoolë wubutë Sadookë. Sadookë wubutë Akiimë. Akiimë wubutë Elyuudë. 15Elyuudë wubutë Eleyazaalë. Eleyazaalë wubutë Mataanë. Mataanë wubutë Zakoobë. 16Zakoobë wubutë Zozeefë, n'nuni Maali, wo wubutë Yeesu bën'teelë Kliistu.
17Mu mëkaandë mooso kutatikilë Abalaamë tee Daviidë, fisë kuba kuumi mëkaandë më na, kutatikilë fëke Daviidë tee yi kunë bëbënatinë ku Babiloonë, kuumi mëkandë më na tee fë lubutulu lu Kliistu kuumi mëkaandë më na.
Lubutulu lu Yeesu Kliistu
(Lik 2.1-7)
18Tala bunë buyisilë lubutulu lu Kliistu Yeesu. Maali, mamaandi, wabë wubilu kukweelu ke Zozeefë. Kasi ntetë baawu kuzingilë fë cimweekë, naandi wabë wubindëmë mu cimpukë ci Ciluunzi ci Saantu. 19Zozeefë, n'nunyaandi, wabë wusulëmë i wusye zolë kuve kum'bundulë, naandi wusë boongë lukanyu lu kukabukë yaandi ku mëswamënë. 20Bo kulëbalaangë, yaanzi yi Fumu yisë kun'selukulë mu ndoosi i yisë n'kaambë : « A Zozeefë li mwaanë Daviidë, kebë kuba yi boomë mu kuboongë Maali n'kasyaaku, cibilë mati mu cimpukë ci Ciluunzi ci Saantu kulë mu kuciingë mwaanë. 21Naandi wum'butë mwaanë wu bakëlë i njeeyi wukun'teelë Yeesu, cibilë naandi, wun'vuuci mboongwaandi mu mësumu maawu#1.21 Yeesu, lizinë mu mbeembu Siyebelee Yeswa yin'toombë kutubë : Fumu wun'vaanë lusalusu. . »
22Lyaliili lisë vangënë bwiinji lidedikini linë Fumu kutubilë mu m'bici :
23« Cinkumbë cim'bindëmë i wum'butë mwaanë wu bakëlë,
bëkun'teelë Mënweelë#1.23 Ezy 7.14. ».
— Lizinë be lyooli « Nzaambi wuke yimunë beeso ».
24Abu kwakotukë, Zozeefë wusë vaangë bo yaanzi yi Fumu yin'kambilë, i naandi wusë vitikë Maali kuba n'kasyaandi. 25Naandi sye buundë yaandi ciikë ko, tee yi fanë kubutilë mwaanë wu bakëlë wunë kuvaanë lizinë Yeesu.

Currently Selected:

Matye 1: NTVIL

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy