YouVersion Logo
Search Icon

MATEO 1

1
Makolo a Yesu Khristu
(Lk. 3.23-38)
1Ufu ndi ndandanda wa makolo a Yesu Khristu, chidzukulu cha Davite, ule akhali chidzukulu cha Abrahamu.
2-6aAbrahamu adabala Isake, Isake adabala Yakobo, Yakobo adabala Yuda na abale ache, Yuda adabala Perezi na Zera (mawo akhali Tamara), Perezi adabala Hezironi, Hezironi adabala Ramu, Ramu adabala Aminadabu, Aminadabu adabala Nashoni, Nashoni adabala Salimoni, Salimoni adabala Boazi (mache akhali Rahabi), Boazi adabala Obedi (mache akhali Rute), Obedi adabala Yese, Yese adabala Mfumu Davite.
6b-11Davite adabala Solomoni (kale mache akhali mkazi Uria), Solomoni adabala Rehoboamu, Rehoboamu adabala Abia, Abia adabala Asa, Asa adabala Yehosafati, Yehosafati adabala Yoramu, Yoramu adabala Uzia, Uzia adabala Yotamu, Yotamu adabala Ahazi, Ahazi adabala Hezekia, Hezekia adabala Manase, Manase adabala Amoni, Amoni adabala Yosia, Yosia adabala Yekonia pabodzi na abale ache pandzidzi udakwatwa Aisraele kwenda kudziko ya Babiloni ninga anyaperezo.
12-16Kubulukira pa ndzidzi udabuluka Aisraele ku Babiloni nyandandanda wa makolo ache ukhali tenepa: Yekonia adabala Salatiele, Shealatiele adabala Zerubabele, Zerubabele adabala Abiudi, Abiudi adabala Eliakimu, Eliakimu adabala Azoro, Azoro adabala Zadoki, Zadoki adabala Akimu, Akimu adabala Eliudi, Eliudi adabala Eleazara, Eleazara adabala Matani, Matani adabala Yakobo, Yakobo adabala Yosefe, Yosefe mamunache Maria, Maria ule adabala Yesu wakuchemerwa Khristu.#1.12-16 Khristu: Nkhulonga kuti Nyankhombo wakusankhulwa na Mulungu kukhala Mfumu.
17Natenepo pakhali mifendu ya anthu khumi na minayi kubulukira pa ndzidzi wa Abrahamu kufikirana Davite, pontho mifendu khumi na minayi kubulukira pa ndzidzi wa Davite kufikirana pandzidzi udatamiswa anthu a Aisraele ku Babiloni, pontho mifendu khumi na minayi kubulukira penepo kufikirana pandzidzi wa kubalwa kwa Khristu.
Kubalwa kwa Yesu Khristu
(Lk. 2.1-7)
18Kubalwa kwa Yesu Khristu kudachitika tenepa: Mache, Maria adavunzirwa na Yosefe, mbwenye mbadzati gona pabodzi, adapiona kuti iye anakhala na mwana kudzera muna Mzimu Wakuchena. 19Yosefe akhali munthu wakuchita pyakulungama ndzidzi onsene, mbwenye hadafune kuti achitise manyadzo Maria pakwecha tayu, natenepo adasasanya njira yakuti amwalane naye mwakukhonda dziwa anthu. 20Pikhanyerezera Yosefe penepi, mngelo wa Mbuya adamuonekera kundoto mbalonga mbati, “Yosefe chidzukulu cha Davite, leka chita mantha, kwata Maria kuti akhale mkazako. Thangwi mimba ina iyeyo nja Mzimu Wakuchena. 21Iye anabala mwana wamamuna mbumthula Yesu, thangwi ndiye anapulumusa anthu ache kuna pyakudawa pyawo.”#Lk. 1.31.
22Pyonsenepi pidachitika kuti pikwane-kwane pile pikhadalonga Mbuya kudzera muna mprofeti kuti, 23“Mwali okhonda dziwa mamuna anakwata mimba mbabala mwana, pontho anamthula Emanuele” (kweneku nkhulonga kuti Mulungu ali nafe).#Yes. 7.14.
24Tenepo pidalamuka Yosefe, adasemba Maria ninga mukhadampangira mngelo wa Mbuya kuti achite. 25Mbwenye Yosefe na Maria hadagone pabodzi tayu kufikirana mwana adabalwa. Tenepo Yosefe adathula mwanayo Yesu.#Lk. 2.21.

Currently Selected:

MATEO 1: SenaMw

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy