Mateu 1
CCHNT13

Mateu 1

1
Makholo a Yezu Kirixtu
(Luka 3:23-38)
1Awa ndiwo makholo a dzindza ya Yezu Kirixtu, Mwana wa Dhavidhi, Mwana wa Abharaamu.
2Abharaamu abala Izaki,
Izaki abala Djakobo,
Djakobo abala Djudaa na abale ace.
3Djudaa na nkazi wace Tamari abala Peresi na Zara,
Peresi abala Eziromu,
Eziromu abala Arau.
4Arau abala Abhinadhabhi,
Abhinadhabhi abala Naasomi,
Naasomi abala Solomoni.
5Solomoni na nkazi wace Raabhi abala Bhowazi,
Bhowazi na nkazi wace Ruti abala Obhedhi,
Obhedhi abala Djesi,
6Djesi abala Mambo Dhavidhi.
Dhavidhi abala Salomau
na nkazi akhali wa Uriya,
7Salomau abala Robhuwau,
Robhuwau abala Abhiya,
Abhiya abala Aza.
8Aza abala Djosafati,
Djosafati abala Djoramu,
Djoramu abala Uziya.
9Uziya abala Djotamu,
Djotamu abala Akasi,
Akasi abala Ezekiya.
10Ezekiya abala Manase,
Manase abala Amoni,
Amoni abala Djosiya.
11Djosiya abala Djekoniya
na abale ace,
pa midzidzi ikhadatapatwa mbumba ya madjuda kwenda ku
dziko ya Bhabhilonya.
12Pa kubuluka kwawo pa kutapatwa ku dziko ya Bhabhilonya,
Djekoniya abala Salatiyeli,
Salatiyeli abala Zorobhabheli.
13Zorobhabheli abala Abhiyudhi,
Abhiyudhi abala Eliyakimu,
Eliyakimu abala Azori.
14Azori abala Sadhoki,
Sadhoki abala Akimu,
Akimu abala Eliyudhi.
15Eliyudhi abala Eliazari,
Eliazari abala Matani,
Matani abala Djakobo.
16Djakobo abala Zuze,
mamuna wace Mariya.
Mariya abalambo Yezu,
anacemerwa Kirixtu.#1:16 Kirixtu ncigerego, peno Misiya nciebhereu, ndi kubveka: Nyakudzobza.
17Na tenepo, asagumanika makholo khumi na manai a dzindza ya madjuda, kutomera kuna Abharaamu mpaka kuna Dhavidhi. Kutomera kuna Dhavidhi mpaka kubuluka kwawo pa kutapatwa ku Bhabhilonya, asagumanika makholo khumi na manai. Pontho kubulukira ku Bhabhilonya mpaka kufikira pa kubaliwa kwa Kirixtu, asagumanika makholo khumi na manai.
Kubalwa kwa Yezu Kirixtu
(Luka 2:1-7)
18Kubalwa kudacitwa Yezu Kirixtu ndi tenepa: Mariya, mai wace Yezu, pa n'dzidzi ukhabvundzirana iwo na mamuna wace Zuze, amuona mbali na pathupi mbadzati kudziwana na iye. Mbwenye ipi pyacitika na mphambvu za Nzimu Wakucena. 19Zuze, mankhadzi wace Mariya, na thangwi ya kukhala munthu wakulungama, pontho toera akhonde kun'nyadzisa, anyerezera kun'khonda n'cibiso-biso. 20Mbwenye n'dzidzi unowu ukhanyerezera iye kun'khonda, Mulungu atuma anju wace, mbabwera mu ndoto mbampanga kuti: “Zuze, mwana wa Dhavidhi, leka kugopa kutambira Mariya kuti akhale nkazi wako, thangwi ipi pina iye pyacitika na mphambvu za Nzimu Wakucena. 21Iye anadza kabala mwana-mamuna, iwe unadza kan'thula dzina ya Yezu.#1:21 Dzina eneyi ya Yezu ndi kubveka: Mpulumusi. Thangwi Iye anadza kapulumusa mbumba yace n'kudawa kwawo.”
22Pyonsene ipi pyacitika toera pisimbisiswe pire pikhadapangwa mporofeta kale ene na Mulungu kuti: 23#Lang'anambo: Iz. 7:14. “Lang'anani, mwali m'bodzi anadza kakhala na pathupi mbabala mwana-mamuna, dzina yace inadza kakhala Emanuweli.” Emanuweli ndi kubveka kuti: “Mulungu ali pakati pathu.”
24Zuze, mudadza iye kadzizimuka n'citulo, acita ninga mukhadampangira anju wa Mulungu, mbakwata nkazi wace. 25Mbwenye akhonda kudziwana na iye, mpaka kufikira kubaliwa kwa mwana. Buluka penepo, Zuze an'thula mwana dzina ya “Yezu.”

Cibverano Cipsa Cisena © Bible Society of Mozambique, 2013.


Learn more about Cibverano Cipsa Cisena 2013

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.